Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 690
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MES (metoda elementów skończonych)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono próbę określenia przy pomocy metody elementów skończonych wpływu warstwowej budowy górotworu, na kształt niecki osiadania powstałej w wyniku przejścia podziemnej eksploatacji. Obliczenia wykonano dla warunków górniczo-geologicznych i technicznych występujących przy eksploata[...]
EN The paper presents a test of influence of the bedding geological structure in strata on the vertical surface displacements distribution. Analysis was made using fine elements method. Conditions were the same like in exploitation of the 209/210 seam in mine "Siersza". Program Abaqus was used, by auth[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 166-168
PL Podjęto próbę określenia błędu dyskretyzacji. Analizie poddano sklepienie krzyżowo-żebrowe.
EN Trial was made to estimate discrete MES error which was necessary for analysis of a masonry cross vault.
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 177-182
PL W artykule omówiono zastosowanie MES w procesie projektowania siłomierza tensometrycznego. Zadaniem, jakie należało rozwiązać, był wybór, spośród kilku zaproponowanych, optymalnego elementu odkształcalnego (tj. elementu, którego odkształcenia są miarą siły). Zaprojektowany siłomierz został następnie[...]
EN In this paper the application of FEM in design of the dynamometer was presented. A task to perform, was to choose the optimal strain element of the dynamometer. In the next step, the dynamometer was constructed. It was shown, that the dynamometer has good sensitivity and linearity. Additionally, the[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki obliczeń MES naprężeń zginających dla współpracującej pary kół zębatych, z zębami o zarysie kołowo-łukowym BBW. Obliczenia numeryczne dla przygotowanych wcześniej modeli wirtualnych przeprowadzono kilkukrotnie dla różnych podziałów na elementy skończone. O[...]
EN The paper presents outcome of Finite Elements Method calculations of bending stresses for cooperating gear pear with teeth of the BBW concavo-convex tooth profile. Numerical calculations for prepared earlier virtual models were carried out a few times for their different divisions into finite elemen[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Efektywność i dokładność analiz prowadzonych z zastosowaniem MES zależy głównie od jakości modelu dyskretnego. Dlatego też jest wiele narzędzi służących do tworzenia modeli dyskretnych stosowanych w praktyce, z których najczęściej używane są narzędzia wykorzystujące modele elementów typu h oraz typu[...]
EN Accuracy and efficiency of analysis carried out thanks to the FEM method mainly depends on the quality of discrete model. That is why there are many tools used in practice to create discrete models. The most often are used tools using models of h- and p-elements. The characteristic feature of discre[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 5 50-53
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 5 42-46
PL Praca opisuje zagadnienia związane z zaawansowanym procesem produkcyjnym oraz możliwości symulowania "efektu przeskoku" w kompozytowych płytach o osnowie z żywicy epoksydowej, zbrojonych włóknami węglowymi. Analizowane są cienkie płyty niesymetryczne zbrojone jednokierunkowo, włóknami długimi (lamin[...]
8
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono wyniki analizy MES dotyczącej odkształceń wspornika hamulca tarczowego podczas obróbki. Bazując na wynikach przeprowadzonej analizy ustalono zmiany konstrukcyjne zamocowania. Po modyfikacji zamocowania odkształcenia obrabianego wspornika uległy zredukowaniu oraz wyeliminowano błędy wys[...]
EN In this paper the results from deformation analysis of the bracket during the manufacturing process with FEM has been presented. Based on the FEA modifications of the clamping device has been obtained and introduced. After modifications the deformations of the manufactured part (bracket) have been r[...]
9
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 25-38
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty komputerowej symulacji zachowania się modelu matematycznego przetworników siły, poddanych działaniu zmiennej w czasie funkcji wymuszenia siłowego. Rezultaty obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych. Analiza problemu została wykonana przez numery[...]
EN The paper presents the results of a digital simulation mathematic model of a force transducer, under time varaiable forcing. The calculation results were compared with the resulte of experimental testing. Numerical solving of differential equations was used. Damping and nonlinear stiffness values w[...]
10
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 133-151
PL Projektowanie konstrukcji nośnych: pojazdów, maszyn roboczych, samolotów itp. wymaga analizy stanu naprężeń i przemieszczeń. Szczególnie trudna jest ocena złożonych stanów naprężeń w konstrukcjach cienkościennych. Zadanie to można wykonać stosując Metodę Elementów Skończonych. W referacie zaprezento[...]
EN Design load capacity constructions: cars, machins, aircraft etc. require an analysis of stress and relocation to be made. This is particularly difficult in the evaluation of stress level in thin-walled constructions. In our paper we describe the FEM method to analyse thin-walled gorger, an analysis[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 293--309
PL Niniejszy artykuł wskazuje na stosunkowo prosty sposób stworzenia porowatego modelu kości. Proponowane rozwiązanie to wskazanie na podobieństwo pomiędzy strukturą kości oraz gruntem rozumianym jako układ wielofazowy, a następnie wykorzystanie analogii matematycznej pomiędzy równaniami: konsolidacji [...]
EN This papier suggests a relatively simple way to create a model of porous bone. The proposed solution is an indication of the similarity between the structure of the bones and the soil is understood as a multi-phase system, then use a mathematical analogy between the equations of soil consolidation ([...]
12
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 236 129-142
PL W artykule przedstawiono wydajny opis matematyczny prądów wirowych przy wolnozmiennych wymuszeniach elektromagnetycznych pochodzących od płynącego w cewce prądu elektrycznego. Polem zastosowań prezentowanego rozwiązania są problemy bioelektromagnetyczne, z czego wynikają zastosowane założenia uprasz[...]
EN The article presents an efficient implementation of mathematical description of eddy-currents excited by external, time-varying magnetic fields. The presented solution deals with bioelectromagnetic problems, which results in the applied simplifying assumptions. The description was formulated on the [...]
13
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Komputerowa symulacja procesów fizycznych jest jednym z obecnych kierunków badań zachowań ciała stałego. Metoda, która została wypracowana (sprawdzona eksperymentalnie), daje możliwość numerycznego analizowania tych problemów, bez ponoszenia kosztów na eksperymenty. W ostatnim czasie użyto metody el[...]
EN The computer simulation of physical processes is one of the current direction of research development of body structures behaviour. The method, which was worked out (experimentally confirmed), gives an opportunity to analyse the same problems numerically, without expensive experiment. Recently the f[...]
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 249 143-154
PL W niniejszej publikacji przedstawiamy opis zastosowania i ocenę użyteczności programu Stellar do poprawy jakości trójwymiarowych siatek czworościennych tak, aby były one użyteczne do obliczeń przeprowadzanych metodą elementów skończonych. Powodem zainteresowania tematem poprawy jakości jest tworzone[...]
EN In this paper we present how Stellar can be used to improve the quality of tetrahedral meshes so they can be useful for the effective analysis with the Finite Element Method. We have written a code that adapts a generic tetrahedral mesh representing a model of a given body part to the specific dime[...]
15
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 185--195
PL W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych obliczeń częstotliwości własnych wybranych elementów maszyny elektrycznej. Obliczenia przeprowadzono w dwóch środowiskach wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES) - Autodesk Inventor oraz COMSOL. Wyniki obliczeń dla wybranych częstotliwości [...]
EN This paper presents the results of numerical experiment of calculation of natural frequencies of the electrical machine selected parts. Calculations were carried out in two environments using finite element method (FEM) - Autodesk Inventor and COMSOL. The results of calculations for selected frequen[...]
16
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 249 57-68
PL Hipertermia jest jedną z metod leczenia nowotworów, w której patologiczne tkanki rakowe poddawane są działaniu wysokiej temperatury. Badania kliniczne wykazały, że grzanie tkanki nowotworowej do temperatury 40 - 44°C może prowadzić do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia komórek rakowych, jednocz[...]
EN Hyperthermia is one way to treat malignant tumors in which cancerous pathological tissues are exposed to high temperature. Clinical studies have shown that heating the tumor to temperatures 40 - 44°C can lead to damage or completely destruction of cancers cells simultaneously minimally affecting nor[...]
17
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 249 81-94
PL Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmu importu modeli 3D postaci stworzonych w edytorze Blender przez silnik do tworzenia gier jMonkeyEngine. W silniku tym zaimplementowano funkcje importu modeli 3D. Razem z siatką modelu importowane są także tekstury, szkielety a nawet całe animacje. Silnik[...]
EN The aim of the article is a presentation of an import mechanism of 3D character models made in Blender editor for jMonkeyEngine game engine. It has got implemented import functions for 3D models. Meshes, textures, skeletons and whole animations are imported by this engine. The engine has got functio[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 533-538
PL Opracowano system komputerowy i zrealizowano przykładowe obliczenia numeryczne dla hartowanych cylindrycznych elementów maszyn wykonanych z takich gatunków stali, które mają krzywe CTP w kształcie litery C. W analizie uwzględniono wpływ zawartości węgla w hartowanym elemencie, zmianę współczynnika p[...]
EN A computer system was elaborated and exemplary numerical calculations were performed for hardened cylindrical machine elements made of steel grades that have C-shaped TTT curves. The analysis considers the influence of carbon content in the hardened element, the change of thermal conductivity coeffi[...]
19
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych zderzenia samochodu Chrysler Neon ze sztywną przeszkodą reprezentującą drzewo. Badania doświadczalne wykonano na stanowisku w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, badania symulacyjne zrealizowano przy użyciu komercyjnego programu LS-[...]
EN The paper presents experimental and simulation results Chrysler Neon car collision with a rigid barrier that represents a tree. Experimental studies were carried out on the Automotive Industry Institute, simulation implemented using commercial code LS-Dyna. The paper contains selected results obtain[...]
20
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 375-378
PL Artykuł opisuje innowacyjną technikę poprawy efektywności metody elementu skończonego poprzez włączanie do standardowego sformułowania własnego specjalnych modułów, zwanych makromodelami. Liczba zmiennych w wydzielonej podprzestrzeni może być znacznie zredukowana poprzez zastosowanie algorytmu ENOR,[...]
EN This paper introduces a novel technique for enhancing the efficiency of the finite element method (FEM) by incorporating special modules, called macromodels, into the standard eigenvalue formulation. The number of unknowns in the separated macromodel subdomain can be significantly reduced by orthogo[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last