Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  National Qualifications Frameworks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2013 Vol. 25 27--33
PL Krajowe Ramy Kwalifikacji stanowią nowe podejście do definicji i opisu procesu edukacji w Polsce zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Wyodrębniają one osiem poziomów edukacji, z których każdy opisany jest przez tzw. efekty kształcenia w wyróżnionych trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i [...]
EN The National Qualifications Framework is a new and revolutionary approach to the definition and the description of the educational process in Poland according to the European Qualifications Framework. It points eight levels of education described by so-called learning outcomes divided into three cat[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1029-1038
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowan[...]
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of[...]
4
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 708-710
PL W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części pr[...]
EN Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/20[...]
5
59%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 24--37
PL Na marginesie wielu procesów i zmian zachodzących w gospodarkach i społeczeństwach w toku dziejów zawsze obecny był głos elit intelektualnych stawiających kwestię szczególnej instytucji, jaką jest uniwersytet. Dokonujące się aktualnie zmiany w szkolnictwie wyższym, których wszyscy jesteśmy świadkami[...]
EN The article concentrates on the problem of implementation of Bologna process into the Polish reality. Authors underline a few problems: changing role of universities in knowledge-based economy; unexpected weaknesses of new education policy and relation between students and scientists. This article a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last