Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 23--26
PL Przedstawiono badania wpływu obciążenia kolumny absorpcyjnej gazem i cieczą na efektywność i energochłonność procesu absorpcji CO2 w 30% roztworze monoetanoloaminy. Instalacja laboratoryjna pracowała w sposób ciągły w układzie absorpcja-desorpcja. Badano strumień powietrza o zawartości 12+14% obj. C[...]
EN Influence of gas and liquid flow on carbon dioxide absorption efficiency in 30% monoethanoloamine solution was presented in the paper. Research was carried out in a small laboratory installation working in a continuous mode. The study involved 3+6 m3n/h gas stream flow containing 12+14% carbon dioxi[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
EN Amine absorption processes are widely used in the industry to purify refinery gases, process gases or natural gas. Recently, amine absorption has also been considered for CO2 removal from flue gases. It has a number of advantages, but there is one major disadvantage - high energy consumption. This c[...]
3
100%
Karbo
2012 Nr 2 123-130
PL Coraz większe znaczenie ograniczania emisji C02 ze spalin spowodowało konieczność znajdowania jak najefektywniejszych metod separacji tego gazu. Sposób dostępnych technik najbardziej obiecującą wydaje się absorpcja chemiczna w roztworach wodnych alkoholoamin. W celu ograniczenia znacznej energochłon[...]
EN Increasing importance of limitation of C02 emission caused necessity to find the most efficient method of separation of this gas from flue gas. Taking into account the available techniques, the most promising seems to be a chemical absorption in aqueous solutions of alcoholamines. In order to reduce[...]
4
100%
Rynek Energii
2014 Nr 1 104--109
PL W artykule analizowano obieg cieplny bloku kondensacyjnego na nadkrytyczne parametry pary o mocy 900 MWe. Blok ten spełnia wymagania „CCS ready”, czyli w chwili gdy będą komercyjnie dostępne instalacje wychwytu CO2, zostaną one dobudowane do układu cieplnego. Jako metodę separacji CO2 przyjęto absor[...]
EN This paper presents an analysis of the thermal cycle of a supercritical 900 MWe condensing power plant which meets the “CCS ready” requirements. This means that once CO2 capture installations become commercially available, they will be added to the thermal cycle. The CO2 separation method selected f[...]
5
94%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 195--203
PL Technologie CCS (Carbon Capture and Storage ) uważane są za jedno z głównych rozwiązań pozwalających w przyszłości na zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z różnych źródeł spalania paliw kopalnych, w tym spalania węgla w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła. W związku z[...]
6
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 115-125
PL W niniejszym opracowaniu omówiono proces absorpcji CO2 za pomocą MEA, zamodelowany przy użyciu programu AspenPlus. Absorber „RadFrac" został zamodelowany jako absorber półkowy. Wskazano na główne problemy związane z procesem absorpcji i desorpcji, przeprowadzono wstępną analizę ważniejszych aspektów[...]
EN In these paper was modeled carbon dioxide removal from the flue gases of power plant, using AspenPlus. The solvent used in the model was monoethanolamine (MEA) aqueous solutions. Absorber model built on RadFrac of AspenPlus was modeled as a tray column. There are presented the effect of the main par[...]
7
84%
Chemical and Process Engineering
EN The process of carbon dioxide removal from monoethanolamine (MEA) - water solution was investigated on Poly Di Methyl Siloxane (PDMS) hydrophobic tubular membrane with a ceramic support. The effects of feed temperature, liquid flow rate and MEA concentration on C02 mass transfer and selectivity were[...]
8
84%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 884--892
PL Tematyka usuwania CO2 ze spalin, z wykorzystaniem absorpcji aminowej, jest obiektem zainteresowania nauki i przemysłu. Zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat prowadzone są badania nie tylko w skali laboratoryjnej, ale i pilotowej. Celem tych badań jest zwiększenie sprawności procesu usuwan[...]
EN The topic of CO2 removal from flue gas by amine absorption is of interest to science and industry. Especially recently, studies are conducted not only on a laboratory scale, but also on a pilot scale. The aim of the research is to increase the efficiency of CO2 removal process [...]
9
84%
Chemical and Process Engineering
EN This paper provides a discussion concerning results of CO2 removal from a gas mixture by the application of aqueous solutions of ethanoloamine (MEA) and 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) promoted with piperazine (PZ). The studies were conducted using a process development unit. Research of such a [...]
10
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 3 182--184
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu usuwania CO2 za pomocą sorbentów aminowych. Jako sorbent referencyjny przedstawiono najczęściej stosowany 30% wodny roztwór monoetanoloaminy. Badania przeprowadzono na instalacji w skali laboratoryjnej pozwalającej na prowadzenie jednocześnie pro[...]
EN The paper presents results of C0 2 capture using amine sorbents. As a reference sorbent 30% aqueous solution of monoethanolamine was used. Steady state C0 2 absorption and desorption investigations were performed in a laboratory-scale plant. The composition of tested gas was si[...]
11
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 265--267
PL Przedstawiono wyniki badań oraz analizę procesu usuwania CO2 za pomocą 30% wodnego roztworu monoetanoloaminy (MEA). Badania prowadzono w reżimie ciągłego przepływu 100 m3/h gazu (w warunkach normalnych) na nowo powstałej instalacji do badań tego typu procesu w Centrum Czystych [...]
EN This paper presents research and analysis results of carbon dioxide removal process. The research was conducted with 30% monoethanoloamine water solution for gas stream continuous flow of 100 m3n/hr in a newly-built setup at the Clean Coal Technologies Centre in Zabrze. The stu[...]
12
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 308--310
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu usuwania CO2 ze strumienia gazu o podwyższonej zawartości COO2 za pomocą sorbentów aminowych. Porównano wyniki uzyskiwane na najczęściej stosowanym przemysłowo sorbencie 30% roztworze etanoloaminy (MEA) oraz wyniki uzyskane przy zastos[...]
EN Results of CO2 removal using amine sorbents from gas with the increased concentration of CO2 are presented in the paper. Results obtained for the most commonly used industrial sorbent, i.e. 30% solution of ethanolamine (MEA) and the results using a mixture of 2-amino-2-methyl[...]
13
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 98 137--150
PL Technologia CCS ( Carbon Capture and Storage ) jest jedną z metod ograniczających emisję ditleku węgla do atmosfery. Jednak wysokie koszty wychwytywania Co2 w tej technologii są główną przeszkodą wdrażania tego rozwiązania przez elektrownie. Redukcji kosztów oczekuje się przede wszystkim po stronie [...]
EN CCS (carbon capture and Storage) technology is one of the methods that limit the release of carbon dioxide into the atmosphere. However, the high cost of capturing Co2 in this technology is a major obstacle to the implementation of this solution by power plants. The reduction of costs is expected pr[...]
14
84%
Archives of Thermodynamics
EN In the study an accurate energy and economic analysis of the carbon capture installation was carried out. Chemical absorption with the use of monoethanolamine (MEA) and ammonia was adopted as the technology of carbon dioxide (CO2) capture from flue gases. The energy analysis was performed[...]
15
84%
Karbo
2012 Nr 1 62-69
PL Zgodnie z przyjętym Pakietem Klimatycznym, zagadnienia związane z obniżeniem emisji CO2 z procesów wytwarzania energii elektrycznej, a przede wszystkim wynikające stąd koszty stają się kluczowymi parametrami dla dalszej działalności sektora energetycznego. W przedstawionym artykule dokona[...]
EN In accordance with the approved climate package, the issues related to the reduction of CO2 emissions from the processes of electricity generation , and above all the resulting costs, are becoming key parameters for the further operation of the energy sector. The presented article revie[...]
16
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono proces absorpcji chemicznej CO2 ze spalin energetycznych z zastosowaniem MEA oraz amoniaku jako sorbentów. Przeanalizowano główne parametry związane z procesem absorpcji w tym: parametry sorbentu, warunki panujące w kolumnie absorpcyjnej. Dla absorpcji z użyciem aminy rozpatryw[...]
EN In these paper was modeled carbon dioxide removal from the flue gases of power plant, using AspenPlus. The solvents used in the model were monoethanolamine (MEA) and ammonia aqueous solutions. Absorber model built on RadFrac of AspenPlus was modeled as a tray column. There are presented the effect o[...]
17
84%
Journal of Power of Technologies
2016 Vol. 96, nr 4 276--284
EN Concerns over greenhouse gas emissions are driving a requirement for newly built coal power units to satisfy the so-called “capture ready” conditions. This paper presents the a thermo-economic analysis supplemented by a cost evaluation of a power unit for ultra-supercritical parameters expanded by a[...]
18
84%
Rynek Energii
2014 Nr 1 96--103
PL W badaniach przeprowadzono analizę energetyczną instalacji wychwytu CO2. Jej podstawowym celem była ocena zapotrzebowania na energię do regeneracji sorbentu oraz zapotrzebowania na chłodzenie instalacji wychwytu, co jest niezbędne do oceny warunków współpracy instalacji wychwytu z blokiem energetycz[...]
EN In the studies the energy analysis of the CO2 capture installation was carried out. Its primary objective was the assessment of energy demand for the sorbent regeneration and the cooling demand of the capture installation, which is necessary to assess the cooperation conditions of the capture instal[...]
19
84%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 229--241
PL Procesy wychwytu transportu i składowania CO2 (CCS - Carbon Capture and Sequestration) są uznane przez KE za główne narzędzie w procesie redukcji emisji ditlenku węgla z dużych źródeł np. procesów generacji energii elektrycznej. Ze względu na spowolnienie gospodarki UE, tempo rozwoju i im[...]
EN Carbon Capture and Storage (CCS) technology is one of the key ways to reconcile the rising demand for fossil fuels with the need to reduce C02 emissions. Globally, CCS is likely to be a necessity in order to meet the European Union's greenhouse gas reduction targets. Post-combustion proc[...]
20
84%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 217--227
PL Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła na potrzeby gospodarki i społeczeństwa jest warunkiem dla utrzymania odpowiedniego tempa rozwoju polskiej gospodarki. Niestety, z klasycznymi procesami wytwarzania energii związana jest emisja gazów cieplarnianych, m.in. CO2. Dostępne metod[...]
EN Available methods for reducing C02 emissions resulting from the production of electricity from fossil fuels can be divided into three main groups the separation of carbon dioxide before combustion, combustion in an oxygen atmosphere, and separation of carbon dioxide after combustion. Duri[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last