Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 682
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł przedstawia krótki przegląd działalności naukowej pracowników Instytutu Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w latach 1992-2006 w zakresie metod obliczeniowych w mechanice materiałów i konstrukcji.
EN The paper presents a short overview of the scientific activity at the Institute of Computer Methods in Civil Engineering, Cracow University of Technology, in years 1992-2006 in the field of computational methods in structural and material mechanics.
2
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiona została nowa koncepcja kasetowego mostu pontonowego, który jest przeznaczony do zapewnienia tymczasowej przeprawy przez przeszkodę wodną. Opisana została zasada działania powtarzalnego modułu takiego mostu. Pneumatyczny ponton, element nośny konstrukcji, jest napełniany powietr[...]
EN A new idea of the cassette pontoon bridge as a temporary roadway under a water obstacle is presented in the paper. The operation principle of the repetitive cassette pontoon bridge unit with adjustable load capacity is described. Buoyancy and load capacity of the bridge unit is assured by a pneumati[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 284--289, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych kształtu wiórów oraz współczynników ich spęczenia i skrócenia. Badania przeprowadzono wykorzystując głowicę frezową Sandvik CoroMill R245-125Q40-12M oraz płytki wymienne R245-12 T3 M-PM 4030 z węglików spiekanych z powierzchnią dogładzającą Abs. P[...]
EN The paper presents the results of experimental researches of chips shape and its swage factor and shortening factor. The study was conducted using milling head Sandvik CoroMill R245-125Q40-12M and replaceable plates R245-12 T3 M-PM 4030 from cemented carbide with honed surface Abs. Numerical analysi[...]
4
88%
Tribologia
2007 nr 2 141-150
PL W opracowaniu przedstawiono możliwości dokonania symulacji procesów tribologicznych dla tarcia mieszanego z wykorzystaniem modułu symulacyjnego programu I-Deas Master Series. Dla modelu nierówności obciążonego siłami występującymi w procesie tarcia mieszanego w oparciu o metodę elementów skończonych[...]
EN The study presents possibilities of performing simulations of tribological processes for mixed friction using the simulation module of the program I-Deas Master Series. For a irregularity model loaded with forces occurring in the mixed friction process, the computation of stresses was carried out ba[...]
5
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawione zostały przykłady optymalizacji topologii konstrukcji belkowych dla różnych wariantów struktury wyjściowej. Uzyskane rezultaty zawierają zależności między położeniem wybranych węzłów a właściwościami konstrukcji określanymi za pomocą średnich naprężeń zredukowanych dla całej[...]
EN This article presents topology optimization examples of beam structures for different kinds of initial structures. Presented results have been compared with functions of selected nodes position. The values of these functions depends on construction properties (average von Misses stress for entire st[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 49-58
PL W praktyce inżynierskiej często można spotkać się z konstrukcjami wrażliwymi na małe odkształcenia podłoża, szczególnie wtedy gdy są pod wpływem długotrwałych obciążeń dynamicznych. Dla właściwego sposobu posadowienia tego typu obiektu konieczna jest znajomość początkowego modułu ścinania G0. Parame[...]
EN In engineering practice, there are often encountered constructions which are very sensitive to small subsoil deformations, especially when being subjected to long-term dynamic loads. In order to determine properly foundation method of such objects, initial shear modulus G0 is necessary. Value of thi[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 37-48
PL Droga budowana w otoczeniu autostrady A2 koło Poznania przekracza teren występowania gruntów organicznych zalegających do głębokości ponad 7 m. Przedstawiono rozwiązanie pierwotne (kolumny żwirowe) i proces racjonalizacji rozwiązania. Zaprezentowano zrealizowane oszczędniejsze rozwiązanie (głęboka w[...]
EN A road constructed near the A2 Motorway by Poznań crosses an area of soft organic soils over 7 m depth. An original design of the road (stone columns) and improved solution have been shown. A new more economical implemented solution (deep soil replacement) and its FEM analysis have been presented. T[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 29-39
PL W referacie autorzy zaprezentowali wyniki badań numerycznych nad modelem wieży cerkwi pod wezwaniem św. Ducha w Białymstoku. Przedstawiono metodę analizy wieży w zakresie jej parametrów drgań oraz wykonano analizę pracy konstrukcji przy obciążeniu wstrząsem sejsmicznym. Budowlę wykonano w technologi[...]
EN The numerical results of computer calculation of the St. Spirit Orthodox Church tower model in Bialystok is presented in the paper. The methodics of analysis of the tower in range of its frequency parameters has been presented and the response analysis of the construction loaded by the seismic tremo[...]
9
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule omówiono sposób i warunki wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym ze stopu EN AW-6060/63. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej, które pozytywnie zostały zweryfikowane doświadczalnie. Przyjęto, że odkuwka jest wykonywana za pomocą technologii prasowania obwiedniowego na zim[...]
EN At the article a method and condition of forming a forging are discussed. The forging of disc with hexagonal bolt is preformed by aluminum alloy in EN AW-6060/63 grade. In there the results of the numerical analysis which positively were verified experimentally are presented, too. In analysis was as[...]
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie struktury stal-PMMA ze szczeliną międzyfazową. Na drodze doświadczalnej wyznaczono krytyczne wartości siły zrywającej oraz zakresy zmian obciążenia w funkcji liczby cykli uruchamiające proces pękania struktury. Badania przeprowadzono dla szere[...]
EN The present paper deals with experimental approach to critical quasi-static and fatigue fracture conditions for a bimaterial structure steel-PMMA with interfacial crack under complex stress state along the bond. Seven different types of samples were used of various crack lengths and different inclin[...]
11
75%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie monitoringu zdolności produkcyjnej rozproszonych urządzeń z wykorzystaniem systemu przemysłowego MES na przykładzie walcowni. Prezentowane podejście umożliwia kształtowanie gotowości eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz zapewnienie wymaganego poziomu ich bezpie[...]
EN The paper is focusing on device distribution system productivity monitoring - manufacturing execution system on the rolling mill example. The presented approach is helping both availability of manufacturing system shaping and safety keeping.
12
75%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/II 197--208
PL W artykule podano podstawowe informacje, dotyczące sprężysto-plastycznych modeli gruntu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu Hardening Soil Small (model sprężysto-plastyczny o wzmocnieniu izotropowym). Model ten zastosowano w numerycznej analizie układu rurociąg-grunt (2D), odwzorowującego podatny [...]
EN In the paper the basic information about elasto-plastic constitutive soil models is presented. In particular, the elasto-plastic Hardening Soil Small model with isotropic hardening was taken into consideration and used in 2D numerical analysis of pipelines-soil system. The sensitivity of HSS model w[...]
13
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016 Vol. 7, no. 3 135--140
PL W artykule została zaprezentowana koncepcja specjalnych elementów skończonych służących do analizy konstrukcji zawierających obszary o zmiennej sztywności. Elementy te określane są jako wielopolowe, a w referacie przedstawiono ich implementację w postaci najprostszych elementów jednowymiarowych. Zas[...]
EN The conception of special finite elements for analysis of structures with variable stiffness areas is presented in the paper. The elements are called as a multi-area elements and their implementation in form of simple one-dimensional elements is presented. The application of these special elements h[...]
14
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1738--1741, CD
PL W artykule przedstawiono różne sposoby modelowania układu składającego się z warstwy sprężystej spoczywającej na półprzestrzeni sprężystej, zakładając dwa rodzaje kontaktu pomiędzy tymi elementami – idealne połączenie oraz swobodny kontakt (brak połączenia). Do wyznaczania stanu przemieszczenia, odk[...]
EN Paper discussed the various ways of modeling the elastic layer–halfspace system, assuming two types of contact between these elements - the perfect bonding and free contact (no connection). To determine the state of displacement, strain and stress under the static load analytical and numerical metho[...]
15
71%
Journal of KONES
EN The paper describes the principles of building and working of new blade piston compressor. dynamic force analysis of assembly of crankshaft and first research results are also presented. The working principle of this compressor was patented by prof. W. Chomczyk. The piston, in shape of a blade, exec[...]
16
71%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 209-225
PL W artykule przedstawiono komputerową symulację wpływu obciążenia na odkształcenie elementu płytowego zastosowanego w układzie pomiarowym przeniesienia siły. Układ ten wykorzystuje zależność pomiędzy obciążeniem a odkształceniami zachodzącymi w płycie. Zamieszczono wyniki rozważań analityczno - teore[...]
EN In this paper the authors present the results of computer simulation of an influence of load on plate element deflection in the force measuring system. The system way of operation employs a correlation between the load and plate deflection. The authors compare the results of theoretical predictions [...]
17
71%
Prace Instytutu Lotnictwa
2009 Nr 7 (202) 159-170
PL W pracy przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe turbiny wodnej typu Michell-Banki o mocy 7,25 kW, wykonane przy użyciu MES. Analizowano korpus turbiny oraz tarczę i łopatkę wirnika w różnych wariantach konstrukcyjnych, z zastosowaniem jako materiałów kompozytu szklanoepoksydowego, sklejki sosnowej[...]
EN The paper presents strength calculations of the water turbine type Michell-Banki with autput power 7,25 kW, calculations performed by using the FEM method. The case of turbine was analysed as well as the rotor disc and the rotor blade in different constructional variants, using materials as glass-ep[...]
18
71%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono model MES uszczelnienia Bridgmana i wyniki symulacji komputerowej jego pracy. Zaproponowano także obliczeniowy model zastępczy tego typu uszczelnienia, który może być wykorzystywany w obliczeniach MES wielkogabarytowych urządzeń ciśnieniowych.
EN A FEM model for the Bridgman seal is presented, together with results of a computer simulation of its operation. A substitute computational model for that type of seal is also proposed, for possible use in FEM computations of large-size pressure devices.
19
71%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2014 Nr 18 232--240
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą obliczeniową modernizowanego mostu przez Wisłę im. gen Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Obiekt jest stalową konstrukcją o schemacie belki ciągłej i całkowitej długości 646 m. Po przebudowie obiekt ma być przeznaczony dla ruchu drogowe[...]
EN Paper presents selected issues of deck computations of gen. Grot-Rowecki bridge in Warsaw. The bridge is a steel structure of continuous beam with a total length of 646 m for each of two road lines. After reconstruction the bridge is designed to satisfy the parameters of S-8 highway for traffic, ped[...]
20
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Jedną z nowych technologii kształtowania stopniowanych wyrobów osiowosymetrycznych jest przepychanie obrotowe. W procesie tym wsady pełne lub drążone podawane są do przestrzeni roboczej, pomiędzy trzy obracające się rolki, za pomocą popychacza. W badaniach numerycznych przeanalizowano warianty kszta[...]
EN One of the newest technologies of forming of stepped axi-symmetrical products is rolling extrusion. In this process, full or hollowed charges are placed in workspace between three rotating rolls by means of a pusher. During numerical research, variants of forming of hollowed parts with using of tool[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last