Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LPG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej od szeregu lat prowadzone są badania nad dwupaliwowym zasilaniem silnika o zapłonie samoczynnym z możliwością stosowania różnych niekonwencjonalnych dla tego typu silników paliw. Sprawdzano m.in. możliwość stosowania takich paliw, j[...]
EN Investigation on fuelling a dual-fuel compression ignition engine with various fuels, that are unconventional for this type of engine, was carried out for many years in the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Technical University of Radom. Such fuels as methanol, ethanol and[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 222-226
PL Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium optymalizacji była minimalizacja naprężeń oraz masy całkowitej zbiornika przy zadanych ograniczeniach wymiarowych. Określono zbiór rozwiązań oraz wskazano najkorzystniejsze.
EN This work concern the shape optimization of toroidal thank for LPG. Optimization criterion was to minimize the stress and the total mass of the tank with given dimensional restrictions. Established a set of solutions and indicates for the best one.
3
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 2 115-120
PL Scharakteryzowano aktualny rynek LPG jako paliwa do zasilania silników samochodowych w Polsce. Wymieniono procesy rafineryjne, z których pozyskiwane są komponenty LPG. Wskazano zagrożenia jakości gazu skroplonego LPG – wynikające z jego niewłaściwego składu komponentowego oraz obecności zanieczyszcz[...]
EN In the beginning of the article there was some information about the present market LPG as a fuel for vehicle engines in Poland. Next, the paper shows threats for quality of LPG caused by improper composition or presence a contaminants in this fuels.
4
89%
Journal of KONES
EN Investigation on fuelling a dual-fuel compression ignition engine with various fuels, that are unconventional for this type of engine, was carried out for many years in the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Technical University of Radom. Such fuels as methanol, ethanol and[...]
5
89%
Archivum Combustionis
EN The paper deals with combustion of typical industrial gases in configurations characterized by the separation of the jets of gas and air flowing into the combustion chamber. The experiments involved three types of fuel gases: LPG, high methane natural gas and low calorific natural gases. The low cal[...]
6
89%
Nafta-Gaz
EN Author depicts evolution of LPG market in Poland. Comparing LPG sales in recent years he reported and discussed standing regulations for LPG market.
7
88%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 11 837-844
PL W artykule przedstawiono strukturę systemu normalizacji, w tym najważniejszą organizację normalizacyjną o zasięgu światowym - ISO (International Organization for Standardization), a także europejską organizację normalizacyjną - CEN (European Committee for Standardization), omówiono podstawowe zasady[...]
EN The article presents the system of standardization - most important standards organizations, a global ISO (International Organization for Standardization), European standards organization - CEN (European Committee for Standardization), and the basic rules for participation in the member states of th[...]
8
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 53-58
PL Działania ratownicze podczas zdarzeń z LPG wiążą się z wieloma zagrożeniami. Obecność zagrożeń zależy od sytuacji na miejscu zdarzenia jak również od podjętych działań gaśniczych i ratowniczych. Umiejętność obserwacji i prognozowania rozwoju sytuacji może zminimalizować ryzyko uszkodzenia i zniszcze[...]
EN The rescue operation during accidents with LPG vessels is connected with many threats. This threats depend from situation on accident place as well as firefighting and rescue activities. Skill of observation and forecasting of situation development can significantly minimise the risk of injury and d[...]
9
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 11 491--493
PL Jedenasta część cyklu artykułów poświęconych eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych, tym razem autor przedstawia wyniki analizy porównawczej wydajności chłodniczej obiegu skraplania ładunku z kaskadą i bez niej w transporcie tzw. commercial Propanu, czyli propanu z ok. 1,5% zawartością wagową[...]
EN This is the next part of the series of papers dealing with operation and maintenance of refrigerating plants on ships. In this part the problem of commercial propane (with 1,5% of ethane) transport by an LPG carrier depending on the presence of a cascade condensing system is discussed.
10
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 2 31--39
PL W artykule przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Należy tu wymienić zjawiska tj.: emisja gazu bez zapłonu z rozprzestrzenianiem w powietrzu, pożar chmury palnej mieszaniny – Flash Fire – po opóźnionym zapłonie, wybuch chmury par w przestrzeni ograniczonej – Vapour Cloud E[...]
EN This article presents potential emergency scenarios during accidents involving Liquefied Petroleum Gas (LPG). In this context it is appropriate to mention incidents such as: gas emissions without ignition, which disperse in the atmosphere, fire of a combustible cloud after delayed ignition, Flash Fi[...]
11
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono budowę oraz wyniki badań dla układu łączącego wtryskiwacz gazowy z przewodem kolektora dolotowego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem programu symulacyjnego Dymola. Badano zależność pomiędzy wybranym parametrem konstrukcyjnym przewodu wtryskowego a przepływem gaz[...]
EN The paper presents the design and test results for the system combining gas injector with the inlet manifold pipe. Tests were carried out with the use of Dymola simulation program. The test investigated the dependency between a selected design parameter of inlet pipe and the gas flow into inlet mani[...]
12
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 649--657
EN The paper raises the problem of the lack of a methodology for how to calibrate the Diesel-LPG dual fuel system in the literature and the lack of information about the impact of calibration method on reducing the amount of consumed Diesel. Its purpose is to study such a system in which a part of Dies[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 141--151
PL W artykule opisano badania mające na celu sprawdzenie, dlaczego dochodzi do wypalania gniazd zaworowych oraz zaworów w silnikach, które nie zostały wyposażone w hydrauliczną kompensację luzu zaworowego, a zostały przystosowane do spalania alternatywnego paliwa LPG. Zaprezentowano także wyniki badań [...]
EN The paper describes a study to verify why the valve seats and valves are becoming firing in the engines, which were not equipped with compensation, of hydraulic valve clearance and they were designed to burn alternative LPG fuel. There were also presented results after application of some prevention[...]
14
75%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 1 8-9
PL W artykule opisano nowe rozwiązanie zasilania gazem propan-butan silnika o zapłonie iskrowym Holden w samochodach Lublin II. Przedstawiono budowę i charakterystykę techniczną układu zasilania gazem oraz jego walory eksploatacyjne.
EN In the paper a new solution in Holden spark ignition engine (SI) gas feed (LPG) for Lublin II car was described. A construction and technical characteristics of gas feed system together with its exploitation advantages were presented.
15
75%
Archives of Thermodynamics
EN Abstract Liquefied petroleum gas (LPG) is a fuel which is widely applied in transport engineering. It consists of saturated hydrocarbons, especially propane, butane and other substances (less than 1 %). These two main components are used in refrigerators, air-conditioners and heat pumps as well and [...]
16
75%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL Znane są rozwiązania techniczne aktywacji magnetycznej przepływającego czynnika, jednak uzyskiwane rezultaty nie są w pełni powtarzalne. W pracy przytoczono wyniki badań spalania gazu ziemnego i paliw płynnych aktywowanych magnetycznie odpowiednio dobranymi magnetyzerami. Wskazują one na istotną pop[...]
EN Technical solutions of magnetical activation of the flowing are known, however the obtained results aren't fully repeatable. In this research there have been introduced results of analysis of earth gas and liquid fuels combustion activated magnetically by suitable magnetizers. They reveal a signific[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 8 584--589
PL W artykule przedstawiono badania wzajemnego oddziaływania związków azotu i siarki na zjawisko korozji w paliwie LPG (badanie na płytkach miedzianych). Podejrzewa się, że za występowanie działania korodującego LPG mogą być odpowiedzialne nie tylko związki siarki, ale także inne zanieczyszczenia gazu [...]
EN The article presents the study of the synergetic effects of nitrogen and sulfur compounds on the corrosion properties of LPG (study on copper plates). It is suspected that for the occurrence of corrosion in LPG fuel, may be responsible not only sulfur compounds, but also other liquefied gas pollutio[...]
18
75%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2015 Z. 30 121--127
PL Według wielu autorów, gospodarki krajów Europy Środkowej mogłyby skorzystać na zmianach, związanych z tzw. boomem łupkowym w Stanach Zjednoczonych poprzez zakupy tańszego gazu ziemnego, pochodzącego ze złóż niekonwencjonalnych Ameryki Północnej. W niniejszej pracy opisano relacje handlowe odnoszące [...]
EN As many authors suggest, Central European economies could benefit from so-called ‘shale boom’ in United States, supplying themselves with low-cost natural gas extracted from unconventional deposits in Northern America. This paper describes trade relations of a very similar product – a liquefied petr[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wpływ zasilania gazem LPG na proces zużycia elementów układu tłok-pierścienie-cylinder (TPC). Przy zasilaniu paliwem gazowym występują większe ciśnienia i temperatury w przestrzeni roboczej silnika, co sprzyja zwiększonemu zużyciu elementów silnika, a w szczególności układu [...]
EN The paper presents the effect of use Liquefied Petroleum Gas (LPG) on the process of wear of piston-rings-cylinder (PRC). When the gas fuel supply are higher pressure and temperature in the working space of the engine, which promotes the increased consumption of engine components, particularly of PR[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 227-233
PL W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie oraz wyniki obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych w programie ABAQUS zbiorników toroidalnych do magazynowania gazów ciekłych LPG, jako specjalne wyposażenie do zasilania pojazdów samochodowych. Określono stany naprężeń, odkształceń i prze[...]
EN In the article shows the computer modeling and numerical results of a calculation method of finite elements in ABAQUS toroidal tanks for storage of LPG, which is special equipment of motor vehicles fuelled with liquid gases. Determinate the stains of strains and stresses in the toroidal tank full, w[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last