Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Morze Bałtyckie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Landform Analysis
2008 Vol. 9 208--211
2
80%
Logistyka
PL W roku 2011 rozpoczęto międzynarodowy projekt badawczy w ramach 8 Programu Regionalnego dla Morza Bałtyckiego (2007 – 2013) pn.: „Chemical munitions search and assessment” (CHEMSEA). Partnerzy projektu mają wspólnie określić miejsca i wykonać mapę rejonów zagrożonych, przygotować wytyczne do tworzen[...]
EN In 2011, an international research project startedthe eight Regional Programme for the Baltic Sea (2007 - 2013) Mon.: "Chemical munitions search and assessment" (CHEMSEA). The project partners have jointly determine the location and map the areas at risk, prepare guidelines for the creation of natio[...]
3
80%
Logistyka
PL Artykuł stanowi sprawozdanie z prac realizowanych w ramach projektu badawczego #069 CHEMSEA: Chemical Munitions Search and Assessment współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierającego Program Regionalny Morza Bałtyckiego. Prace, których celem była wizyjna inspek[...]
EN The article is a report on the work carried out in the framework of the research project # 069 CHEMSEA: Chemical Munitions Search and Assessment co-financed by the European Regional Development Fund to support the Baltic Sea Regional Program. The work was aimed at the Video inspection of places like[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Morze Bałtyckie ze względu na specyficzną budowę charakteryzuje się wyjątkową wrażliwością na zanieczyszczenia, głównie zanieczyszczenia chemiczne. Z tego między innymi powodu w świetle zapisów konwencji MARPOL 1972/78 Bałtyk uznany został za akwen specjalny, na którym obowiązują zaostrzone przepisy[...]
EN Due to its geographical characteristics the Baltic Sea is exposed to pollution, especially by chemicals. Following the MARPOL 1972/78 Convention the Baltic is regarded as a special water are and subject to rigorous regulations concerning its use. The aim of the decision was to reduce the amount of p[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono geograficzną i hydrometeorologiczną charakterystykę Morza Bałtyckiego jako obszaru prowadzenia działań asymetrycznych. Dokonano analizy czynników z tego zakresu dla poszczególnych obszarów Morza Bałtyckiego, co pozwala na prognozowanie możliwości oddziaływania przeciwnika as[...]
EN The paper presents geographical and hydro-meteorogical characteristics of the Baltic Sea as an area for asymmetric warfare. It analyses features concerning this kind of warfare for particular areas of the Baltic, which makes it possible to forecast possibilities of an asymmetric opponent to act.
6
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 167--182
PL Po II wojnie światowej duże ilości amunicji chemicznej zatopiono w Morzu Bałtyckim, co powoduje głęboki niepokój społeczności krajów nadbałtyckich. Od 1974 r. wiele wysiłku poświęcono na ochronę środowiska morskiego i przywrócenie jego walorów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań śro[...]
EN This paper discusses the results of environmental investigations carried out on the sulphur mustard remains of the chemical munition dumped in the Baltic Sea. The fractions of the yperite lump fished up were analysed in detail by several chromatographic techniques combined with chemical visualizatio[...]
7
80%
Logistyka
PL Zatopienie bojowych środków trujących nie rozwiązało problemu poniemieckiej broni chemicznej. Co roku odnotowuje się szereg przypadków wyławiania amunicji chemicznej przez rybaków oraz wyrzucania pojemników z tymi substancjami na plaże. Ponadto korpusy amunicji ulegają korozji, a znajdujące się w ni[...]
EN From 42 000 to 65 000 tonnes of chemical munitions have been dumped in the Baltic Sea since the Second World War. The south-eastern part of the Gotland Deep, the eastern part of the Bornholm Deep and the Little Best strait are the official places where the chemical weapon s were dumped. Uncertainty [...]
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 10 40-41
9
80%
Polish Journal of Ecology
EN The effect of the turbulent mixing processes within fine structure of hydrphysical field on the prey and predator biomass is presented. The calculations were made on the basis of an one-dimensional prey-predator ecosystem model on the assumption of an absolutely stable vertical distribution of the a[...]
10
80%
Logistyka
2015 nr 2 42--44
PL W artykule omówiono przewozy i przeładunki ropy naftowej w Regionie Morza Bałtyckiego. W okresie ostatnich 20 lat nastąpił wzrost podaży ropy naftowej w portach bałtyckich i w transporcie morskim. W 10 największych portach regionu przeładowano już ponad 240 mln t. ropy naftowej. Na rynku dominują po[...]
EN The heaviest vessel traffic takes place near the coast of Sweden and Finland, and the kind of the large cities’ congestion is caused around the Danish Straits and the Kiel Canal, with more than 500 ships being there simultaneously at times. The increased use of maritime transport as well as the deve[...]
11
80%
Logistyka
2015 nr 3 3685--3691, CD 1
PL Zgodnie z rosyjską strategią morską Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymiany handlowej z państwami europejskimi. Plany modernizacji i rozbudowy portów rosyjskich, przede wszystkim położonych w Zatoce Fińskiej, oraz wzrost możliwości przeładunkowych portów pozwolą na zmniejszenie uzależni[...]
EN According to Russian marine strategy the Baltic Sea is the most important exchange route od commodities to European states. The modernization and rebuilding plans for Russian seaports, especially in the Gulf of Finland, and an increase in transshipment capabilities of the ports allow the Russian Fed[...]
12
80%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie odzwierciedlają sposób, w jaki przedsiębiorstwo stosuje swoje obecnie istniejące i potencjalne siły, by sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu, realizując przy tym własne cele. Nieprzerwane poszukiwanie sposobów zapewnienia i utrzymania przewagi konkuren[...]
EN Logistics strategies in a company reflect the way it uses its current and potential strengths in order to be up to changes of the environment and realize its own goals at the same time. Continuous search for various ways of achieving and maintaining competitive advantage in dynamically developing ec[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 77 27--40
PL Głównym celem badań jest analiza form i zakresu współpracy podejmowanej przez różnorodne środowiska na rzecz rozwoju turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej wskazano cele analizy, problemy badawcze oraz metodologię badań przeprowadzon[...]
EN The main aim of research is the analysis of the form and scope of cooperation undertaken for the development of marine tourism in the Baltic Sea. The article consists of four parts. In the first part, there are discussed the purpose, research problems and methodology of researches made by the author[...]
14
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 1 28--34
PL Wybrzeże Bałtyku to obszar występowania coraz silniejszych sztormów zimowych. Ponadto na skutek ocieplania się klimatu rozwój morskiej pokrywy lodowej jest coraz słabszy. Wszystko to wzmaga procesy erozyjne i skutkuje niszczeniem brzegów klifowych i akumulacyjnych. Tym samym podejmowanie działań z[...]
15
80%
Przegląd Geodezyjny
16
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 9 35-37
17
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 10 21-27
PL Morze Bałtyckie to jedno z najbardziej zdegradowanych mórz na świecie. Eksploracja podmorskich złóż ropy i gazu oraz ich eksploatacja stanowią poważne czynniki oddziaływania na środowisko. Autorzy artykułu, na przykładzie prac wiertniczych i eksploatacyjnych "Pertobalticu" dowodzą, że działalność ta[...]
EN The Baltic Sea in one of the most degraded seas in the world. The exploration and submarine mining operations in oil and gas depostis present the factors of serious impact on the environment. On the basis of an example of drilling and mining operation works of "PETROBALTIC", the authors of this arti[...]
18
70%
Przegląd Komunikacyjny
2003 R. 42, nr 5 10--12
19
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 213--225
PL Wymiana handlowa państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego charakteryzuje się wysokim udziałem wzajemnych obrotów, które obsługiwane są przez transport morski. Biorąc pod uwagę przewozy dokonywane na Morzu Bałtyckim, szacuje się, że 24% obrotów stanowi bałtycki wewnętrzny handel morski, podczas g[...]
EN The foreign trade of BSR countries is characterized by mutual connections and indicates the most Baltic states are trading with their neighbours. Shipping is the main mode of transport in the region used for transportation of cargo. Trade connections between Baltic states have a great influence on t[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawione zostały rozważania z zakresu możliwości zastosowania koncepcji sieciocentryczności na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonano tego po analizie idei tej koncepcji oraz na tle systemu bezpieczeństwa istniejącego w Regionie Bałtyckim.
EN The paper considers possibilities of using the network centrik concept in maritime areas of Poland. The idea is analysed taking intoconsideration the existing security system in the Baltic Region.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last