Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 210
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NDS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 35 225-242
PL W artykule - na przykładzie przemysłowego systemu informatycznego pracującego w Zakładach Tworzyw Sztucznych 'Nitron' S.A. pod kontrolą sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare 4.x - przedstawiono metodę dostępu do informacyjnych baz danych, opartą na obiektowo-zorientowanej bazie NDS oraz te[...]
EN In this article - on example industrial information system working in ZTS 'Nitron' S.A. factory under network Novell NetWare 4.x operating system control, an access method to information databases based on object-oriented database NDS and ODBC technology was presented. Based on this method a resourc[...]
2
89%
Studia Informatica
PL W tym artykule - na przykładzie przemysłowego systemu informatycznego pracującego w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Nitron" S.A. pod kontrolą sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare 4.x - przedstawiono metodę integracji relacyjnych baz danych typu dBase, wykorzystującą technologię ODBC oraz roz[...]
EN In this article - on example industrial information system working in ZTS 'Nitron' S.A. factory under network Novell NetWare 4.x operating system control, an integration method of relational dBase database systems was presented based on ODBC technology and extended schema NDS database, which was use[...]
3
89%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 5--60
PL Benzen jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych. Jest otrzymywany z ropy naftowej podczas katalitycznego reformingu, w procesach alkalizacji i odwodornienia pochodnych benzenu, a także podczas cyklizacji i aromatyzacji węglowodorów parafinowych. Benzen znajduje zastosowanie[...]
EN Benzene is a clear, flammable, liquid with a characteristic odor. Leukaemia is the main effect at longterm occupational exposure to benzene. The unit risk of leukaemia, i.e. the lifetime risk attributable to the inhalation exposure to 1.6 mg/m3 benzene was assessed by many authors from the results o[...]
4
89%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 119--130
PL Metyloamina (MMA) jest bezbarwnym palnym gazem lub cieczą, o ostrym amoniakalnym lub rybim zapachu oraz słonym smaku. Metyloamina znalazła zastosowanie jako rozpuszczalnik, w preparatyce farmaceutycznej i syntezie chemicznej (półprodukt do produkcji pestycydów, surfaktantów i przyspieszaczy). Naraże[...]
EN Methylamine is a gas at ambient temperature and pressure which has a pungent, fishy, ammoniacal odor and saline taste. Methylamine is available either as an anhydrous compressed gas or as a 30%, 40% and 50% aqueous solution. Methylamine has been used as an insect attractant, as a warning agent in na[...]
5
89%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 135--144
PL Selan jest gazem o charakterystycznym zapachu zgniłej rzodkwi. Jest stosowany do produkcji selenków i związków selenoorganicznych oraz jako składnik mieszaniny do produkcji półprzewodników. Narażenie na selan ma miejsce w procesach oczyszczania selenu i podczas produkcji farb na bazie selenianów i s[...]
EN Hydrogen selenide is a non-metallic compound currently receiving attention in both medicine and electronics. Hydrogen selenide is extremely flammable. Toxicity results in multiple symptoms, the most characteristic of which is a garlicky odor of the breath.A single inhalation concentration LC50 of hy[...]
6
89%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 161--179
PL Trietyloamina (TEA)jest silnie zasadową cieczą, stosowaną głównie jako katalizator w procesach polimeryzacji oraz środek emulgujący, np. dla barwników i pestycydów. Pary TEA o dużych stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych. W postaci roztworów związek działa si[...]
EN Triethylamine (TEA) is a strong basic liquid used mainly as a catalyst in the polymerization process and as an emulsifying agent for dyes and pesticides. TEA vapours in high concentrations have an irritating effect on eye mucosa and upper airways. In the form of a solution the compound strongly irri[...]
7
89%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 181--186
PL Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2002 r. spotykała się trzy razy: 26 marca (XXXIX), 30 października (XL) oraz 20 grudnia (XLI). Na posiedzeniach Komisji rozpatrzono 26 dokumentacji proponowanych wartoś[...]
EN In 2002 the Commission had three sessions in which 26 documentations for recommended exposure limits were discussed. Moreover the Commission discussed a change in the definition of maximum admissible short-term concentration MAC (STEL) and maximum admissible ceiling concentration MAC (C) and adaptin[...]
8
89%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 11 21-23
9
89%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 1 9-11
10
88%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 4 (66) 33--53
PL 2-(Dietyloamino)etanol (DEAE) to palna, ciekła substancja organiczna, bezbarwna lub jasnożółta o zapachu aminy. Jest stosowana w syntezie leków jako katalizator w produkcji polimerów, stabilizator pH, składnik inhibitorów korozji, farb, pigmentów, środków polerujących oraz chemikaliów przemysłu papi[...]
EN 2-Diethylaminoethanol is a colorless, light yellowish organic flammable liquid with an amine-like odor. The hygroscopic substance is micsible with water in all proportions. The vapor pressure is about 1.8 hPa at 20 °C. 2-Diethylaminoethanol is rapidly absorbed via the oral route. It is presumably ab[...]
11
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 3 14-16
PL W artykule przedstawiono przegląd kryteriów do klasyfikacji substancji chemicznych pod kątem działania żrącego, drażniącego i uczulającego. Celem klasyfikacji jest określenie takich właściwości substancji, które mogą stwarzać ryzyko w czasie stosowania. Odpowiednie oznakowanie i klasyfikacja wskazuj[...]
EN In this paper the criteria for classification of irrtating, corrosive and allergic toxic effects of chemical substances have bean defined. The aim of the classification is to indicate properties of those substances which may create risk during exposure. Corrrect labelling and classification show the[...]
12
88%
Studia Informatica
PL Artykuł prezentuje rozwiązania programowe firmy Novell służące uproszczeniu i zwiększeniu wydajności administracją sieci komputerową opartą na systemie NetWare. Rozdział pierwszy zawiera skrótowy zarys zagadnień związanych z usługami katalogowymi firmy Novell (NDS - Novell Directory Services). Istot[...]
EN Article presents software solutions of Novell Corp. that are created in order to simplify or improve the performance of network administration that is based on Netware System. First chapter includes a short draft about advantages of Novell Directory Services. Their functionality is a base of network[...]
13
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 2 (64) 5--29
PL 1-Bromopropan (1-BP) jest bezbarwną lub lekko żółtawą cieczą o ostrym zapachu stosowaną jako rozpuszczalnik, głównie dla tłuszczów, wosków i żywic oraz jako środek czyszczący. 1-Bro-mopropan, ze względu na pewien wpływ na warstwę ozonową, znajduje się na liście proponowanych bezpiecznych zamienników[...]
EN 1-Bromopropane (1-BP) is a clear, colorless liquid. 1-BP is a substitute for solvents, used to clean metals and electronics, in adhesives and coatings applications, and in aerosol propellant applications. 1-Bromopropane is used to replace chlorinated solvents in vapor degreasing and cold metal clean[...]
14
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 2 (64) 131--151
PL Formamid jest bezbarwną, bezwonną cieczą o małej lepkości, stosowaną jako rozpuszczalnik przemysłowy, która znalazła zastosowanie w produkcji: barwników, farmaceutyków, pestycydów oraz przy wytwarzaniu włókien akrylowych w pisakach i w markerach. Formamid jest ponadto stosowany także jako dodatek do[...]
EN Formamide is a colourless and odourless liquid. This substance is widely used as a solvent in the industry as well as an additive for drilling muds, aircraft deicing fluids and hydraulic fluids. Respiratory tract and skin are the major routes of occupational exposure to formamide. Slight skin and ey[...]
15
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 3 (65) 5--25
PL 1,4-Fenylenodiamina (PPD) to substancja o dość powszechnym zastosowaniu, ponieważ jest składnikiem farb do włosów, mieszanin używanych do tatuażu, a także farb do futer oraz wywoływaczy fotograficznych i przeciwutleniaczy. Według danych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2007 r. nie zanotowano[...]
EN 1,4-Phenylenediamine (PPD) occurs as crystals. It is a dye used for hair and fur, as an intermediate in manufacturing dyes and rubber accelerators. PPD is a toxic substance (LD50 per os for rats is 80 ÷ 90 mg/kg, CL50 for rats is 920 mg/m3). There are many reports of sensitivity to PPD in experiment[...]
16
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 3 (65) 27--60
PL Ftalan benzylu butylu (BBP) jest przezroczystą, oleistą cieczą o słabym zapachu stosowaną przede wszystkim jako dodatek zmiękczający do polimerów. Stosuje się ją powszechnie do produkcji płytek, pianek i wykładzin PCV. Ponadto jest wykorzystywana do produkcji uszczelniaczy (na bazie polisiarczków, p[...]
EN Benzyl butyl phthalate (BBP) is a clear, oily liquid with a slight odour. It is used mostly as a plasticizer for polyvinyl chloride in vinyl floor tiles, vinyl foam and carpet backing. Furthermore, it is used in the production of sealants (polysulfide-, polyurethane-, or acrylic-based), adhesives ([...]
17
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 4 (66) 93--139
PL N,N-Dimetyloformamid (DMF) jest bezbarwną, higroskopijną cieczą o słabym zapachu amin. Stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik cieczy i gazów w syntezie organicznej oraz w petrochemii. Używa się go także jako rozpuszczalnika tuszu do drukarek, klejów oraz lakierów poliuretanowych stosowanych do w[...]
EN N,N-Dimethylformamide (DMF) is a colorless, hygroscopic liquid with a faint ammonia-like odor. It is predominately used as a solvent for liquids and gases in synthesis of fine chemicals, polyacrylonitrile fibre and in petrochemical industry. N,N-Dimethylformamide is also employed as a solvent in adh[...]
18
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 3 (61) 51--74
PL Eter tert-butylometylowy (MTBE) jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu eteru stosowaną głównie w przemyśle petrochemicznym jako składnik benzyn podwyższający liczbę oktanów, a także w niektórych procedurach medycznych, np. do rozpuszczania kamieni żółciowych oraz w reakcjach i analizach chemi[...]
EN Methyl tertiary-buthyl ether (MTBE) is a colorless liquid. This substance produces irritation and transiet corneal injury to the eye, and it is an irritant of mucous membranes. Prolonged skin contact produces dermatitis. The proposed maximum exposure limit MAC (TWA) was calculated on the basis of th[...]
19
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 2 (56) 35--48
PL 4-Chlorofenol (p-chlorofenol) w temperaturze pokojowej występuje w postaci białych lub różowych kryształów. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i w większości rozpuszczalników organicznych. Do narażenia zawodowego dochodzi głównie podczas otrzymywania 4-chlorofenolu na drodze chlorowania fenolu, lecz[...]
EN 4-Chlorophenol is a white to straw-colored crystal (yellow or pink when impure) with a characteristic phenolic odor. Occupational exposure takes place during manufacturing 4-chlorophenol, chlorinating of phenols, pharmaceutics and dyes production. It is corrosive in the case of skin or eye contact; [...]
20
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 3 (57) 5--24
PL 1,1-Dichloroeten jest niskowrzącą cieczą o słodkawym zapachu. Ma zastosowanie jako kopolimer (często z chlorkiem winylu) do produkcji termoplastycznych tworzyw sztucznych, lakierów, środków wiążących substancje zmniejszające palność wykładzin podłogowych, sztucznych włosów oraz włókien do produkcji [...]
EN 1,1-Dichloroethylene (vinylidene chliride) is a low temperature bioling liquid with a sweet scent. 1,1-Dichloroethene is used as a chemical intermediate (usually with vinyl chloride) in production of thermopastic resins, lacquers, fibres for safety clothes, etc. The rat oral LD50 was 1500 mg/kg. In [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last