Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MŚP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule została omówiona rola, jaką odgrywają MŚP w rozwoju województwa dolnośląskiego. Przedstawione zostały główne obawy przedsiębiorców związane z przystąpieniem Polski do UE oraz słabe i mocne strony dolnośląskie!) MŚP w kontekście konkurowania z przedsiębiorstwami UE. Wskazano również na ist[...]
EN In the paper the role of small and medium businesses in Lawer Silesia development is discussed. Main entrepreneurs' fears connected with joining the UE and weaknesses and strengths of Lower Silesian small and medium businesses in the context of competitive requirements of the Common Market are point[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 4 67-69
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono możliwości wzmocnienia strategicznego małych przedsiębiorstw przez integrację działań logistycznych w ramach konsorcjum powołanego w sektorze hurtowni motoryzacyjnych.
EN The paper provides possibilities of strategic reinforcement of small and medium enterprises through integration logistics actions within the confines of consortium created in motor accessories warehouses sector.
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie przedstawienia opinie przedsiębiorców MSP z regionu świętokrzyskiego, na temat postrzegania przez nich, wpływu zbliżającej się integracji Polski z Unią Europejską na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Wpływ ten rozpatrywany jest w kontekście szans i zagrożeń, wynikających m.in. z otocze[...]
EN The article presents entrepreneurs' opinion of small and medium enterprises, located at Swietokrzyski Region, about potential growth stimulators and barriers after Poland unification with European Union. Potential influences are analyzed in macroeconomic perspective, especially in such aspects as: l[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wachlarz strategii marketingowych możliwych do realizacji przez sektor malej i średnich przedsiębiorczości, przy projektowaniu strategii marketingowych zwrócono szczególną uwagę na warunki, prawa oraz zasady panujące na rynku Unii Europejskiej. Otrzymane wyniki stanowią pod[...]
EN This paper presents range of marketing strategies for small and medium businesses to implement. To vary the outcome of the research authors take into consideration internal and external environment and compare it with business conditions in EU, The outcoming results might be found as theoretical and[...]
6
80%
Logistyka
2019 nr 1 54--54
PL Od dziesięcioleci małe i średnie przedsiębiorstwa były bezsilne wobec problemu wynegocjowania niższych cen u swoich dostawców – w porównaniu do dużych i globalnych konkurentów, którzy mogli żądać nieporównywalnie większych rabatów korzystając z efektu skali.
7
80%
Logistyka
2006 nr 2 14-16
8
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 246--256
PL Planowanie produkcji w środowisku wieloprojektowym, typowym dla przedsiębiorstw klasy MSP, wymaga wsparcia ze strony interaktywnych, dedykowanych systemów wspomagania decyzji. Przedstawione podejście, implementujące techniki programowania z ograniczeniami, ilustruje możliwości budowy tego typu syste[...]
EN Project planning in multi-product environment of SMEs has to be supported by interactive, task oriented decision support systems. The approach proposed employing the constraint concerning sufficient conditions guaranteeing required project management quality.
9
70%
Budownictwo i Prawo
2005 R. 9, nr 3 V--VIII
10
70%
Maszyny Górnicze
PL Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią znaczącą część europejskiej gospodarki - są podstawowym źródłem rozwoju. Jednocześnie w swym działaniu napotykają na ograniczenia i bariery w dostępie do nowych technologii, know-how i innowacyjnych wyników badań. Aby choć częściowo znieść te utrudnienia Komi[...]
EN Small and medium enterprises (SMEs) make a significant part of European economy - they are the main development force. At the same time they face limitations and obstacles in access to new technologies, know-how and innovative results of studies. To eliminate at least partially this difficulties, Eu[...]
11
70%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Zmiany są nieodłącznym elementem w dzisiejszym świecie. Z jednej strony są czynnikiem zaburzającym poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Z drugiej zaś strony stanowią szansę na odniesienie sukcesu przedsiębiorstwa. W artykule autorki prezentują studium przypadku na bazie niewielkiej firmy rodzinn[...]
EN The paper deals with crisis management in the SMEs. Changes are inseparable element in contemporary word. On the one hand they are factors which interfere with the functioning of the enterprise, on the other, they are chance to achieve success. In the paper authoresses presents case study which is e[...]
12
61%
Polish Journal of Management Studies
2010 Vol. 2 35-43
PL Każde przedsiębiorstwo ponosi jakieś koszty. Najbardziej zauważalnymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa są koszty związane z przechowywaniem, transportem oraz dystrybucją produktów. W tym przypadku znaczący wpływ na redukcję powyższych kosztów mają usługi centrów logistycznych specjalizują[...]
EN Costs are in all aspects of each company. Some of the most noticeable costs of business are the costs associated with storage, transportation and distribution the products of the company. In this case a significant impact on reducing these costs is to use the services of logistics centers, specializ[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wspomaganie działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to, w dużym skrócie, umacnianie gospodarki kraju. Jednym z kierunków działań wspomagających jest ułatwianie łączenia się przedsiębiorstw w sieci współpracy. Międzynarodowy projekt E-Mult ma za zadanie m.in. opracowanie i dostarczenie p[...]
EN Small and medium enterprises ought to be appreciated as a basis for strong free market economy. Supporting such companies is, in great abridgement, strengthening the national economy. One of directions in supporting actions is easing of joining companies to collaborative networks. International proj[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2006 z. 42 57-71
PL MSP stanowią ważny element procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, można więc sądzić, iż będą one również pełnić istotną funkcję w procesie kreowania innowacji. Uważa się, że wdrażanie rozwiązań innowacyjnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i często stanowi swoiste "być albo[...]
EN SMEs constitute a vital element of economic processes in today economy, so one could think that they could play important role in the processes of creating innovations. It is recognized that implementing innovative solutions has a key role for SME development and often constitute a particular "to b[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 155-170
PL Celem pracy jest zbadanie skutków wejścia Polski do strefy euro na siłę konkurencyjną MSP na przykładzie Wielkopolski. Podstawą analizy były dane statystyki powszechnej i studia literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują na dużą pozycję MSP w Wielkopolsce, określoną udziałem w rynku regionalnym i [...]
EN The objective of the paper is to check how Poland's entry into the euro area influenced SMEs' competitive power, taking the Wielkopolska region as an example. The analysis was based on general statistical data. Research results show that SMEs have a high position in Wielkopolska measured as their s[...]
16
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 2 161--177
PL Artykuł charakteryzuje wdrożenia systemów informatycznych, czyli nieustanną próbę balansowania pomiędzy: wielkością budżetu, zakresem realizowanych funkcjonalności oraz czasem poświęconym na realizację. Autor podkreśla szczególne znaczenie zasobu czasu, jako kluczowego czynnika mającego wpływ na ren[...]
EN This article examines information systems implementation and the constant attempt to balance between: the budget, the scope and implementation time. The author stresses the importance of the resource of time, as a key factor affecting the profitability of IT investments in small and medium enterpris[...]
17
61%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 1 166--176
PL Przemysł rzemieślniczy w Bantul z powodzeniem przyczynił się do 80% eksportu rzemiosła w prowincji Yogyakarta. Jako oparty na małym i średnim przemyśle, przemysł rzemieślniczy stoi przed wieloma wyzwaniami i ograniczeniami. Aby móc lepiej konkurować, konkurencyjność predsiębiorstw rzemieślniczych rm[...]
EN Handicrafts industry in Bantul has been successfully contributing to 80% of crafts export in the Yogyakarta Province. As a small and medium industry based, handicrafts industry faces many challenges and limitations. To be able to better compete, their competitiveness need to be assessed so that prop[...]
18
61%
Polish Journal of Management Studies
PL Wdrożony z powodzeniem system e-learningu wnosi wiele korzyści do zarządzania procesem edukacyjnym, jeżeli stosowane metody są realizowane prawidłowo i zrozumiale dla użytkowników końcowych – studentów. W tym celu, w ostatnim dziesięcioleciu opracowane zostały różne aplikacje e-learningowe open sour[...]
EN Successfully implemented e-learning system brings several advantages into management of educational process if the used methods are implemented correctly and understandably for end users – students. For that purpose, various open source e-learning applications have been developed in last decade. The[...]
19
61%
Rynek Energii
2013 Nr 6 3--12
PL W artykule przedstawiono założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility- CSR), jak również sposoby jej wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z branży energetycznej. Działalność wielu firm w Polsce, oprócz koncentracji na sposobach uz[...]
EN In this paper there have been presented assumptions of a concept of the Corporate Social Responsibility (CSR), as well as the ways of its implementation. The elaboration is dedicated especially to companies from the energy sector. The activities of many companies in Poland, in addition to concentrat[...]
20
61%
Przemysł Spożywczy
PL Formułując zadania polityki rządu wobec sektora MŚP w artykule określono 2 grupy czynników: uwarunkowania wewnętrzne, wynikające z cech, zalet i słabości przedsiębiorstw sektora MŚP oraz uwarunkowania zewnętrzne, tworzące bariery rozwoju tego sektora. Na tym tle określono cele i instrumenty polityki[...]
EN The article deals with the characteristics of Polish small-medium-enterprises that have been a dynamically developing sector after 1990. The sector has been put against the background of tasks it is facing before Poland joint the EU. The first part of the article characterizes the stare of developme[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last