Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MATLAB Simulink
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The main aim of the paper is to present a developed methodology of simulation of the energy efficiency of a selected energy storage unit. The authors focused their actions on batteries that could be the base for an energy storage system possible to apply in a modernized hybrid-shunting locomotive. T[...]
2
100%
Machine Dynamics Research
EN In the paper, the simulation model of 4 DOF manipulator worked out using SolidWorks and Matlab/Simulink environments have been presented. This model allow for visualization of movements, tracking of the trajectory, velocity and acceleration of any point of the system. The work was complemented by th[...]
3
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W niniejszym artykule omówiono budowę mechaniczną i zależności matematyczne opisujące działanie dżojstika liniowego o regulowanej sile oporu ruchu. Przedstawiono model takiego urządzenia stworzony w programie Matlab/Simulink. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla różnego rod[...]
EN In this article a mechanical construction and mathematical description of operation of linear joystick with adjustable force of movement resistance were described. The model of this device in Matlab/Simulink software was introduced. The results of simulating investigations for different kinds of val[...]
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 124-127
PL Omówiono problematykę integracji wybranych narzędzi komputerowych w procesie badań symulacyjnych maszyny o kinematyce równoległej. Integracja ta dotyczy dwóch środowisk symulacyjnych w postaci pakietu MSC.Adams i pakietu Matlab/Simulink. Opisano sposoby realizacji badań symulacyjnych oraz zamieszczo[...]
EN The paper presents the problems of integration of selected computer tools in simulations of a machine with parallel kinematics. The integration involves two simulation environments: the MSC.Adams and the Matlab/Simulink packages. Methods of simulation investigations are described and example results[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 9 161-164
PL W artykule przedstawiono model ogniwa paliwowego (ang. Fuel Cell) zaimplementowanego w środowisku Matlab/Simulink. Omówiono zasadę działa ogniwa paliwowego PEM (ang. Proton Exchange Membrane). Przedstawiono charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa oraz krzywą mocy. Zbadano wpływ temperatury pracy o[...]
EN In this article there the model of a fuel cell implemented in the Matlab/Simulink environment has been presented. The principle of operating of a proton exchange membrane fuel cell has been described here. A voltage - current characteristic of a cell and curve of power has been presented. The influe[...]
6
100%
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
2011 nr 5 31-33
EN This paper presents the control system in the stone crushing line and its model devel0ped using Matlab-Simulink software. The simulation was performed using a fuzzy controller, which includes fuzzification block., an inference block and a defuzzification block.
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2006 nr 55 155-161
PL W artykule opisano zasady budowy graficznego interfejsu użytkownika programu komputerowego. Jako narzędzia do budowy interfejsu użyto środowiska Matlab-Simulink. Zaprezentowano podstawowe składniki tego środowiska wykorzystane w trakcie prac. Przedstawiono wyniki implementacji GUI na przykładzie int[...]
EN The paper presents guidelines to graphical user interface construction. Matlab-Simulink package was chosen as a tool for GUI layout and programming. Basic tools originating from Matlab applied in this project are described. Presented results of GUI realisation are derived from the ship model measure[...]
8
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 98--106
EN This paper presents the method of calculation of the electric and magnetic fields under overhead transmission line with any number of circuits, phase positions, voltages and current loads. Calculations of this type usually require specialized and costly programs. The program EMTP/ATP is a royalty fr[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2011 z. 66 57-58
EN This paper presents simulation results for two mathematical models of the switched reluctance motor. The first mathematical model was implemented in MATLAB/SIMULINK while the second in the FLUX3D environment. The calculation results are compared and verified by measurements on the physical model of [...]
10
88%
Journal of KONES
EN In this article we present a simplified model of centre differential control. At the beginning, the introduction highlights important role of center differential control and tests carried out using mathematical models. This work contains the full development of a model, consisting of: the equations [...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN In this paper the computer model of the cage induction machine incorporating magnetic nonlinearity was presented. The model contains the mathematical model of the induction machine recorded as an S-function and the connecting blocs attaching the model from one side to the three phase terminals of th[...]
12
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Mobility of the robot depends on the vehicle dimensions, locomotion principles and wheel characteristics. The function of the wheel is to carry the load and to produce the traction force. The main factors of wheel terrain interaction are bearing capacity of ground, traction performance of the wheel [...]
13
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono program MATP przeznaczony do symulacji stanów nieustalonych w sieci elektroenergetycznej, zastępujący programy ATP I PSCAD. Opisując możliwości program, zasymulowano awarie wywołujące stany nieustalone w sieci i porównano wyniki otrzymane przy pomocy opracowanego programu MA[...]
EN This article aims to create simulation software MATP for power systems transients, replacing the two transient’s simulation softwares ATP and PSCAD. We described the program MATP, and then we simulated several defects that can transients in different networks by ATP, PSCAD and MATP with interpreta[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 149-152
PL W pracy przedstawiono model elektrowni wiatro-wej o mocy 8500W wyposażonej w generator z silnikiem synchro-nicznym z magnesami trwałymi. W oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej [1, 2, 3, 4], norm technicznych [5], opracowano model elektrowni wiatrowej, który został zaimplementowany w środo[...]
EN In the paper it is presented control system of small wind power plant based fuzzy-logic controller. This technique can improve the performance of generation system when strong wind appear. The maximum available output power obtain the same level during wind change because the controller change the t[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 214-220
PL W artykule przedstawiono porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy. Dwie z metod stanowią rozwiązania klasyczne, natomiast trzecia metoda proponowana jest, jako rozwiązaniem alternatywne. W pierwszej metodzie zastosowano teorię mocy chwilowych oraz regul[...]
EN This paper presents a comparison of three control strategies that were applied in the simulation model of a four-leg Shunt Active Power Filter based on two-level voltage-source converter. The research considered two classical methods and one proposed as an alternative. In the first an instantaneous [...]
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 411-420
PL W pracy, na przykładzie robota trzykołowego z napędem na przednie koła, zastosowano uniwersalną metodykę modelowania analitycznego dynamiki mobilnych robotów lądowych. Uwzględnia ona warunki współpracy kół jezdnych z podłożem i występowanie poślizgów. Istotą podejścia zastosowanego w pracy jest podz[...]
EN In this paper, on example of a three-wheeled mobile robot, a universal methodology for analytical modeling of dynamics of ground mobile robots is presented. This methodology takes into account wheel-ground contact conditions and wheels slippage. Essence of the approach used in this work is the divis[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 75-82
PL W pracy przedstawiono wyniki prac, nad zastosowaniem sterowanego eliminatora drgań w podnoszeniu wibrostabilności systemu O-PS. W wyniku badań identyfikacyjnych opracowano jego model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink, uwzględniający właściwości układu MDS oraz procesu skrawania. W pracy zawar[...]
EN There is a lot of known practical methods of counteracting chatter in dynamic MT-CP (machine tool - cutting process) system. One of them is a method, which is based on assumption, that it is possible to shape the vibrostability of MT-CP system by the addition of structural active substructures [5,11[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 173-178
PL W pracy przedstawiono propozycję realizacji elementarnych zachowań, mobilnego minirobota, typu "idź do celu", "znajdź środek wolnej przestrzeni". W rozwiązaniu zastosowano hierarchiczny, układ sterowania. W ramach niskiego poziomu sterowania ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego zastosowano adap[...]
EN Expansion of the range of robot task and an increase in robot autonomy created a need to generate trajectories on-line to avoid collisions with obstacles in the workspace while approaching a given goal point. In this paper we discuss two main behaviors: "a reaching the middle of a collision-free spa[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 21--22
PL Zagadnienie modelowania ma zasadnicze znaczenie na etapie projektowania nowych konstrukcji, a także podczas modyfikacji istniejących już struktur. Rozwój oprogramowania służącego do komputerowego wspomagania projektowania spowodował, że w profesjonalnych systemach CAD można już nie tylko budować mod[...]
20
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 103--106
EN In this paper two methods of modelling of hydraulic units were presented. Both in Matlab/Simulink software were realized. First on numerical solving of state equations was based, second - on the using of the elements from specialized library. These method were compared due to the laborious, the accu[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last