Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Krakow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The article presents a proposal for the development of soda industry landfills on the example of a former Cracow Soda Works "Solvay". The area is located in close proximity to the center of Krakow and is surrounded by places of worship. The analyzed area is characterized by specific physical and che[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
2019 Vol. 45, no. 3 195--205
EN The de-icing of roads and streets in the winter season is a necessity in many European countries, where the mean day temperature drops below 0°C for long periods. Among the many chemicals used for winter road maintenance, the most popular in Poland is sodium chloride in various forms and mixtures, d[...]
3
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2018 Vol. 35, no. 1 187--200
EN Krakow is a city facing a big problem with air pollution, the use of energy accumulated in groundwater may contribute to reducing emissions of gases and dust to the atmosphere. The article analyzes the possibilities of using groundwater made available with intakes located in Krakow. Estimated water [...]
4
88%
Geochronometria
EN The main purpose of the interdisciplinary research described in the present paper is to determine the characteristics of ground environment changes in the Main Market Square area, and to compare these with analyses of metal artefacts. The elemental composition of metal artefacts and the degree of co[...]
5
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 50 101--108
PL Tematem artykułu są zabytkowe kamienice krakowskie, ich wartości i cechy charakterystyczne ukształtowania. Rozważane są przemiany architektoniczne dokonane w parterach średniowiecznych kamienic, przede wszystkim w ich sieniach. Adaptacje wnętrz kamienic do funkcji handlowych, usługowych spowodowały [...]
EN The article focuses on historic tenement houses in Krakow, their values and characteristic features. Architectonic transformations carried out on the ground floors of medieval tenement houses, primarily in their entrance halls, are discussed. Adaptation of tenement house interiors for commercial and[...]
6
75%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 1 54
PL Kraków to jedyne miasto w Polsce, które posiada autobusy z nowoczesnym, nietypowym kształtem kabiny prowadzącego. Są to eksploatowane od 11 września 2014 roku pojazdy Solaris MetroStyle, które kupiło MPK SA. Obecnie pasażerowie mają do dyspozycji osiem takich autobusów.
7
75%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 4 51--53
PL Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie pasażerom jak największego komfortu i bezpieczeństwa podczas podróży. Dzięki licznym inwestycjom, które realizuje krakowski przewoźnik, krakowianie i turyści mają do dyspozycji nowoczesny, wygodny [...]
8
75%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2017 Vol. 2 341--352
PL Kraków i jego mieszkańców cechują rozbudzone aspiracje metropolitalne, jak również obawy i dążenia przypisywane raczej społecznościom średnich, a nawet małych ośrodków miejskich. Dumie ze statusu jednego z wiodących centrów akademickich nie zawsze towarzyszy zainteresowanie, a tym bardziej wiara w o[...]
EN Krakow and its inhabitants are characterized by both the awakened metropolitan aspirations, as well as fears and strivings which can be ascribed rather to the communities inhabiting medium and even small-sized urban centers. The pride derived from the status of one of the leading academic centers is[...]
9
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 4 (120) 233--242
PL Elektronika w Krakowie rozwijała się od momentu odzyskania niepodległości. Początkowo były to badania naukowe prowadzone w Katedrze Fizyki Akademii Górniczej. W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. pojawiły się próby uruchomienia produkcji pomiarowych przetworników wielkości nieelektrycznych na e[...]
EN Electronics in Krakow has been developing since Poland regained independence in 1918. Originally it was scientific research done at the Faculty of Physics of the Academy of Mining and Metallurgy (AGH). In mid-1930s there were attempts to start production of transducers for measurement of non-electri[...]
10
75%
Modern Engineering
2017 1 1--13
PL The paper shows archeological and historical cases that were concerning to build the Underground Museum which is located in the center of the Rynek Główny in Cracow. This site required to use a very certain knowledge and original building technologies in the field of construction and HVAC systems. [...]
EN W referacie przedstawiono problemy archeologiczno – historyczne związane z budową podziemnego muzeum w Rynku Głównym w Krakowie. Budowa unikatowego podziemnego muzeum z uwagi na brak pierwowzoru wymuszała stosowanie oryginalnych rozwiązań architektoniczno–budowlanych i instalacyjnych. Przyjęte rozwi[...]
11
75%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy rynku nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie. Badania rynku zostały przeprowadzone metodą ankiety internetowej w maju 2019 roku na grupie 104 osób aktualnie poszukujących mieszkania. Na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych autorzy prze[...]
EN This article presents the results of a housing market analysis for the city of Krakow. The market study was performed in May 2019 using the online survey method on a group of 104 persons who were currently searching for an apartment. Based on initial studies, the authors analysed the opinions of pot[...]
12
75%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 2 177--185
PL „Tu chcę żyć. Kraków 2030” – taki tytuł, mający podkreślić wybitnie pluralistyczny charakter, nosi uchwalona 7 lutego 2018 r. nowa Strategia Rozwoju Miasta. Równolegle, 24 stycznia 2018 r., zapadła decyzja o przystąpieniu do sporządzania drugiego z kluczowych dokumentów dotyczących polityki planisty[...]
EN “This is where I want to live. Krakow 2030” – such is the title of the new City Development Strategy adopted on the 7th February 2018; the title is to underscore the highly pluralistic character of the new strategy. Nearly simultaneously (on the 24th January 2018) the Krakow City Council had reached[...]
13
63%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 121--130
PL Kopce jako antropogeniczne formy ziemne pojawiły się na polskich ziemiach już w prehistorii. Na przestrzeni dziejów pełniły zróżnicowane funkcje: kurhanów, miejsc kultu, pomników czy punktów widokowych. Choć tradycja formowania sztucznych wzgórz obecnie zanika, to istniejące obiekty są cenne kulturo[...]
EN Mounds as anthropogenic earth forms appeared on the Polish territory as early as prehistoric times. Throughout history they played different functions: mounds, places of worship, monuments and viewpoints. Although the tradition of forming artificial hills now fading, existing objects are valuable cu[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiona została historia powstawania parków miejskich na terenie miasta Krakowa w odniesieniu do badań nad rozwojem urbanistycznym tego ośrodka. Wskazane zostało chronologicznie występowanie poszczególnych zielonych przestrzeni i ich znaczenie, jakie w przeszłości miały one dla rozw[...]
EN This paper presents the history of the construction of urban parks in Krakow in relation to research on the urban development of the settlement. The chronologic emergence of each green space and the importance that they have played in the development of the city, as well as their current state, has [...]
15
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 341--346, CD
PL Artykuł zawiera krótką charakterystykę testowanego systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów samochodowych, stanowiącego narzędzie monitorowania stref ograniczonego ruchu w Krakowie. Opisany projekt stanowił jedno z działań europejskiego projektu CARAVEL/CIVITAS II , realizowanego w ramach 6 Pro[...]
EN Within the CiViTAS CARAVEL project the City of Krakow is implementing a measure dealing with the enforcement of the access restrictions to the “B” zone of restricted access and parking in the city centre. The city has started the identification of vehicles with the help of the "Autoscope Sierra" sys[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 1 11--15
PL Podkrakowskie paleobazalty są skałami o porowatej teksturze i strukturze skrytokrystalicznej. Składają się z fenokryształów oliwinów przeobrażonych w iddyngsyt oraz masy skalnej zbudowanej w dużej przewadze z plagioklazów, a także z piroksenów i związków żelaza. Pory wypełnione są najczęściej minera[...]
EN Paleobasalts from the vicinity of Krakow are typical volcanic rocks with porous and cryptocrystalline texture. They are built of phenocrysts of olivine, which have been altered into iddingsite and groundmass formed mainly by plagioclases, pyroxenes and iron compounds (goethite, hematite, magnetite).[...]
17
63%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 3 8--11
PL Rok 1875 przyjmuje się za początek funkcjonowania regularnej komunikacji zbiorowej w Krakowie. Od tego momentu minęło dokładnie 140 lat. W tym okresie miejski transport nigdy nie przestał funkcjonować.
18
63%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 2 5--13
PL Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażer[...]
EN Sudden and temporary service suspensions are a source of major deterioration of public transport quality and travel experience – yet it is possible to mitigate this by means of, among others, provision of adequate dynamic (real-time) travel information. The analysis presented in this article, devote[...]
19
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 3(114) 113--132
PL Potwierdzeniem długiej – 170-letniej – historii kolejnictwa w Małopolsce są liczne obiekty transportu kolejowego, których czas budowy, stan zachowania i pełnione obecnie funkcje są lokalnie zróżnicowane. Współcześnie tego rodzaju obiekty, w tym zabytki kolejnictwa, budzą coraz większe zainteresowani[...]
EN Numerous objects of railway transport confirm the long, 170 years of railways’ history in the Małopolska region. Their construction time, the state of preservation and current function are very different. Contemporarily, such objects, including railway monuments, meet higher and higher interest in o[...]
20
63%
Przegląd Geofizyczny
2016 Z. 3-4 209--223
PL W artykule przedstawiono zagadnienie niezwykle zimnych miesięcy (NZM) i niezwykle ciepłych miesięcy (NCM) i pór roku w Krakowie – zjawiska rzadkiego, ale wywołującego wiele negatywnych skutków w rolnictwie czy gospodarce. Scharakteryzowano przebieg roczny i wieloletni ich częstości oraz wielkość ano[...]
EN The paper probes exceptionally cold and exceptionally warm months and seasons in Krakow, a phenomenon both rare and potentially damaging to a range of economic activities. The study identified their annual and long-term frequencies, as well as the scale of the anomalies involved during the period 17[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last