Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 184
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LCA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule zdefiniowano pojęcie oceny cyklu życiowego i scharakteryzowano jego znaczenie w systemach zarządzania odpadami wybranych wysoko rozwiniętych krajów Europy. Ponadto pokazano sposób wykorzystania LCA do rozważenia wariantów/scenariuszy przetwarzania odpadów dla danego regionu północnych Nie[...]
EN The methodology of the life-cycle assessment and characteristics of its role in waste management systems in selected developed countries in Europe is presented. The paper shows how to use LCA to consider the options / scenarios for waste treatment for a region in Northern Germany. The result of diff[...]
2
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Wprowadzenie zmian w systemie prawnym, którego celem była implementacja prawa unijnego do prawodawstwa polskiego, wymusiło liczne zmiany w dotychczas funkcjonującym systemie gospodarki odpadami. Cel główny to przede wszystkim stworzenie systemu zapewniającego efektywną gospodarkę odpadami, która poł[...]
EN Introducing modifications to the legal system, that aimed at implementation of EU law into Polish legislation, enforced numerous changes in the waste management system functioning yet. A major objective, primarily, is to create the system of effective waste management that combines environmental, so[...]
3
100%
Management
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady Zintegrowanej Polityki Produktowej. Szczególną uwage zwrócono na rozwój narzędzi promujących myślenie w kategorii cyklu życia i przydatności LCA do zintegrowania środowiskowych aspektów wybranych produktów budowlanych.
EN The article presents basic rules of Integrated Product Policy. A special attention is focused upon the tools promoting life cycle thinking and to suitability of LCA for identification of environmental aspects of the selected building products.
4
89%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 11 13-19
5
89%
Materiały Wysokoenergetyczne
2010 T. 2 135--142
PL Artykuł jest wstępem do opracowaniu systemu oceny cyklu istnienia materiałów wybuchowych we wszystkich fazach istnienia wyrobu uwzględniając analizę energetyczno-ekologiczną oraz ich funkcjonalność. Fazy istnienia wyrobu obejmują takie procesy jak: projektowanie, wytwarzanie, użytkowanie oraz poużyt[...]
6
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 55-56
PL W artykule poddano analizie relacje pomiędzy zagadnieniami analizy cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) a rozwojem produktów i jego innowacjami. Zawarto w nim nie tylko wnioski ze studiów literaturowych, ale też zaprezentowano przykład analizy środowiskowej rodziny wyrobów, które podlegają ewol[...]
EN Analysis of relations between the life cycle assessment method and products' development and innovations is presented in the paper. Conclusions taken from literature studies come together with examples of practical usage of ecobalancing methods. Applications of LCA research are presented in a contex[...]
7
88%
Problemy Jakości
EN This article is the final one of a ten-part series of articles dealing with selected theoretical and practical aspects of environmental management. The series has presented the environmental basis of eco-balancing as well as its framework and methodology, and in particular the method of environmenta[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W warunkach polskich jednym z rodzajów inwestycji przynoszących korzyści finansowe dla inwestora, a zarazem zmniejszenie obciążenia środowiska jest termoizolacja. W artykule przedstawiono sposób oceny przykładowej inwestycji budowlanej, jaką jest termoizolacja przegród zewnętrznych budynku, od stron[...]
EN In Polish conditions, one of the types of investments which bring financial benefits for the investor and also reduce the load of the environment is thermal insulation. This article shows how to make an evaluation of sample of investment, which is the thermal insulation of the exterior boundary wall[...]
9
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, nr 2 117-127
PL Prowadzone badania cyklu życia obiektów technicznych stanowią punkt wyjścia podczas ich projektowania i doskonalenia. Otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ekobilansowej silnika spalinowego wskazały, że celowe jest prowadzenie i doskonalenie prac nad zagadnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych[...]
EN The examinations of a product life cycle constitute a starting point in their design and improvement. The received results of environmental analysis carried out on a combustion engine showed both improving works on the problem of the selection of structural materials and the process of a disassembly[...]
10
75%
Ekologia i Technika
2011 R. 19, nr 6 310-318
PL Wprowadzenie i opisanie techniki LCA w normach ISO serii 14000 ugruntowało jej wiodącą pozycje w zarządzaniu środowiskowym. Aktualnie w Polsce problematyka LCA jest ujęta w trzech dokumentach normalizacyjnych, dwóch normach: PN-EN ISO 14040:2009 i PN-EN ISO 14044:2009 oraz raporcie technicznym: PKN-[...]
EN Introducing and describing in ISO standards of series 14000 the LCA technique gave it a leading position in environmental management. At the present moment in Poland the problems of LCA are formulated in three documents, in two standards: PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 and in a technical[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 49-50
PL Przedstawiono propozycję oceny procesu rozdrabniania wielokra-wędziowego nie tylko od strony wpływu cech konstrukcyjnych roz-drabniacza, ale z uwzględnieniem energetyczno-ekologicznych następstw projektowania, uwzględniającego docelowo strumienie surowców i materiałów, paliw i energii oraz urządzeń [...]
EN Some suggestions of precise evaluation of multi-edge comminu-tion arę presented in the paper. An essential difference between this and previous proposałs lies in the consideration of energeti-cally-ecological outcomes of the design. Raw materiałs, energy usage and appropriate devices arę considered.
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 61-62
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP). Opisano działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem oraz opracowaniem narzędzi i strategii ZPP w Europie i w Polsce. Pokazano sposób analizy wyrobów przez pryzmat cyklu ich istnienia oraz[...]
EN Selected issues of Integrated Product Policy (IPP) arę discussed in the paper. Activities connected with environmental protec-tion, sustainable development and creation of tools and strate-gies of IPP in Europę and in Poland aro described. A method of product life cycle analysis is shown and a mecha[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 89-98
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych, koncentrując się na przykładzie analizy oddziaływań środowiskowych silnika spalinowego i wskazaniu możliwości wykorzystania jej wyników. W zakresie analizy środowiskowej konstrukcji silnika spalinoweg[...]
EN In the paper selected topics of environmentally oriented designing of technical objects arę pre-sented concentrating on the example of environrnental analysis of combustion engine and indicat-ing the possibilities of practical results application. In the field of environmental analysis of combustion[...]
14
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 9 17-25
15
75%
Rynek Energii
2014 Nr 4 83--89
PL Zgodnie z polityką energetyczną Polski, jak również Unii Europejskiej coraz większą uwagę zwraca się na nowe niskoemisyjne technologie energetyczne, w tym elektrownie gazowo-parowe zasilane gazem ziemnym. W referacie przedstawiono podstawowe założenia modelowe ekologiczno-ekonomicznej analizy cyklu [...]
EN According to the Polish energy policy, as well as the European Union more and more attention is paid to the new low-carbon energy technologies, including gas-steam power plants fueled by natural gas. This paper will present the basic assumptions of a model environmental and economic analysis of the [...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej analizy cyklu życia wybranych odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem przeglądu była analiza metodyki LCA stosowanej do odnawialnych źródeł energii, zidentyfikowanie obszarów analizy szczególnie istotnych z powodu dużego wpływu na środowisko, jak [...]
EN Literature concerning the life cycle analysis of selected renewable energy technologies is summarized in the paper. Aims of the review are: studying the methodology of implementation LCA to renewable energy technologies; identifying key elements of analysis with main impacts on environment; identify[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 9 639--646
PL Cykl życia paliw silnikowych składa się z następujących etapów: wydobycia ropy i jej transportu do rafinerii, przerobu w rafinerii, dystrybucji gotowych produktów oraz spalania w silniku samochodowym. Niniejszy artykuł skupia się na obliczeniach rzeczywistych wartości emisji GHG (greenhouse gases - [...]
EN The life cycle of motor fuels consists of the following stages: crude extraction and its transportation to a refinery, processing, distribution of final products as well as combustion in a car engine. This article focuses on a calculation of actual GHG emission values for a production stage. The bas[...]
18
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 1 41--46
PL Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Zostało to wyrażone między innymi poprzez podpisanie protokołu z Kyoto, a także stymulowanie działań przedsiębiorstw za pomocą wydawania odpowiednich aktów prawnych (dyrektyw). Proekologiczne działania są efektywne tyl[...]
EN One of the priorities of the European Union is the reduction of greenhouse gas emission. It was expressed by signing the Kyoto Protocol and also by stimulating the activities of enterprises by issuing appropriate legal acts (directives). Pro-environmental activities are effective only in the case wh[...]
19
75%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 9 660--667
PL W artykule przedstawiono problem wpływu przyjętych wskaźników emisji GHG (ang. Greenhouse gases – gazy cieplarniane) dla mediów energetycznych na wynik finalny. Dla oceny tego wpływu przeprowadzono symulację obliczeniową. Symulacja rozważała trzy warianty, w których zastosowano różne wskaźniki emisj[...]
EN In the article the problem of the impact of established GHG emission factors for energy media on the final result was discussed. In order to assess the impact a simulation was carried out. The simulation considered three cases where different GHG emission factors, especially for electricity and heat[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2137--2140
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last