Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Krajowe Ramy Kwalifikacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule poddano analizie zagadnienia organizacyjne i dydaktyczne nauczania dyscypliny MASZYNY ELEKTRYCZNE we współczesnym, zmienionym środowisku prawnym. Idee Procesu Bolońskiego istotnie wpłynęły na plany studiów na uczelniach technicznych, szczególnie dotyczy to dydaktyki zaawansowanych przedmi[...]
EN In the article presented below issues, concerning organization and teaching of the Electrical Machines subject in a contemporary, changing legal environment were discussed. Concepts of the Bologna Process (BP) indeed influenced education plans in technical colleges, especially advanced subjects whic[...]
2
75%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2013 Vol. 25 27--33
PL Krajowe Ramy Kwalifikacji stanowią nowe podejście do definicji i opisu procesu edukacji w Polsce zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Wyodrębniają one osiem poziomów edukacji, z których każdy opisany jest przez tzw. efekty kształcenia w wyróżnionych trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i [...]
EN The National Qualifications Framework is a new and revolutionary approach to the definition and the description of the educational process in Poland according to the European Qualifications Framework. It points eight levels of education described by so-called learning outcomes divided into three cat[...]
3
63%
Roczniki Geomatyki
PL W stanie obecnym funkcjonujący w Polsce system kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdominowany jest przez rynek edukacji, w którym biorą udział z jednej strony uczelnie korzystające z przyznanej autonomii i oferujące usługi edukacyjne, a z drugiej – kandydaci na studia zainteresowani ofer[...]
EN The education system in the area of geodesy and cartography functioning in Poland in its present state is dominated by the education market. involving, on one hand, the higher education institutions taking advantage of their autonomy and offering educational services, and on the other, the candidate[...]
4
63%
Roczniki Geomatyki
PL W stanie obecnym funkcjonujący w Polsce system kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdominowany jest przez rynek edukacji, w którym biorą udział z jednej strony uczelnie korzystające z przyznanej autonomii i oferujące usługi edukacyjne, a z drugiej – kandydaci na studia zainteresowani ofer[...]
EN The education system in the area of geodesy and cartography functioning in Poland in its present state is dominated by the education market. involving, on one hand, the higher education institutions taking advantage of their autonomy and offering educational services, and on the other, the candidate[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
6
63%
Przegląd Geodezyjny
2016 R. 88, nr 3 10--13
PL W artykule opisano istotne zmiany prawne w branży geodezyjnej i w szkolnictwie wyższym, które wystąpiły w ostatnim 5-leciu. Geodezja została zdefiniowana przez prof. Zdzisława Adamczewskiego jako wielki system informacyjny państwa. Dla poprawy działania tego systemu Władysław Baka w ostatnich publik[...]
EN The article presents important changes in legal regulations referring to both geodesic branch and to the higher education in Poland within the last 5 years. Prof. Zdzisław Adamczewski defined geodesy as an enormous informational system of the state. To improve this system’s functioning Władysław Bak[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1029-1038
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowan[...]
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of[...]
8
63%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 9--23
PL Wprowadzone zmiany podstaw prawnych funkcjonowania systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, związane m.in. z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifi kacji (KRK), których idea opiera się na kształceniu zmierzającym do osiągania efektów dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji, otworzyły szero[...]
EN A modular system of education allows raising the quality of teaching in each field of study. However, its advantages can be used best in the case of an interdisciplinary one. Then modules can give the teaching programme a structure directly referring to the disciplines which provided the basis for w[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 9 100--103
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 130 163--172
PL Celem opracowania jest zaprezentowanie autorskiego modelu, który w unikalny sposób akcentuje proces dydaktyczny na tle całokształtu procesów zarządzania uczelnią. Koncept prezentowanego modelu czerpie z metodyki projektowej ADDIE oraz wpisuje się w obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Transformac[...]
EN The aim of the study is to present an author's model, which uniquely emphasizes the didactic process in the context of the whole process of university management. The idea of the present model draws from the ADDIE design methodology and is in compliance with existing regulations in Poland. The trans[...]
11
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 708-710
PL W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części pr[...]
EN Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/20[...]
12
45%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 24--37
PL Na marginesie wielu procesów i zmian zachodzących w gospodarkach i społeczeństwach w toku dziejów zawsze obecny był głos elit intelektualnych stawiających kwestię szczególnej instytucji, jaką jest uniwersytet. Dokonujące się aktualnie zmiany w szkolnictwie wyższym, których wszyscy jesteśmy świadkami[...]
EN The article concentrates on the problem of implementation of Bologna process into the Polish reality. Authors underline a few problems: changing role of universities in knowledge-based economy; unexpected weaknesses of new education policy and relation between students and scientists. This article a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last