Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Malezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2010 No. 4 (16) 71--82
PL System transportowy i środki transportu są w Malezji istotnie doskonalone i unowocześniane z uwagi na potrzebę zrównoważonego szybkiego rozwoju gospodarki kraju oraz przemysłu. Uwagę zwraca się również na potrzebę rozwoju infrastruktury towarzyszącego sektora obsługiwania środków transportowych i ca[...]
EN Transportation system and devices in Malaysia have shown much improvement and developing very fast and yet to develop the role as an important mean to handle and cater the requirement and necessity of the country in contributing to manufacturing growth aspect, hence supporting the country developmen[...]
2
75%
Archivolta
2013 nr 2 30--33
PL Już od ponad dekady najbardziej spektakularne budowle są projektowane i wznoszone w Azji. Jednak światowy kryzys ekonomiczny spowalnia tam znacznie realizację nawet priorytetowych inwestycji. Do takich należy między innymi szeroko zakrojony plan rozwoju wyspy Penang należacej do Malezji.
EN Situated on Penang Hill the Penang Global City Center (PGCC) is a key component of the 256-acre development site that was formally the Penang Turf Club. The design is centered on the idea of creating a new and powerful image for the city of Penang and the new initiatives associated with the developm[...]
3
75%
LogForum
PL Zgodnie z literaturą dotycząca zagadnień szkoleniowych, rola nadzorującego w programach szkoleniowych składa się z dwóch głównych elementów: wsparcie nadzorującego i komunikacji nadzorującego. Umiejętność efektywnego wypełniania obu tych elementów przez prowadzących szkolenie może zwiększyć motywacj[...]
EN According to the training literature, a supervisor's role in training programs has two major elements: supervisor support and supervisor communication. The ability of supervisors to play effective roles in training programs may increase employees' motivation to learn. The nature of this relationship[...]
4
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 1 79-92
PL W niniejszym artykule, bazując na modelu Mintzberga, przedyskutowano role pełnione przez menedżerów oddziałów banków w Malezji. Pogłębione rozumienie pełnionych ról menedżerskich jest istotne dla organizacji, co najmniej z dwóch powodów: dla celów poprawienia skuteczności rekrutacji na stanowiska me[...]
EN This paper discusses managerial roles performed by bank branch managers in Malaysia basing on Mintzberg's model. In-depth understanding of managerial roles performed is significant to organization in at least two ways: improve managerial recruitment effectiveness and identify suitable training progr[...]
5
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2009 nr 4 55-69
PL Zasoby ludzkie stają się coraz bardziej znaczące, ponieważ decydują o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Dlatego też menadżerowie coraz większą uwagę zwracają na kwestię motywacji swoich pracowników. Celem niniejszego artykułu jest określenie percepcji motywacyjnych malezyjskich menadżerów i ich[...]
EN Human resources have become increasingly important as they can determine the success or failure of a company. As such, managers need to pay attention to the motivation of their employees. The puipose of this paper is to determine the motivational perceptions between the Malaysian managers and their [...]
6
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 3 267--280
EN A methodology was developed for diagnosing industrial work, which includes questionnaire, observation, measurements, data collection and statistical analysis. A survey was conducted to investigate the relationship between job satisfaction and factors that affect work design in 2 automotives manufact[...]
7
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 2 319--324
PL Koszty konserwacji budynków nieustannie rosną ze względu na nieodpowiednią konserwację. Z tej racji, niezbędne jest wypracowanie rozwiązań obniżających koszty konserwacji. Różne badania wykazały, iż charakterystyki utrzymania urządzeń zależnie od ich bieżącego stanu technicznego (condition-based mai[...]
EN Building maintenance costs are continuously increasing as a result of poor maintenance. Consequently, there is an urgent need to develop solutions to reduce the maintenance costs. Various studies demonstrated that the characteristics of condition-based maintenance are directly related to the cost pe[...]
8
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł analizuje wpływ zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność w MŚP Malezji pod kątem czynników kontrolnych mierzonych wielkością firmy, dźwignią finansową i wzrostem sprzedaży. Wtórne dane zostały uzyskane z Komisji Firm Malezji, bazy danych dla 66 MŚP w Malezji w latach 2006-2012. W analiz[...]
EN The paper examines the effects of working capital management on Malaysian SMEs profitability within the sight of control factors measured by the size of the firm, leverage, and sales growth. Secondary data was drowned from Companies Commission of Malaysia, database for 66 SMEs in Malaysia for the pe[...]
9
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwości reprezentowania różnych wartości, jako czynników wpływających na sukces przedsiębiorczości. Dokument opiera się na wynikach poprzednich badań w obszarach cech przedsiębiorców, sukcesu przedsiębiorczości i SMI w procesie rozwoju przedsiębi[...]
EN The purpose of this study aims at answering a question about the possibility of different values representing as influential factors on entrepreneurial success. The paper builds on the contributions of previous research in the areas of traits of entrepreneurs and entrepreneurial success and SMEs in [...]
10
63%
Polish Journal of Management Studies
2019 Vol. 20, No. 1 468--477
PL Artykuł przedstawia wpływ ujawnienia ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) na strukturyzowane warranty i wartość firmy w oparciu o środowisko Malezji. W badaniu zastosowano analizę regresji paneli i objęto próbą 37 malezyjskich firm i 795 warrantów strukturyzowanych w latach 2012–2017. Wynik[...]
EN This research empirically explores the impact of ESG (Environmental, Social and Governance) disclosure on structured warrants and firm value based on Malaysia environment. The study applied the panel regression analysis and sampled 37 Malaysian firms and 795 structured warrants through years 2012 to[...]
11
51%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 4 139-150
PL Artykuł prezentuje procesy i metodykę priorytetyzacji obszarów badawczych kluczowych dla rozwoju Malezji, które w najbliższym dziesięcioleciu otrzymają największe dofinansowanie. Priorytetyzacja obszarów badawczych przeprowadzona została na drodze iteratywnych konsultacji, dyskusji i networkingu, kt[...]
EN This article provides a brief on the processes and methodologies undertaken in conducting the R&D areas prioritisation in Malaysia. The listed prioritised areas will provide the basis for resource allocation of the country for the next 10 years and beyond. The R&D prioritisation initiative involved [...]
12
51%
Journal of Water and Land Development
2014 no. 23 61--68
PL Określenie celów zarządzania zlewnią jest jedną z integralnych części planu zarządzania. W prezentowanej pracy ustalono 18 celów, do których w przyszłości zmierzać będzie zarządzanie zlewniami Malezji. Na podstawie tych celów ustalono ranking priorytetów, stosując wagi względnego znaczenia uzyskane [...]
EN Listing of watershed management goals/targets is one of the integral parts of the management plan for a watershed. In this paper, we have listed 18 watershed management targets for which the Malaysian watersheds could possibly be managed in future. Based on the listed watershed management targets, t[...]
13
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 4 30--32
14
51%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 18, No. 1 296--310
PL Nowe podejście do łagodzenia emisji naziemnych związanych ze zmianami klimatu o nazwie "REDD +" (redukcja emisji z wylesiania i degradacji lasów) lub ostatnio znane jako gospodarka węglowa zostały już poznane na całym świecie. Chociaż w Azji Południowo-Wschodniej odbywają się niektóre wczesne projek[...]
EN A new approach to alleviating terrestrial emissions related to climate change called 'REDD+' (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) or recently known as carbon economy has been familiarized all over the world. Although Southeast Asia hosts some early REDD+ projects, there hav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last