Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Małopolska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 566-568
2
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 1 111-119
PL Zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 33 nakładają na zarządzających składowiskami obowiązek przedłożenia przeglądu ekologicznego obiektu do dnia 30 czerwca 2002 roku. Stwarza to doskonałą możliwość[...]
EN The Act of 27 July 2001 on Enter into force the Environmental Law and the Waste Law, art. 33. obliges landfills managers to submit of the Environmental Assesment till 30 June 2002 to Starosta (local authorities). That makes convenient opportunity to identify the conditions of waste disposal. The ide[...]
3
100%
Przegląd Geodezyjny
4
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 121-123
PL Niniejszy artykuł jest relacją wojewódzkiego konserwatora zabytków o stratach, jakie poczyniły wiosenne powodzie w obszarze Małopolski. Omówione zostały zniszczenia m.in. drewnianych kościołów w Binarowej oraz Łapanowie, pałacu w Siarach koło Gorlic. Uszkodzeniu uległy także dwa kopce: Piłsudzkiego [...]
EN This article is the report of the Voivodeship Monument Conservator concerning the damage caused by the spring flooding in the area of Lesser Poland. The report presents damage done to the e.g. wooden churches in Binarowa and Łapanow, the palace in Siary near Gorlice. Two mounds: of Piłsudski and Ko[...]
5
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono koncepcję kształtowania pasażerskiego systemu transportowego w województwie małopolskim. W szczególności sformułowano główne przesłanki kształtowania obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracji tej obsługi oraz zakresu i funkcji formalnych struktur zarządzających[...]
EN Idea of shaping of passenger transportation system in Małopolska province has been presented in the paper. In particular main circumstances for shaping passenger transportation system of regional range service integration, range and formal functions of structures managing the transport in province h[...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Z roku na rok wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych zarówno w UE, jak i w Polsce. Związane jest to ze wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną oraz utrzymującą się tendencją zwiększania dopłat do produkcji ekologicznej. Czynnikami korzystnie wpływającymi na rozwój rolnictwa ekologiczn[...]
EN From year to year, the number of organic farms increases both in the European Union and in Poland. It results from two facts: a growing demand for organic food, and a systematic tendency to increase subventions for organic production. As for the Province of Małopolska, the factors that might facilit[...]
7
88%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
PL Ostatnie doniosłe zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony środowiska stwarzają podstawy do uporządkowania gospodarki odpadami. Dotychczasowy stan gospodarki odpadami, zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi pochodzenia komunalnego, jest bowiem wysoce niezadowalający. Przepisy prawne narzucają obowiąze[...]
EN Recent important changes in the Polish environmental regulations have created the basis for waste management improvement. The present situation in waste management, especially household waste management, is far from satisfactory. Law regulations introduce the obligations to work out the waste manage[...]
8
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 107-109
PL W Małopolsce istnieje wiele niezrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Dynamiczny rozwój gospodarczy i zapotrzebowanie na tereny pod inwestycje sprzyjają działaniom związanym z odzyskiwaniem uzbrojonych terenów i przywracaniem ich do użytku czy też nadawaniem im nowych przeznaczeń[...]
EN In Malopolska there are many post–industrial and post-military areas. The list of areas and objects which still need to be revitalised is long. As new investments are coming up in the region and there is a need to develop high - tech and leisure time industry, the pilot project concentrates on recla[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 569-572
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono probę ogólnego oszacowania wystarczalności bazy zasobowej w udokumentowanych złożach piaskow i żwirow wojewodztwa małopolskiego, przy zastosowaniu wariantowych wskaźnikow wystarczalności statycznej zasobow. Omowiono problemy związane z możliwością wykonania takiej prognozy i jej wiaryg[...]
EN The presented paper shows some results of the sufficiency estimation of natural aggregate raw material indicated resources, by using some variants of static sufficiency rate. First the mineral reserve base and the output tendencies in the Małopolska Voividship were shown. The raw material sufficienc[...]
11
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 127--129
12
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Działania Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określone zostały w "Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego", przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa w 2000 r. Sejmik w październiku 2005 r. przyjął także Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Kr[...]
EN The activity of the Board of Malopolska Region in the field of monument protection and in charge of historical monuments have been defined in "Strategy for Malopolska Region Development" accepted by the resolution of the Province Council in 2000 year. The Council in October 2005 year accepted also t[...]
13
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 45--58
PL Małopolska posiada potencjalne zasoby niskotemperaturowej energii geotermalnej, której wykorzystanie może przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionu. Wynika to z możliwości zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych, występujących na głębokości do około 500 m p.p.t., których temperatura[...]
EN Malopolska region has the low-temperature geothermal resources, which usage may contribute in the development of the region. This results from the potential of usage of groundwater resources, occurring at a depth of approximately 500 m below the ground. At that depth the temperature outlet of the in[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
1999 Z. 18 57-77
PL Artykuł niniejszy przedstawia wstępny podział architektury secesyjnej w Mało-polsce na cztery grupy: architekturę zapowiadającą secesję dużych ośrodków, architekturę o modernistycznym traktowaniu form z secesyjną dekoracją elewacji, architekturę o jedynie secesyjnych elewacjach oraz architekturę o n[...]
EN The present paper presents a preliminary classification of art nouveau style in architecture in Małopolska. The style can be divided into four categories: architecture anticipating art nouveau style in large centres, architecture with a modernistic approach to form and art nouveau facade ornamentati[...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 12 47-51
PL Charakterystyka przewozów lotniczych, w tym przewozów tanich przewoźników. Preferencje mieszkańców Małopolski w zakresie lotniczej oferty przewozowej.
EN Characteristic of air passenger carriage including budget air operators. Preferences of Malopolska inhabitants in the range of air transport service offer.
16
71%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Na obszarze Małopolski wody podziemne występują w zbiornikach usytuowanych w obrębie zróżnicowanych wiekowo pięter hydrogeologicznych. Są to zbiorniki w piętrach paleozoicznych (dewon, karbon), mezozoicznych (trias, jura, kreda), trzeciorzędowych (neogen, paleogen) oraz czwartorzędowych (Barbacki, B[...]
EN In Małopolska, groundwaters occur in aquifers related to hydrogeological formations of various age These are aquifers in the Palaeozoic (Devonian, Carboniferous), the Mesozoic (Triassic, Jurassic, Cretaceous), the Tertiary (Neogene, Paleogene) and the Quaternary formations (Barbacki, Bujakowski, Paj[...]
17
71%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 27-36
PL Na terenie historycznej Małopolski zachowało się najwięcej drewnianych, gotyckich kościołów. W opracowaniu podjęto próbę wstępnej analizy konstrukcyjnej obiektów. Najwięcej miejsca poświęcono więźbom dachowym. Oparto się na badaniach literaturowych, konserwatorskich dokumentacjach architektonicznych[...]
EN The most of wooden gothic churches has survived in the region of historical Małopolska. This study is a preliminary structural analysis of this type of facilities. Its largest part has been dedicated to rafter framing. The study is based on literature investigations, architectonic and historical doc[...]
18
71%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 38--42
PL W artykule zaprezentowano przyjęte rozwiązania projektowe z podbudową z mieszanki MMCE wraz z wynikami badań warstw recyklowanych, tj. zawartości wolnych przestrzeni w próbkach MMCE oraz modułu sztywności sprężystej. W oparciu o uzyskane w ten sposób wyniki badań podbudów z recyklingu oraz badania n[...]
EN This paper presents chosen examples of application of in situ cold recycling technology in roads pavement reconstruction in the Małopolska region. Accepted designed solutions with MCE mix as a base were showed as well as results of recycled layers tests. Laboratory tests were performed to identify v[...]
19
71%
Geochronometria
2002 Vol. 21 157-162
EN Radiocarbon dating has confirmed the division of the period when the grave complex in Dacharzów was used into two stages, between which there was a distinct gap. In the second stage the graves appeared in cycles, after longer breaks (100 years or more). The cemetery was used from the end of the 17th[...]
20
71%
Geochronometria
2000 Vol. 19 19-26
EN This study presents results of archaeological and dendrochronological investigations of early mediaeval sites from the area of Małopolska: square sunken hut from Wyciąże, ramparts of strongholds in Naszacowice, Zawada Lanckorońska, Czermno, on the Wawel Hill, and in Cracovian suburb - Okół. The rese[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last