Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MATLAB/Simulink
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 753--760, CD
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programistycznego MATLAB&Simulink do komputerowej symulacji wybranych układów sterowania. MATLAB (MATrix LABoratory) to program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, [...]
EN The paper presents the possibilities of using the integrated environment of MATLAB&Simulink for computer simulation of selected control systems. MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing environment and fourth-generation programming language. A proprietary programming langua[...]
2
94%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 193-196
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu CAD żurawia leśnego do symulacji ruchu układu. Analizę kinematyki przeprowadzono w środowisku Matlab/Simulink. Wyniki przedstawiono w postaci czasowych przebiegów realizacji toru ruchu.
EN In this paper modeling methods and output of computer aided simulation of forest crane movement has been presented. Simulations was made using the Matlab/Simulink application. The way of an implementation of the SolidWorks model was described.
3
94%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono model symulacyjny laboratoryjnego żurawia samochodowego, który został utworzony poprzez implementację w środowisku Matlab/Simulink modelu geometrycznego zbudowanego w programie SolidWorks. Uzyskany model SimMechanics został rozbudowany poprzez dołączenie do niego równań opisują[...]
EN The simulation model of laboratory truck crane, which has been created by implementation of geometrical model built in SolidWorks program to Matlab/Simulink environment, has been presented. Next, obtained SimMechanics model has been modified by addition the equations describing basic motion of the l[...]
4
94%
Modelowanie Inżynierskie
PL W niniejszym artykule omówiono budowę mechaniczną i zależności matematyczne opisujące działanie dżojstika liniowego o regulowanej sile oporu ruchu. Przedstawiono model takiego urządzenia stworzony w programie Matlab/Simulink. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla różnego rod[...]
EN In this article a mechanical construction and mathematical description of operation of linear joystick with adjustable force of movement resistance were described. The model of this device in Matlab/Simulink software was introduced. The results of simulating investigations for different kinds of val[...]
5
94%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 124-127
PL Omówiono problematykę integracji wybranych narzędzi komputerowych w procesie badań symulacyjnych maszyny o kinematyce równoległej. Integracja ta dotyczy dwóch środowisk symulacyjnych w postaci pakietu MSC.Adams i pakietu Matlab/Simulink. Opisano sposoby realizacji badań symulacyjnych oraz zamieszczo[...]
EN The paper presents the problems of integration of selected computer tools in simulations of a machine with parallel kinematics. The integration involves two simulation environments: the MSC.Adams and the Matlab/Simulink packages. Methods of simulation investigations are described and example results[...]
6
94%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 9 161-164
PL W artykule przedstawiono model ogniwa paliwowego (ang. Fuel Cell) zaimplementowanego w środowisku Matlab/Simulink. Omówiono zasadę działa ogniwa paliwowego PEM (ang. Proton Exchange Membrane). Przedstawiono charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa oraz krzywą mocy. Zbadano wpływ temperatury pracy o[...]
EN In this article there the model of a fuel cell implemented in the Matlab/Simulink environment has been presented. The principle of operating of a proton exchange membrane fuel cell has been described here. A voltage - current characteristic of a cell and curve of power has been presented. The influe[...]
7
94%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2006 nr 55 155-161
PL W artykule opisano zasady budowy graficznego interfejsu użytkownika programu komputerowego. Jako narzędzia do budowy interfejsu użyto środowiska Matlab-Simulink. Zaprezentowano podstawowe składniki tego środowiska wykorzystane w trakcie prac. Przedstawiono wyniki implementacji GUI na przykładzie int[...]
EN The paper presents guidelines to graphical user interface construction. Matlab-Simulink package was chosen as a tool for GUI layout and programming. Basic tools originating from Matlab applied in this project are described. Presented results of GUI realisation are derived from the ship model measure[...]
8
94%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 7 252--255
EN This paper presents simulation models of a grid-connecting converter for photovoltaic applications using MATLAB/Simulink’s Simscape SimPowerSystems toolbox. Manufacturers of these converters often do not provide any information related to the topology and control algorithms, thus impeding the modeli[...]
9
83%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono program MATP przeznaczony do symulacji stanów nieustalonych w sieci elektroenergetycznej, zastępujący programy ATP I PSCAD. Opisując możliwości program, zasymulowano awarie wywołujące stany nieustalone w sieci i porównano wyniki otrzymane przy pomocy opracowanego programu MA[...]
EN This article aims to create simulation software MATP for power systems transients, replacing the two transient’s simulation softwares ATP and PSCAD. We described the program MATP, and then we simulated several defects that can transients in different networks by ATP, PSCAD and MATP with interpreta[...]
10
83%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2005 Vol. 4, Nr 1 109-115
PL W pracy opisano model matematyczny napędu przewijarki włókienniczej. Na podstawie modelu matematycznego napędu zbudowano model obliczeniowy, który poddano badaniom symulacyjnym za pomocą pakietu programu Matlab - Simulink1. Wyniki badań symulacyjnych zamieszczono w postaci wybranych przebiegów napię[...]
EN The model of mathematical drive of textile winding frame is described in the paper. Model was tested by means of Matlab-Simulink trademark computer package. Selected results from the simulation tests are presented in the form of curves of the supply voltage, currents, torąue, and rotational speeds o[...]
11
71%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych analizy parametrów sygnału mowy w procesie identyfikacji mówcy na podstawie krótkich wypowiedzi. Eksperymenty przeprowadzono w środowisku MATLAB. Pokazano wydajność działania oprogramowania oraz skuteczność identyfikacji przy zastosowaniu kwantyzac[...]
EN This paper presents results of experimental analysis of speech signal parameters for speaker identification based on short utterances. The experiments were performed in the MATLAB environment, showing a performance of the software and an effectiveness of the identification based on the vector quan[...]
12
71%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł przedstawia techniki przetwarzania sygnałów pasma akustycznego z wykorzystaniem modułu z procesorem sygnałowym, środowiska MATLAB/Simulink oraz biblioteki Target Support Package TC6. Pokazane modele, przygotowane dla procesora DM6437 w środowisku Matlab/Simulink, ilustrują proces implemen[...]
EN This paper describes techniques of acoustic signal processing using a digital signal processor module, MATLAB/Simulink environment and Target Support Package TC6 library. The presented models, prepared for DM6437 signal processor, illustrate the use of libraries and the configuration of the model[...]
13
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1212--1216
PL W artykule omówione zostały możliwości aerodynamiczne śmigłowca Guimbal Cabri G2. Rozważania oscylują wokół pytania na jaką wysokość maszyna będzie w stanie się wznieść biorąc pod uwagę warunki początkowe założone w projekcie. Analizowano masę śmigłowca, masę członków załogi oraz masę bagażu zabiera[...]
EN The article discusses the Guimbal Cabri G2 aerodynamic properties. The main question is what is helicopter rising altitude under initial conditions assumed in the project. The aircraft, crew and baggage weight analysis were the scope. The altitude and the minimum time in which the helicopter ascends[...]
14
71%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 149-152
PL W pracy przedstawiono model elektrowni wiatro-wej o mocy 8500W wyposażonej w generator z silnikiem synchro-nicznym z magnesami trwałymi. W oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej [1, 2, 3, 4], norm technicznych [5], opracowano model elektrowni wiatrowej, który został zaimplementowany w środo[...]
EN In the paper it is presented control system of small wind power plant based fuzzy-logic controller. This technique can improve the performance of generation system when strong wind appear. The maximum available output power obtain the same level during wind change because the controller change the t[...]
15
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 214-220
PL W artykule przedstawiono porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy. Dwie z metod stanowią rozwiązania klasyczne, natomiast trzecia metoda proponowana jest, jako rozwiązaniem alternatywne. W pierwszej metodzie zastosowano teorię mocy chwilowych oraz regul[...]
EN This paper presents a comparison of three control strategies that were applied in the simulation model of a four-leg Shunt Active Power Filter based on two-level voltage-source converter. The research considered two classical methods and one proposed as an alternative. In the first an instantaneous [...]
16
71%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 411-420
PL W pracy, na przykładzie robota trzykołowego z napędem na przednie koła, zastosowano uniwersalną metodykę modelowania analitycznego dynamiki mobilnych robotów lądowych. Uwzględnia ona warunki współpracy kół jezdnych z podłożem i występowanie poślizgów. Istotą podejścia zastosowanego w pracy jest podz[...]
EN In this paper, on example of a three-wheeled mobile robot, a universal methodology for analytical modeling of dynamics of ground mobile robots is presented. This methodology takes into account wheel-ground contact conditions and wheels slippage. Essence of the approach used in this work is the divis[...]
17
71%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 75-82
PL W pracy przedstawiono wyniki prac, nad zastosowaniem sterowanego eliminatora drgań w podnoszeniu wibrostabilności systemu O-PS. W wyniku badań identyfikacyjnych opracowano jego model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink, uwzględniający właściwości układu MDS oraz procesu skrawania. W pracy zawar[...]
EN There is a lot of known practical methods of counteracting chatter in dynamic MT-CP (machine tool - cutting process) system. One of them is a method, which is based on assumption, that it is possible to shape the vibrostability of MT-CP system by the addition of structural active substructures [5,11[...]
18
71%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 173-178
PL W pracy przedstawiono propozycję realizacji elementarnych zachowań, mobilnego minirobota, typu "idź do celu", "znajdź środek wolnej przestrzeni". W rozwiązaniu zastosowano hierarchiczny, układ sterowania. W ramach niskiego poziomu sterowania ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego zastosowano adap[...]
EN Expansion of the range of robot task and an increase in robot autonomy created a need to generate trajectories on-line to avoid collisions with obstacles in the workspace while approaching a given goal point. In this paper we discuss two main behaviors: "a reaching the middle of a collision-free spa[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 21--22
PL Zagadnienie modelowania ma zasadnicze znaczenie na etapie projektowania nowych konstrukcji, a także podczas modyfikacji istniejących już struktur. Rozwój oprogramowania służącego do komputerowego wspomagania projektowania spowodował, że w profesjonalnych systemach CAD można już nie tylko budować mod[...]
20
71%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 103--106
EN In this paper two methods of modelling of hydraulic units were presented. Both in Matlab/Simulink software were realized. First on numerical solving of state equations was based, second - on the using of the elements from specialized library. These method were compared due to the laborious, the accu[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last