Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lublin trough
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 109-120
PL Obszar Gminy Spiczyn, zlokalizowany w województwie Lubelskim, charakteryzuje się zwiększoną w stosunku do otaczających terenów gęstością strumienia cieplnego Ziemi. Wyróżnia się również bogactwem i unikalnością walorów przyrodniczych. Obecność wód podziemnych mających cechy wód termalnych, upoważnia[...]
EN Spiczyn community lies at the centre of Lublin Voivodship. This area characterizes of high concentration of earth heat stream. Round the Spiczyn there are many interesting and being under protection places, such as reserves, national and view parks. Quality and resources of thermal waters, in porous[...]
2
100%
Górnictwo i Geologia
PL W Rowie Lubelskim strumień cieplny był w przeszłości znacznie większy od współczesnego, osiągając wartości od 62 do 95 mW/m2 podczas maksymalnego pogrążenia, które miało miejsce na większości obszaru Rowu Lubelskiego, z końcem westfalu, przed inwersją asturyjską. Jedynie w NW części uwęglenie kontyn[...]
EN In Lublin Trough heat flow values in the past were much higher than now and reached values in the range 62-95 mW/m2 during the maximum burial event usually before the time of the Asturian inversion. Only in the NW part of the Lublin Trough coalification continued until the end of the Cretaceous. Bot[...]
3
100%
Przegląd Geologiczny
PL Uzyskanie wiarygodnych wyników modelowań jest ściśle związane z dokładnością skalowania parametrów wymiarujących system naftowy. Szczególnie istotnym jest problem doboru progowego nasycenia, szeroko dyskutowany w literaturze, którego wartości nie można wyznaczyć eksperymentalnie. Próbuje się ją szac[...]
EN The reliable results of numerical expulsion modeling depend on precision of scaling petroleum system parameters. Of particular importance are adequately selected expulsion threshold values that cannot be measured experimentally. They are estimated by theoretical extrapolation data from oil relative [...]
4
84%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 34, z. 2 171-193
PL W pracy przeprowadzono analizę generacyjną węglowodorów w utworach karbonu w południowo-wschodniej części rowu lubelskiego za pomocą numerycznych modelowań programami BasinMod 1- i 2-D. Na podstawie wyników analiz geochemicznych wydzielono w utworach karbonu poziomy skał macierzystych. Skały macierz[...]
EN In the paper authors carried out the petroleum analysis of Carboniferous strata in the south-eastern part of Lublin Trough by means of BasinMod 1- & 2-D numerical modelling. Results of geochemical analyses allowed to determine source rocks in three complexes of Carboniferous strata. Carboniferous so[...]
5
84%
Kwartalnik Geologiczny
PL Zintegrowana analiza danych sejsmicznych i otworowych z obszaru Lubelszczyzny pozwoliła na skonstruowanie wstępnego, odmiennego od przyjmowanych dotychczas, modelu sedymentacji osadów dewońskicj na tym obszarze. W pracy wykorzystano dwa profile sejsmiczne pomierzone przez ośrodek Geofizyka-Kraków i [...]
EN Seismostratigraphic analysis of two selected seismic lines coupled with sedimentological and stratigraphic investigations of four deep wells allows for putting forward a revised depositional model for the Middle to Upper Devonian predominantly carbonate succession in the central part of the Lublin T[...]
6
84%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 422 1-18
PL Lubelszczyzna (rozumiana jako obszar między Warszawą i granicą ukraińską) jest obszarem intensywnych badań geologicznych i geofizycznych od wielu dziesiątków lat, co ma związek z występowaniem w tym rejonie różnego rodzaju złóż. Wykorzystując profile sejsmiczne z różnych części Lubelszczyzny określo[...]
EN Lublin region (defined as area between Warsaw and the Ukrainian border) has been focus of intense geological and geophysical studies for many years, due to the presence of various deposits. Different tectonic processes that have shaped present-day geological structure of the Paleozoic and Permo-Meso[...]
7
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2000 nr 392 5-48
PL Celem geologicznym pracy było zbadanie zmian litologicznych osadów karbonu w NW i centralnej części rowu lubelskiego. Zakres prac geofizycznych do zrealizowania powyższego zadania obejmował przetworzenie danych sejsmicznych w system współczynników odbicia, opracowanie wyników geofizyki wiertniczej w[...]
EN The geological aim of the study was to investigate lithological variations of the Carboniferous deposits in the northwestern and central parts of the Lublin Trough. The scope of geophysical works included seismic data reprocessing into a system of reflection coefficients, analysis of well logs to de[...]
8
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2004 nr 411 5-85
PL Głównymi składnikami spoiwa piaskowców karbonu górnego, występujących w północno-zachodniej części rowu lubelskiego oraz w bloku warszawskim, są detrytyczne minerały ilaste oraz minerały autigeniczne, takie jak: kwarc, kaolinit i węglany. Lokalnie w znacznych ilościach występują: illit autigeniczny,[...]
EN The main components of cements of the Upper Carboniferous sandstones from the northwestern part of the Lublin Trough and the Warsaw Block are represented by detrital clay minerals and authigenic minerals such as quartz, kaolinite and carbonates. Authigenic illite, authigenic chlorite, iron hydroxide[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last