Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Lampy elektryczne działające na zasadzie elektroluminescencji opanowały znaczny segment rynku lamp do ogólnych celów oświetleniowych. W piśmiennictwie i w obrocie handlowym przypisuje im się rozmaite nazwy żargonowe. Zasada jednolitości terminologicznej wymaga, aby miały[...]
2
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono przegląd właściwości LED, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności jako źródeł światła. Omówiono obszary ich obecnego stosowania do celów oświetleniowych.
EN A review of properties of the LED, stress being laid on their usefulness as the sources of light. Areas of their application for secondary circuits
3
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 4 115-128
PL Stosowanie oświetlenia elektrycznego wyrobisk podziemnych i stanowisk pracy w kopalniach metanowych ograniczone jest wymaganiami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Z godnie z prze-pisami eksploatacyjnymi w przypadku stwierdzenia w wyrobisku podziemnym zawartości metanu powyżej 2% należy niezwłocznie[...]
EN Electric lightening applicable in underground mines and work positions in methane mines is limited by claims of counterexplosive safeties. It belongs to operational regulations in case of affirmation in underground over 2% methane contents immediately should exclude power lines, stop indicate machin[...]
4
75%
Nowa Elektrotechnika
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 272-282
PL Rozwój samochodowego sprzętu oświetleniowego, a w szczególności samochodowych źródeł światła determinuje postęp w konstrukcji samochodowych projektorów oświetleniowych. Tworzone są konstrukcje o parametrach świetlnych zbliżonych do wymagań wynikających z poprawnej jakości oświetlanej drogi przed poj[...]
EN The development of the vehicle lighting systems, particularly the light sources, determines the construction progress of the vehicle reflectors. They are constructed close to the requirements of a correctly lit road before the vehicle. The adaptation of the xenon light sources and semiconductors LED[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych i fotometrycznych wybranych typów lamp z diodami elektroluminescencyjnymi, przeznaczonych do stosowania głównie w oświetleniu wnętrz.
EN In the paper there are presented some measurement results of electrical and photometrical parameters of LED lamps mainly used for indoor lighting.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 180-184
PL Zaproponowano metodę pomiaru temperatury złącza diody LED. Określono błąd metody dla różnych częstotliwości próbkowania.
EN The electrical test method (ETM) is used to measure the junction temperature Tj of high brightness LEDs. NI 5922 digitizer and Keithley S2400 source meter were used to build the measurement system. Various measurement currents were used under 1MHz sampling rate. Results of different measurement curr[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 250-254
PL Opisano system świateł LED stosowanych do oświetlenia ulic. System składa się z przetwornicy buck-boost pracującej w trybie PWM.
EN A single-stage LED driver for the street lighting is proposed. The system consists of a constant current circuit and a constant voltage circuit, and the constant voltage circuit is gotten by integrating a buck-boost circuit and a flyback circuit.The peak current control mode is adopted in the consta[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 166-168
PL W artykule zawarte są podstawowe informacje na temat konstrukcji lamp LED stanowiących zamienniki tradycyjnych i halogenowych żarówek. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów i analiz podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych wybranych typów lamp LED, oraz ocenę ich konstrukcji.
EN The article contained basic information about the construction of LED lamps which are replacements for traditional incandescent and halogen lamps. The article presents the results of measurements and analysis of the basic lighting and electrical parameters of selected types LED lamps, and evaluation[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 11 665--676
PL Wraz z rozwojem optoelektronicznych technologii i powstawania nowych źródeł światła (głównie na bazie LED), pojawiają się nowe możliwości, ale i nowe problemy związane z wprowadzaniem ich do środowiska kopalni. W artykule rozpatrywane są aspekty fizjologiczne - w tym jakość postrzegania wzrokowego i[...]
EN Together with the development of optoelectronic technology and the emergence of new sources of light (mostly LED-based), opportunities and new problems occur associated with their introduction into the environment of the mine. The article considers physiological aspects - including the quality of vi[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 339-341
PL Przedstawiono schemat i bilans przepływu mocy w typowych źródłach światła z uwzględnieniem podziału na promieniowania oraz straty cieplne. Omówiono diody LED jako źródło światła i ciepła w oprawach. Rozważono drogi przepływu ciepła, schematy cieplne oraz chłodzenie opraw oświetleniowych z diodami LE[...]
EN Scheme and balance of light, radiation and heat for typical light sources were presented. LED diodes as light and heat sources in lighting fitting was described. The ways of heat flow, thermal schemes and cooling of lighting fitting with LED as light sources were considered.
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 9 339-342
PL Diody LED są dobrym kandydatem na światła ostrzegawcze dzięki dużej skuteczności, małym wymiarom i długiej żywotności. Nie zastąpi one świateł halogenowych używanych na lotniskach ponieważ zasilanie na lotniskach jest typu AC. W artykule przedstawiono układ zasilania diod LED umożliwiający zmianę ja[...]
EN Light Emitting Diodes (LEDs) are suitable candidate for using in Taxiway Centreline light due to their inherent advantages such as high efficacy, long life time, and small package. LEDs can not directly replace the traditional halogen lamps used in airport because the power supply in the airport is [...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 317-319
PL W pracy przedstawiono metody pomiarów parametrów świetlnych LEDów zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 127:2007. Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowania metrologów promieniowania optycznego, ponieważ opracowania dotyczące technik pomiarowych z dużym opóźnieniem nadą[...]
EN In this paper some measurement techniques of optical LEDs properties are presented and discussed. Those types of measurements were performed with compliance conformity with CIE 127:2007 standard.
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 129-131
PL Artykuł zawiera analizę obszaru świecącego w wybranych diodach elektroluminescencyjnych. Zaprezentowane wstępne wyniki prac badawczych wskazały na znaczną zmienność wielkości, kształtu oraz luminacji obszaru świecącego LED-ów dla różnych kierunków obserwacji.
EN The article contains analysis of the area devoted to chosen electroluminescent diodes. The presented initial results of the research work pointed to a considerable changeability of size, shape and luminance of the luminous area of LEDs for various directions of observation.
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 178-181
PL Artykuł prezentuje wybrane typy diod elektroluminescencyjnych systemu RGB i możliwości wytwarzania światła barwy białej. W artykule zawarta jest analiza możliwości zastosowania diod RGB wytwarzających białe światło w oświetleniu.
EN This paper presents some selected types of light-emitting RGB diodes and the opportunities to produce white colour of light. Study results on the opportunities to use the RGB diodes emitting white colour of light in lighting are presented too.
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia syntetyczne spojrzenie na kwestię parametrów fotometrycznych LED-ów i aplikacji oświetleniowych tych źródeł światła. Pokazano wady i zalety LED-ów i w tym kontekście wskazano racjonalne obszary zastosowań.
EN Paper presents the synthetically view of the photometrical parameters of the LED's and of the lighting applications of these Light sources. It was shown advantages and disadvantages of the LED's and the rational areas of application.
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje przykładowe konstrukcje i dane techniczne modułów diodowych. Przedstawia możliwości zastosowania modułów LED w oświetleniu.
EN These paper presents samples of construction and technical data of LED modules. Shows possibilities of application LED modules in lighting area.
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 193-196
PL W publikacji przedstawiono autorską koncepcję wielokanałowego układu zasilania zespołu LED dużej mocy. Zaproponowano zastosowanie cyfrowej metody regulacji natężeń prądów poszczególnych elementów. Proponowany układ zawiera: elementy optoizolacji, układy konwersji cyfrowych sygnałów sterujących na od[...]
EN In this work is described an idea of DC multichannel driver of power LEDs. The main point of the solution is digital control method of LED constant currents. LEDs currents can be adjustable from 100 mA to 1000 mA of every channel. A scheme of realization the driver, laboratory tests and a comparison[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Monocrystalline films of sphaierite-type ZnSe are produced on Ga-As (100) substrates from elemental Zn and Se precursors by atomic layer epitaxy in a gas flow system (ALE-GF). These films show very flat surfaces and very good spectral properties. Bright blue-color excitonic „edge" photoluminescence [...]
20
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 85--94
PL W artykule omówiono obecne przepisy homologacyjne w zakresie stosowania źródeł LED w lampach samochodowych. Przedstawiono również problemy związane z badaniami lamp sygnałowych wyposażonych w tego typu źródła światła, wynikające m.in. z nieprecyzyjnych zapisów regulaminów homologacyjnych. Przedstawi[...]
EN This paper presents type approval requirements in scope of LED application in vehicle lamps. The problems concerning tests of the vehicle signaling lamps equipped with this kind of light sources, following imprecise regulations was also discussed. New technical solutions, unexpected in case traditio[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last