Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NOx
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2010 Vol. 44 nr 3 108-116
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych w Gliwicach. Celem przeprowadzonych badań była ocena stanu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu pochodzącym ze źródeł motoryzacyjnych, w warunkach typowych dla miast o d[...]
EN Results of the air quality tests in the vicinity of the Gliwice communication routes were presented in the paper. The goal of the studies was to assess the air contamination by nitrogen dioxide from automotive transport in conditions typical for cities of intensive transit traffic due to lack of rin[...]
2
89%
Archivum Combustionis
EN Increasing and widespread industralisation has placed a considerable stress on all the elements of human environment. nitrogen oxides NOx are among the most harmful atmospheric pollutants. Energy production from gaseous fuels optimises energy efficiency, considering various technilogical parameters [...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectro[...]
EN The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit app[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2014 Nr 1(10) 17--23
PL Praca jest teoretycznym opracowaniem na temat istniejących zagrożeń wynikających z interakcji chemicznych pomiędzy obecnymi w powietrzu atmosferycznym NOx a innymi składnikami atmosfery. Zakres opracowania ograniczono do reakcji chemicznych pomiędzy NOx a węglowodorami. Przedst[...]
EN The work is the theoretical development on the risks arising from the interaction between the chemical present in ambient air NOx and other components of the atmosphere. The scope was limited to chemical reactions between NOx and hydrocarbon. It shows the reaction within the tr[...]
5
71%
Journal of KONES
EN The development of a catalytic converter required an analysis of selected physical parameters of the supports. This resulted from the necessity to assume given parameters of the supports applied in the tests in exhaust gas environment in the CI engines. An analysis of ionic conductors which constitu[...]
6
71%
Journal of KONES
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne zasilania silnika o zapłonie iskrowym butanem gazowym i ciekłym wtryskiwanym do kanału dolotowego oraz benzyną (gaźnikowo) w zakresie ubogich mieszanek na silniku jednocylindrowym. Porównano wyniki i stwierdzono, że butan może być dobrym paliwem zastępczym w st[...]
EN Experimental investigations of fuelling with gaseous and liquified butane and - for comparison -with gasoline (carburation) were carried out. Liquified butane was injected to inlet port and gaseous butane was mixed with air in the mixer situated before the throttle. Comparison of performances and em[...]
7
71%
Journal of KONES
PL W ramach programu badań nad wpływem sposobu zasilania silnika na możliwość dopuszczalnego zubożenia mieszanki paliwowo-powietrznej wykonano pomiary parametrów użytecznych silnika z kompleksową analizą spalin i pomiarami ciśnień w cylindrze przy zmieniającym się składzie mieszanki wytwarzanej standar[...]
EN The paper describes problems of feeding the SI engines with poor gasoline-air mixtures where relative fuel-air ratio lambda>1,1. The results were obtained during experimental tests in the engine laboratory. Decrease of engine power and increase of fuel consumption was observed during the tests. This[...]
8
71%
Journal of KONES
PL W artykule opisano metodę selektywnej katalitycznej redukcji NOX przy pomocy węglowodorów w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym, oraz celowość prowadzenia badań nad utylitarnym zastosowaniem tej metody. Głównym zadaniem tej publikacji jest prezentacja wyników badań i ocena skuteczności kilku ka[...]
EN This article contains short arguments for doing researches over NOx reduction in the presence of hydrocarbons, to abate emission from diesel engines. Also gives an overview about converter structure and the way it works. This article presents results of researches over catalysts surface. The aim of [...]
9
71%
Journal of KONES
EN Currently, the environment protection challenges the designers and manufacturers of combustion engines due to the fact that the engine emits toxic compounds, which are hazardous to the life organisms. Increasingly strict regulations concerning emission of the exhaust gases forces application of the [...]
10
71%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In presented studies the photocatalytic decomposition of NOx on gypsum plates modified by TiO2-N,Cphotocatalysts were presented. The gypsum plates were obtained by addition of 10 or 20 wt.% of different types of titanium dioxide, such as: pure TiO2 and carbon and nitrogen co-modified TiO2 (TiO2-N,C)[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań sensora par materiałów wybuchowych. Idea pracy sensora polega na pomiarze stężenia tlenków azotu jedną z najczulszych metod spektroskopowych – spektroskopii strat we wnęce optycznej (CEAS - ang. cavity enhanced absorption spectroscopy). W sensorze planuje s[...]
EN The preliminary outcomes of investigations concern a sensor of explosive materials vapours are presented. In the sensor concentration measurements of nitrogen oxides with cavity enhanced absorption spectroscopy method (CEAS) is applied. It is one of the most sensitive optoelectronic gas detection te[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Procesy spalania paliw są podstawowym źródłem ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Gaz ziemny stosowany jest powszechnie jako paliwo w wielu gałęziach przemysłu, głównie w wysokotemperaturowych procesach spalania. Pomimo wielu zalet, jakie posiada, podczas jego spalania powstają szko[...]
EN The combustion processes of fuel are the main sources of energy and air pollution. The natural gas is generally used in many branches of industry, especially in high-temperature combustion processes. In spite of many advantages of natural gas, it is also a source of nitrogen oxides generated during [...]
13
63%
Silniki Spalinowe
EN There are several ways of reducing the content of nitrogen oxides in exhaust gases of combustion engines. The most frequently applied solution has been the use of a catalyst located in the engine's exhaust system (unfortunately efficiency of DeNOx catalyst is not high) or EGR system. Less popular an[...]
14
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 3/4 365-375
PL Przedstawiono wyniki badań redukcji tlenków azotu amoniakiem na polskich sorbentach węglowych przeznaczonych do oczyszczania gazów spalinowych. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym z nieruchomym złożem sorbentu. Określono wpływ czasu zetknięcia, temperatury oraz stężenia NO, NH3, H2O i O2 na [...]
EN The reduction of nitrogen oxides with ammonia on the Polish carbon sorbent, assigned for the purification of combustion gases has been investigated. These investigations were carried out in a flow system with a stationary sorbent bed. The dependence of reduction degree of NO on the contact time, as [...]
15
63%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 142--153
EN The aim of the research was to assess the state of air pollution with mentioned pollution for the area of the city of Bialystok. The analysis was carried out using data from 2 air monitoring stations. The stations are owned by the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Bialystok. Th[...]
16
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 751--756
PL Proces spalania jest głównym powodem tworzenia się tlenków azotu. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu z procesu spalania obejmują metody pierwotne (w trakcie spalania) i metody wtórne (po procesie spalania). Reburning jest jedną z najatrakcyjniejszych technik ograniczania emisji tlenków azotu[...]
EN Nitrogen oxides can be formed in various combustion systems. Strategies for the control of NOx emissions in hard coal boilers include the primary (during the combustion) and secondary measures (after combustion). Reburning is the one of the most attractive techniques for reducing NOx emissions. In t[...]
17
63%
Silniki Spalinowe
EN Diesel engines manufactured today demonstrate impressive gains in engine fuel economy and reliability over engines produced a decade ago. Better turbocharging and fuel injection have resulted in much higher thermal efficiencies, but this increase in thermal efficiency has resulted in higher firing p[...]
18
63%
Chemical and Process Engineering
2018 Vol. 39, nr 1 59–-74
EN The primary methods of reducing nitrogen oxides, despite the development of more advanced technologies, will continue to be the basis for NOx reduction. This paper presents the results of multivariate numerical studies on the impact of air staging on the flue gas temperature and composition, as well[...]
19
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Pomimo tego, że paliwa kopalne pozostają nadal dominującym źródłem energii pierwotnej na świecie, gaz ziemny cieszy się dużą popularnością. Związane jest to z nowymi technologiami produkcji niekonwencjonalnego gazu w procesie przerobu łupków. W związku z tym, zwraca się uwagę na procesy spalania gaz[...]
EN Despite the fossil fuel are still dominant source of primary energy in the word, the natural gas is generally used in many branches in industry. The interest in natural gas is caused by new production technologies (shale gas). This situation leads to take an interest in natural gas combustion techno[...]
20
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In the first research studies series a selection of the quantitative composition of catalyst active phase composition (iron, copper and manganese) deposited on mineral-carbon support was carried out. It was found on the basis of the selection studies series that the best results were attained when c[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last