Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Królestwo Polskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 1 43-51
PL Powstanie w początkach XIX wieku Królestwa Polskiego oraz rozwój rządowego górnictwa i hutnictwa pozwoliło na zatrudnianie szeregu wykształconych specjalistów, którzy podejmowali się poraz pierwszy wielu prac, w tym także i opracowania pierwszych gospodarczych map okręgów górniczych: Wschodniego - o[...]
EN The establishment in the beginnings of XIX century of Polish Kingdom and development of state owned mining and metallurgy allowed for the employment of educated experts who undertook, for the first time, many works including also preparation of the first economic maps of mining regions: Eastern - co[...]
2
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006 R. 51, nr 2 195-201
3
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
4
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 3 47-54
PL Artykuł przedstawia losy Saksonczyka, Fryderyka Krumpla, uczestniczącego aktywnie w procesie rozpoznawania geologiczno-górniczego Królestwa Polskiego, a w tym przede wszystkim przemysłowego Okręgu Zachodniego. Wyodrębnienie samodzielnej dyscypliny nauki, jaką jest geologia kopalniana - zajmującej si[...]
EN The article presents the fate of the Saxon, Fryderyk Krumpel, participating actively in process of geological-mining exploration of the Polish Kingdom, and in this first of all the industrial Western District. The separation of an independent discipline of science, that is the mining geology - deali[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 85 95--106
PL Artykuł przedstawia problematykę przepraw mostowych łączących Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim do połowy XIX wieku w trzech głównych punktach: w Aleksocie, w Terespolu oraz Żółtkach. Analizie poddano odmienne uwarunkowania funkcjonowania tych przepraw mostowych, w tym o charakterze chronolog[...]
EN This article deals with the issues of borde bridges connecting till the mid of 19th century Kingdom of Poland and tzarist Russian Empire in three main points: Aleksota, Terespol and Źółtki towns. The different aspects of functioning of these bridges were analyzed, including a chronological view of t[...]
6
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 2 41-50
PL Rozwój przemysłu górniczego i hutniczego w Królestwie Polskim był możliwy tylko dzięki opiece rządu, podobnie jak w wielu krajach europejskich w XVIII i początkach XIX wieku. Warunki te pogarszały się od czasu likwidacji zarządu Banku Polskiego w 1843 r. Utrata odrębności Królestwa Polskiego, po pow[...]
EN Development of coal and steel industry in the Kingdom of Poland was only possible thanks to the care of the government similarly like in many European countries in the XVIII and at the beginning of the XIX centuries. The conditions deteriorated after liquidation of the Board of Polish Bank in 1843. [...]
7
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 1 45-56
PL Sukcesy w organizacji poszczególnych zakładów przemysłowych w Królestwie Polskim zostały poparte zaplanowanym rozwojem specjalistycznego szkolnictwa, m.in. poprzez utworzenie Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Góniczej) w Kielcach. Wielu specjalistów zagranicznych zatrudnionych w uczelni, jak i [...]
EN The successes in organisation of particular industrial plants in the Kingdom of Poland were backed up by a planned developed of specialist education, among others, by establishment of Mining Academy (Academical-Mining School) in Kielce. Many foreign specialists employed at the Academy, as well as gr[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu przechowywany jest rękopiśmienny, francuskojęzyczny opis bogactw mineralnych Królestwa Polskiego. Autor tego tekstu pozostaje anonimowy, według posiadanych przez bibliotekę informacji rękopis sporządzony został wkrótce po Powstaniu Listopadowym, przedstawiony [...]
EN In the collections of Polish Library in Paris is kept a manuscript written in french describing mineral resources of Kingdom of Poland. The author of the document remains anonymous. According to information available to the library the manuscript was draw up soon after the November Uprising and it w[...]
9
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006 R. 51, nr 2 99-121
EN Assemblies of the medical circles ofthe Kingdom ofPoland in the years 1908 -1914 were a kind of retlexion for their activity both in undertaking and attempting at solving the contemporary salubrious problems of the country. An idea of organizing the cyclical meetings was initiated by two of the bigg[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 33--47
PL Artykuł analizuje funkcjonowanie w Królestwie Polskim po 1831 roku zarówno wojskowej, jak i cywilnej wodnej służby transportowej. Przedstawiono działalność rosyjskiego Ekipaża Gwardii (Gwardiejskowo Ekipaża) w okresie 1831/1832 i w latach 1863/64 oraz skład tzw. flotylli warszawskiej, patrolującej W[...]
EN The article analyzes functioning in Kingdom of Poland, both military and civilian, water transport services since 1831. Some important activities of Russian Guard Equipage (Gvardiejskij Ekipaz) during period of 1831/1832 year and in years 1863 to 1864 were deliberated, as well as so-called. ”Flotill[...]
11
75%
Gospodarka Wodna
2015 Nr 10 283--287
PL Opierając się na zarówno pisemnym, jak i wydanym drukiem materiale źródłowym z epoki konstytucyjnego Królestwa Polskiego, autor artykułu stara się ujawnić skomplikowany problem finansowania przewozów/przepraw na rzekach. Celem badania jest zwrócenie uwagi na takie problemy, jak: określenie opłat i w[...]
EN Based on a written and published source material dating from the times of the constitutional Polish Kingdom, the author of the paper tries to present the complicated system of financing river transport/crossings. The goal of the research is to indicate such problems as: setting fees and conditions o[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 211--227
EN The aim of this article is to present the endeavours undertaken in the 19th century by diverse governing bodies to build or (rebuild) and eventually improve the Polish water canal system. These activities concerned commissions from the Second Council of State, the Administrative Council, the Third C[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 149--164
PL Artykuł analizuje prawny aspekt funkcjonowania zarządu służb komunikacyjnych w Królestwie Polskim w latach 1842-1854, czyli w czasach gdy formalnie podlegały one rosyjsko-tatarskiemu księciu Teniszewowi. Przedstawienie wielu ustaw dotyczących lokalnego Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych, zamieni[...]
EN This article examines the legal aspect of functioning of the board of communication services in Kingdom of Poland during period of 1842-1854, ie. At a time when they were formally subjected to the Russian-Tartar prince of Tenishev family. Presentation of a series of introduced law bills concerning l[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 99--113
EN The purpose of this paper is to focus on the possibilities for improving the administration and delivery of the Polish transport system, which occurred in early 1860s, the last phase of local autonomous government.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 161--173
EN This article focuses on the issue of introducing of a legal system concerning public works carried out on the widely understood transportation system in the Kingdom of Poland and other territories directly or indirectly ruled by tsarist authorities after the partition of the Commonwealth.
16
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 141--154
PL Artykuł analizuje drogowe ustawodawstwo porządkowe w Królestwie Polskim okresu 1815-1830. Przedstawiono tu generalny opis zasad charakterystyki, ochrony i kontroli polskiego systemu drogowego omawianego czasu. Deskrypcja ta dotyczy ogólnego zarysu prawnego w zakresie generalnych przepisów porządkowy[...]
EN The article analyzes law enforcement legislation in force on the roads of Kingdom of Poland in the period between 1815 and 1830. The general description of these regulations was mostly concerning characterics, protection and control processes of Polish road system of that time. Aditionally the resea[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 95 185--196
EN This article focuses on the problem of changing job descriptions of Polish transportation engineers (including general inspectors and voivodeship engineers, as well as newly introduced county engineers) after the fall of the November Uprising. The text also explains possible obstacles that uncoupled[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 131--146
EN The main aim of this article is to introduce road repair and building programmes and procedures that took place in both the Kingdom of Poland, as a whole, and the Masovian Province, in particular. Starting with legal matters, this article describes the variety of combined activities on the part of t[...]
19
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN Ever since its establishment in 1816, the University of Warsaw became an instrument of political control in the hands of the Russian authorities, in charge of this part of partitioned Poland (Kingdom of Poland) at that time. Depending on the political situation - in Europe, in Russia or in the lands[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 111--121
EN The aim of this article is to describe the proposals from administrators during the mid-19th century to improve the regulation of, and the rafting status on, the Vistula and other main watercourses in the Kingdom of Poland. The deliberation process is also shown, especially in order to reveal the ge[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last