Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  National Power System
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2000 nr 9 52-56
2
80%
Energetyka
2001 nr 3 116-118
3
80%
Energetyka
2001 nr 3 120-122
4
80%
Energetyka
2001 nr 3 113-115
5
80%
Energetyka
2000 nr 12 625-633
PL Przedstawiono, na podstawie przeglądu literatury, prawdopodobne scenariusze wpływu deregulacji sektora elektroenergetycznego na sterowanie systemem. Wskazują one na konieczność nowego określenia zadań dla operatora systemu w zakresie kierowania pracą systemu. Przedstawiono aktualną sytuację w KSE or[...]
EN There have been presented on the base of technical bibliography review of probable scenarios of the influence of electric power sector de-regulation on the power system control. These show, that there is necessary to define for the system operator new tasks in the field of system operation managemen[...]
6
80%
Energetyka
2001 nr 3 118-119
7
80%
Acta Energetica
2010 nr 3 13-17
EN The aim of this paper is to justify the implementation of distributed micro-power generation systems in Poland and present existing system barriers in this field. The paper defines the term and role of a prosumer on the Polish power distribution market and their potential influence on the National P[...]
8
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wpływ generacji wiatrowej na pracę systemu elektroenergetycznego. Podano warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do systemu. Przedstawiono perspektywę rozwoju elektrowni wiatrowych w krajowym systemie elektroenergetycznym.
EN In the paper it is presented influence of the wind generation on work of the power system. They are given conditions to wire the wind power stations up the system. Far-reaching development of the wind power stations at the national power system is given.
9
61%
Energetyka
2007 nr 2 123-125
PL W roku 2006, po kilku latach prac przygotowawczych, ruszyła budowa nowego bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. Jest to już trzecia jednostka w polskiej energetyce zawodowej nowej generacji, tj. w technologii parametrów nadkrytycznych. Znamienną cechą tej jednostki jest to, iż je[...]
EN In 2006, after a few years of preparatory works, the construction of a new 460 MW block in CHP Łagisza began. It is already the third new geration - i.e. realized in supercritical parameter technology - unit in Polish power industry. The characteristic feature of the unit is that its technical conce[...]
10
61%
Energetyka
2007 nr 4 277-282
PL Przedstawiono warunki pracy regulacyjnej bloków w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz występujące na nich główne układy automatycznej regulacji i stawiane im wymagania regulacyjne. Omówiono sposób sprawdzenia i wyniki oceny jakości pracy układów automatycznej regulacji w ramach prowadzonych [...]
EN Presented are conditions of power control operations of blocks in the national power system as well as their main ACS and control requirements concerning the systems.
11
61%
Acta Energetica
2011 nr 2 13-20
PL W pracy scharakteryzowano problemy związane z kompensacją środków mocy biernej, chroniących sieć przesyłową przed utratą stabilności napięciowej. Wolniejsze formy niestabilności napięciowej analizowane są za pomocą symulacji rozpływów mocy. Symuluje się chwilowe zachowanie systemu po zadanych wyłącz[...]
EN The paper characterises the issues related to compensation of reactive power measures which protect the transmission grid from the loss of voltage stability. Slower forms of voltage instability are analysed with power distribution simulations. The simulations represent the behaviour of the system af[...]
12
61%
Acta Energetica
2010 nr 2 77-82
PL Artykuł prezentuje wpływ kompensacji prądowej na wrażliwość zmian mocy biernej generatora przy zmianach napięcia w sieci. Wyniki badań przedstawiono dla dwóch różnych sposobów estymacji sygnału od kompensacji prądowej, które pozwalają regulatorowi generatora utrzymywać zadaną wartość napięcia w inny[...]
13
61%
Energetyka
2000 nr 9 99-105
PL Pomiary gwarancyjne IOS wykonane przez Energopomiar wykazały, że pracujące obecnie w krajowej energetyce zawodowej instalacje dotrzymują gwarancji procesowych w zakresie skuteczności odsiarczania, emisji pyłów, zużycia surowców i energii oraz jakości produktu odsiarczania. Problemy dotyczą poziomu g[...]
EN Guarantee measurements of De-SOx plant carried out by Energopomiar proves, that installations operating at present in national power sector meet process guaranties in the field de-sulphurisation efficiency, fly ash emission, consumption of materials an electric energy and quality of de-sulphurisatio[...]
14
61%
Energetyka
2013 nr 5 403--407
PL W artykule opisano możliwości, jakie daje program komputerowy ­MARKAL. Jest to narzędzie służące do budowy i optymalizacji systemu energetycznego, którego struktura oparta jest na programowaniu liniowym. Efektem pracy jest „Modelowe rozwiązanie wykorzystania potencjału energetycznego biomasy w Polsc[...]
EN Described are possibilities which gives you the MARKAL computer program. It is a tool, serving for building and optimization of a power system, which structure is based on linear programming. The effect of its work is “Model solution of biomass energy potential utilization in Poland with the applica[...]
15
61%
Energetyka
2000 nr 9 39-45
PL Przedstawiono warunki pracy regulacyjnej bloków, koncepcję regulacji ich ociążenia w różnych sytuacjach ruchowych oraz wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów. Na ich podstawie dokonano oceny zdolności tych bloków do udziału w regulacji mocy czynnej w krajowym systemie elektroenergetycznym, a także [...]
EN In the paper there are presented conditions of the power units operation in automatic control, conception of its loading in various situations of operation and results of carried out tests and measurements. Based on these there is assessed an ability of these power units for a share in active power [...]
16
61%
Energetyka
2015 nr 6 402--403
PL Omówiono wpływ źródeł wiatrowych na pracę i prowadzenie ruchu KSE. Dotyczy on obszarów: elektrycznego, wynikającego ze współpracy źródeł z systemem elektroenergetycznym, bilansowego, wynikającego z faktu pokrywania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przez źródła wiatrowe i wreszcie mechani[...]
EN Discussed is the impact of wind energy sources on the work and running of national power systems. It concerns following areas: the electric one – resulting from sources cooperation with a power system, the balance one – resulting from the fact of covering the demand for power and electric energy by [...]
17
61%
Energetyka
2007 nr 8 545-549
PL Do przetargu na usługę odbudowy zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), ogłoszonego przez Polskie Sieci Elektro-energetyczne (PSE) na wypadek blackoutu, w strukturach Południowego Koncernu Energetycznego (PKE) została wytypowana Elektrownia „Łaziska”. Dostosowanie bloków elektrowni [...]
EN „Łaziska” power station as a part of Southern Poland Power Company (PKE) structures was selected by the Company to represent it in a bid announced by Polish Power Networks (PSE) for restoring the feeding of National Power System (KSE) in case of blackout. Adaptation of the power station blocks to se[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 58--61
PL Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie szczytowego obciążenia dobowego KSE. Testy ex-post dotyczyły 10 zbiorów zmiennych objaśniających dla metod statystycznych klasycznych i typu Data Mining. Uzyskana macierz w[...]
EN The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of explicatory variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex-post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and Data Mining methods. The obtai[...]
19
51%
Energetyka
2003 nr 8 541-547
20
51%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 2 207--214
PL Publikacja zawiera krajowe bilanse i dane statystyczne dotyczące ilości i mocy odnawialnych źródeł energii, jak również informacje o wielkości produkcji energii elektrycznej uzyskanych ze źródeł pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
EN This publication contains national balances and statistical data concerning the amount and power of renewable energy sources, as well as information about the volume of electric energy production obtained from sources in National Power System.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last