Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 141
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule poruszono kwestie związane z wyzwaniami jakie niesie za sobą szersze zastosowanie LNG w napędach statków innych niż metanowce. Wyzwania te dotyczą między innymi technicznych aspektów wykorzystania LNG jako paliwa dla statków, stworzenia specjalnych przepisów dotyczących statków zasilanych[...]
EN In the article some issues related to the challenges connected with the wider use of LNG as ship’s fuel (on other ships than LNG carriers) have been presented. These challenges are related, inter alia, to the technical aspects of use of LNG as ship’s fuel, the creation of the special regulations for[...]
2
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 181--189
EN Liquefied natural gas (LNG) due to its extremely favorable properties is considered to be one of the most convenient sources of energy, both the transport, storage and distribution. However, these same properties, and factors which represent the LNG as convenient, such as: a very low temperature (-1[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
4
99%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 1 25--38
EN The continuing growth of the LNG (liquid natural gas) industry has led to a rapid increase in the construction of LNG terminals and the need for accurate risk assessment models as accidents involving LNG are potentially hazardous and pose a major threat. One aspect of risk modeling - evacuation of p[...]
5
85%
Annual of Navigation
2009 No. 15 33-40
EN Safe entrance to the port of LNG carrier (vessel of length abt. 300m) to the terminal requires considering of technical and navigational aspects, as well as fulfilment of series of safety criteria related to manoeuvring, mooring and unloading of LNG carrier (LNGC). Complex manoeuvring, mooring and u[...]
6
85%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 8 599--612
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości spalania dla jednej kuchni i czterech płyt gazowych wyposażonych w różne palniki. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy na podstawie wyników badań przeprowadzonych przy użyciu gazu granicznego niezupełnego spalania G21 skontrolowane urządzenia użytku [...]
EN This paper presents combustion quality results for 1 cooker and 4 hotplates equipped with various burners. The aim of the experiment was to examine whether (based on research carried out with incomplete combustion limit gas G21) tested household devices can be powered by natural gases with increased[...]
7
85%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule wyznaczono optymalne parametry systemu podejściowych dróg wodnych do portu zewnętrznego w Świnoujściu zapewniających bezpieczną nawigację gazowców LNG typu Q-flex. Zastosowano specjalnie opracowaną metodę optymalnego projektowania systemów dróg wodnych. Określono warunki bezpiecznej ekspl[...]
EN The article describes the method of the determination of optimal parameters of the approach channels leading to the outer port in Świnoujście assuring safe navigation of LNG tankers of Q-flex type. The method used was specially developed for optimized design of waterway systems. Conditions of safe v[...]
8
85%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 1 71--73
PL W artykule przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiorni[...]
EN The problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG has been considered. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
9
85%
AGH Drilling, Oil, Gas
PL W artykule omówiono kwestie związane z budową stacji regazyfikacji LNG w małej skali, przeznaczonych do zasilania gazem ziemnym odbiorców na terenach niezgazyfikowanych. Wykorzystanie gazu ziemnego w technologii LNG otwiera przed branżą gazowniczą nowe perspektywy i umożliwia m.in. łatwe i nie wymag[...]
EN The paper discuses issues related to the construction of the small LNG regasification plants. The use of the natural gas in LNG technology opens up new prospects for gas industry and allows it to gain new customers located outside the gas network. However, the appropriate profitability analysis is r[...]
10
85%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 69-76
PL W artykule rozpatrywany jest problem porównania i adekwatności wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na różnych symulatorach ruchu statku, wykorzystujących dwie różne metody wizualizacji (typy zobrazowania). W obu przypadkach zastosowano podobny model matematyczny ruch statków, który był wery[...]
EN In the article the problem of comparison and compatibility of the results of simulation research have been conducted on various simulators of ship's traffic with two different methods of visualization (types of visualizations) is being examined. In both cases the similar mathematical model of ships'[...]
11
85%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Advantages of transport of natural gas in liquefied form resulting from its physical properties was presented in this article. A way of delivering liquefied natural gas in pipelines to long distances was described. An algorithm of calculations of change of thermodynamic parameters along the pipeline[...]
12
85%
Instal
2015 nr 2 19--23
PL W artykule zamieszczono analizę pracy siłowni ORC zasilanej z niskotemperaturowego źródła ciepła, w której skraplacz czynnika roboczego po ekspansji w turbinie jest chłodzony cieczą o ultra-niskiej temperaturze. Do tego celu wykorzystano proces regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego (LNG), który odbie[...]
EN In the paper presented is the analysis of operation of ORC installation heated by means of the lowtemperature heat source, in which condenser of the working fluid is cooled by the liquid having ultra-low temperature. For that purpose the process of re-gasification of liquid natural gas (LNG) has bee[...]
13
85%
Instal
2015 nr 7/8 29--32
PL Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym o rosnącym znaczeniu w pokryciu potrzeb energetycznych budynków, w szczególności zlokalizowanych z dala od przesyłowej infrastruktury gazowej. Rosnąca światowa produkcja LNG wraz z rosnącą liczbą terminali odbierających ten rodzaj paliwa pierwotne[...]
EN Liquefied natural gas (LNG) has become important primary energy source for buildings, especially those located far away from natural gas distribution network. Increasing world production of LNG and increasing number of LNG terminals make this primary fuel economically attractive comparing with oil o[...]
14
85%
Rynek Energii
2014 Nr 6 33--38
PL Głównym celem artykułu jest przybliżenie istoty wykorzystania gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i próba oceny, jak zwiększenie znaczenia paliw gazowych w energetyce przełoży się na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Analizę rozpoczęto od przedstawienia kluczowych uwa[...]
EN The main aim of this paper is to discuss the importance of natural gas consumption in the Polish power generation sector and to consider how the increased importance of natural gas may contribute to energy security. The analysis starts with an overview of key determinants governing the domestic gas [...]
15
85%
Logistyka
2014 nr 6 8459--8467
PL Pogorszenie jakości powietrza powodowane wzrostem poziomów emisji toksycznych składników spalin morskich silników okrętowych powoduje, że w ostatnich latach zachodzą znaczące zmiany w międzynarodowych regulacjach prawnych mające na celu zmniejszenie tych emisji, głównie SOx i NOx. Spełnienie coraz o[...]
EN Growing concerns over air pollution as a result of marine engines exhausts emission have driven policy changes at the international level towards more stringent standards on permissible levels of sulphur content in marine fuels and of SOx and NOx emission factors. Simultaneously, this has also been [...]
16
85%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 6 422--430
PL W artykule skomentowano wyniki badań przeprowadzonych na urządzeniach domowych, służących do przygotowywania posiłków i produkcji ciepłej wody, które były zasilane mieszaninami gazu ziemnego o różnym składzie. Przeprowadzono ocenę wymienności tych mieszanin teoretycznymi metodami oceny wymienności. [...]
EN The paper presents results of tests carried out on household appliances used for food preparation and hot water production, which were powered by natural gas mixtures of different compositions. An assessment of the interchangeability of these mixtures by theoretical evaluation methods interchangeabi[...]
17
85%
Instal
2016 nr 10 20--23
PL W artykule przedstawiono możliwości tymczasowego zasilania odbiorców gazu ziemnego poprzez dostawę gazu skroplonego LNG (Liquefied Natural Gas) oraz gazu sprężonego CNG (Compressed Natural Gas). We wstępie artykułu przedstawiono źródła pozyskiwania gazu skroplonego LNG oraz jego parametry techniczne[...]
EN The paper presents the possibility of temporary supply of liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG). Introduction describes the source of obtaining LNG and technical parameters of LNG. Next in the article described specifications of compressed gas CNG and the scope of possible del[...]
18
85%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 978--982
PL Opracowano matematyczny model transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) z metanowca do zbiorników magazynowych termicznie izolowanymi naziemnymi rurociągami, aby wykazać wpływ składu gazu na parametry procesu rozładunku. Modelowaniem objęto przepływ gazu w rurociągu rozładunkowym. W przypadku gdy g[...]
EN Transportation of liq. natural gas from tank ships to storage terminal through thermally insulated above-ground pipelines was math. modelled to show effect of the gas compn. and b.p. on the process parameters. A comprehensive hydraulic model of the gas flow in unloading pipelines was developed. A tw[...]
19
85%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 95 75--87
EN The paper examines the feasibility of transporting liquefied natural gas (LNG) along the Odra waterway. It looks at the existing LNG carriers and presents concepts of inland vessels designed for operation on the Odra waterway. Examples of inland LNG barges operating on waterways, which involve high [...]
20
85%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 3 69--80
PL W ostatnich kilu latach miały miejsce zmiany w strukturze użycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej, zanotowano także jej zmniejszenie. Zgodnie z prognozami przedstawianymi przez Międzynarodową Agencję Energii w perspektywie do 2040 roku, europejski rynek energetyczny będzie podlegał dalszym zmi[...]
EN In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further chan[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last