Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 139
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 77--80
PL W artykule opisano 4-bitowy szerokopasmowy przesuwnik fazy zaprojektowany do pasma Ka. Przesuwnik ma cztery ]główne fazy: 11.25o, 22.5o, 45o, 90o i 16 kombinacji między nimi. Błąd jest mniejszy niż 3.983o przy 30GHz.
EN A 4-bit wideband distributed phase shifter has been developed for Ka-band operation. The design results show that the digital shifter has four basic phases of 11.25o, 22.5o, 45o, 90o and thus 16 kinds of phase states can be constructed from the combination of them. The simulation results also demons[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W ciągu ostatniej dekady nastąpiłbardzo duży postęp technologii mikromechanicznych systemów mikrofalowych i wielkiej częstotliwości powiązany z bardzo szybkim rozwojem komercyjnej komunikacji bezprzewodowej. Wykorzystanie technologii MEMS pozwoli na rozwiązanie szeregu uciążliwych problemów występuj[...]
EN In the past decade mocrowave and RF microelectromechanical systems technology has advanced significatly through the rapid growth of commercial wireless communications. The use of MEMS technology promises to solve some of the most vexing prblems still confronting microwave and RF monolithic integrate[...]
3
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1558-1560
PL W artykule zostało przedstawione opracowanie systemu do pomiaru położenia oraz wyznaczenia parametrów ruchu liniowego poruszających się obiektów z wykorzystaniem czujnika MEMS. System w konfiguracji INS (ang. Inertial Navigation System), jest systemem nawigacji bezwładnościowej, wykorzystuje czujnik[...]
EN The elaborated system for measurement of position and linear motion parameters using MEMS sensor has been presented in this paper. The idea of measuring system has been described in chapter 2. Such system consists of hardware and calculation unit part. Data from sensor ADXL345 (Fig. 3) are transmitt[...]
4
86%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 351-356
PL Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technologii MEMS przy pomiarach wibracji bębna maszyny wirującej przez jej sterownik na przykładzie klasycznej pralki. W artykule przedstawiono pokrótce samą technologię MEMS pod kątem pomiarów akcelerometrycznych oraz omówiono zjawisko powstawania siły nie[...]
EN Paper introduce possibilities of MEMS technology application for measurement of the rotating drum vibration in washing machine construction. The MEMS technology has been shortly presented and focused on its acceleration measurement aspects. Also generation of the unbalance force in washing machine d[...]
5
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano cyfrowy czujnik drgań oparty na akcelerometrze wykonanym w technologii MEMS. Czujnik zaprojektowano z niyślą o zastosowaniu do pomiarów drgań konstrukcji budowlanych. Pomiary przyspieszenia wykonywane są w trzech osiach X, Y, Z, w paśmie częstotliwości 0...160 Hz i w zakresie ±2 g[...]
EN In this paper, a new digital sensor of vibration is described. The sensor is based on MEMS accelerometer and its primary application is the measurement of vibrations in buildings and other constructions. The acceleration measurements are performed in three axes (X, Y, X) in the frequency band 0...16[...]
6
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono procesy technologiczne mikroinżynierii krzemowej wykorzystane do wytwarzania przyrządów opracowywanych w ramach projektu MNS-DIAG. Kluczowymi procesami dla wytwarzania opracowywanych w ramach tego projektu demonstratorów są: głębokie plazmowe trawienie podłoża krzemowego, pr[...]
EN The development of silicon technology over the last few decades has enabled production of complex integrated circuits and has also contributed to the development of microsystems containing sensors, actuators, and signal processing circuits. Currently, microsystems based on silicon technology, comple[...]
7
86%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 87--92
PL Głównym celem artykułu jest opis prototypu aparatu do rejestracji drżenia, którego najważniejszym elementem jest akcelerometr. W artykule zawarto kryteria wyboru czujnika do pomiaru tremoru oraz wyjaśniono zasadę działania termicznego akcelerometru MEMS, który jest zasadniczym elementem skonstruowan[...]
EN The main aim of this article is to describe a prototype device for measuring tremor in Parkinson Disease. Device is based on thermal accelerometer constructed in MEMS technology The article includes criteria for selecting a sensor for measuring tremor and explains the principle of operation of therm[...]
8
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł opisuje nowatorski sposób szybkiego wytwarzania struktur testowych typu MEMS aktuowanych elektrostatycznie, który może w znacznym stopniu skrócić czas i zmniejszyć koszt wytwarzania tego typu struktur. Sposób ten polega na użyciu pojedynczej maski do wytworzenia zarówno struktury elektro-mec[...]
EN This paper presents a novel processing approach for rapid prototyping of electrostatically-driven MEMS. This approach is likely to reduce both the prototyping costs and time. In principle, a single mask is used to generate both the electro-mechanical structure and metallization for electrical contac[...]
9
86%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Relaksory ferroelektryczne są wciąż przedmiotem intensywnych badań naukowych ze względu na interesującą kombinację ich mechanicznych, elektrycznych i chemicznych własności znajdujących zastosowanie w mikromechanicznych urządzeniach (MEMS i HOEMS). W szczególności ich wysokie parametry elektrostrykcy[...]
EN The relaxor ferroelectrics materials are continuously attracting considerable attention due to interesting combination of their mechanical, electrical and chemical properties and their application in microelectromechanical devices (MEMS and HOEMS). To be more specific, their excellent electrostricti[...]
10
86%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 6 9-14
PL Określono wielkości elementów i układów klasyfikowanych w grupie MEMS. Objaśniono skrót MEMS. Opisano zasadę działania mikropomp membranowych, zębatych, perystaltycznych, wiskotycznych, ultradźwiękowych, elektroosmotycznych, elektrodynamicznych (EHD) i magnetodynamicznych (MHD), wskazując na możliwo[...]
EN This article describes what MEMS means and what history this term is, and what sizes microdevices and microsystems are. It has been described MEMS market value and percent share of particular solutions in the MEMS market and new market trends. Moreover we show principle of operation and applications[...]
11
86%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 617-624
PL W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach, Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko [...]
EN There are many elevators already installed without voice message function. Even level display is not always installed. Those elevators are sometimes renewed but voice information function is usually too expensive because complete control system and cabling change is necessary. Presented system is a [...]
12
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano metodę projektowania układów typu MEMS na przykładzie piezoelektrycznego siłownika. Dla siłownika zaproponowano model numeryczny oraz warunki brzegowe. Przedstawiono obliczenia dla różnych materiałów i różnych konstrukcji.
EN This paper presents the modeling a Microelectromechanical systems (MEMS) based Piezoelectric shear actuated beam by using COMSOL Multiphysics software of version 4.3a. The overall dimensions model of the beam is of 0.1-m long, 0.03-m width and 0.018-m thickness. For this model the structural mechani[...]
13
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 11 127--129
PL W pracy przedstawiono nową metodę optycznej detekcji opracowaną dla czujników ciśnienia typu MEMS. Wykonany technikami mikroinżynieryjnymi mikrosystem może być zastosowany do pomiaru ciśnienia w warunkach silnego pola elektromagnetycznego, wysokiej temperatury i silnego promieniowania jonizującego. [...]
EN In paper a new optical detection method for silicon MEMS pressure sensors has been presented. Fabricated with using of the microengineering techniques microsystem is especially suitable for the pressure measurements in high temperature, high electromagnetic and high radiation environment. Preliminar[...]
14
86%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 275--278, CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badań możliwości przestrajania częstotliwości rezonansowej anteny mikropaskowej pracującej w paśmie 60GHz. Elementami zmieniającymi dopasowanie anteny są układy elektroniczno-mechaniczne w skali mikro (ang. MEMS).
EN This paper shows a study of the possibility to adjust the resonating frequency of a 60GHz microstrip antenna with the use of Micro-electromechanical Systems (MEMS).
15
86%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 224--231
PL Do powszechnych zjawisk występujących w górnictwie podziemnym należą wstrząsy i tąpnięcia, które stanowią istotne zagrożenie dla znajdujących się pod ziemią ludzi oraz mogą spowodować znaczne straty finansowe. Odpowiednio wczesne wykrycie nadchodzącego zagrożenia zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeńs[...]
EN The underground rock burst and mining tremor are well-known phenomenon, which are a serious threat to beneath the underground people and can cause significant economical losses. The early enough detection of approaching dangerous would significantly improve the safety of the crew and it would reduce[...]
16
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 350-354
PL Prezentowany artykuł przedstawia opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośr[...]
EN The presented paper describe complex model of electrostatic comb-drive microstructure MEMS. This system could be used for transparent optical cross connect for DWDM networks. This paper presents the description of a circuit model and mechanical analyses with viscous damping in viscous centers like a[...]
17
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia porównanie układów elektrostatycznych grzebieniowych o ruchu liniowym i kątowym. W przypadku ruchu liniowego rozpatrywano przypadki zębów prostokątnych i zębów zaokrąglonych. Przeprowadzono analizę polową z wykorzystaniem modelu 2D i 3D wymienionych konstrukcji grzebieniowych. Ob[...]
EN Electrostatic systems with linear and angular movements are compared in this paper. Variants with rectangular and rounded up comb fingers are considered. A field analysis is performed using the 3D models of the relevant comb structures. Calculations and comparison of results show an insignificant ef[...]
18
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 95 73--82
PL Praca dotyczy modelowania i symulacji układu optycznego projektora multimedialnego DLP. W układzie wykorzystano nowoczesny element MEMS oraz diodę LED jako źródło światła. Przeprowadzono symulację ray-tracing oraz analizę detektora. Model układu został zaimplementowany w programie do symulacji optyc[...]
EN This elaboration is about modeling and simulation of the optical projector DLP. The system use a modern MEMS element and LED as a light source. Ray-tracing simulation and analysis of the detector was carried. Model of optical system was implemented in Zemax- program to optical simulations.
19
86%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
EN In this paper the analysis of a MEMS vibrating gyroscope model is presented. The FEM analysis of the 3D structure has been performed in COMSOL Multiphysics software. Author took particular attention on mechanical properties particular parts of this device especially combs (used in electrostatical ac[...]
20
86%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 4b 14-16
PL Artykuł przedstawia wyniki symulacji opracowanego systemu do pomiaru małych wartości rezystancji elektrycznej wykorzystującego układy MEMS. Przedstawiono takie analizy oraz ocenę wyników. Opisano zależność napięcia szczątkowego (jako parametr wyjściowy systemu pomiarowego) od rezystancji mierzonej ([...]
EN The paper presents the results of developing simulation of a system for measuring small quantities of electrical resistance using technology of microelectromechanical systems (MEMS). It also offers the analysis and evaluation of the results. The authors established the dependence of residual voltage[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last