Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kingdom of Poland
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006 R. 51, nr 2 195-201
2
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 85 95--106
PL Artykuł przedstawia problematykę przepraw mostowych łączących Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim do połowy XIX wieku w trzech głównych punktach: w Aleksocie, w Terespolu oraz Żółtkach. Analizie poddano odmienne uwarunkowania funkcjonowania tych przepraw mostowych, w tym o charakterze chronolog[...]
EN This article deals with the issues of borde bridges connecting till the mid of 19th century Kingdom of Poland and tzarist Russian Empire in three main points: Aleksota, Terespol and Źółtki towns. The different aspects of functioning of these bridges were analyzed, including a chronological view of t[...]
3
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006 R. 51, nr 2 99-121
EN Assemblies of the medical circles ofthe Kingdom ofPoland in the years 1908 -1914 were a kind of retlexion for their activity both in undertaking and attempting at solving the contemporary salubrious problems of the country. An idea of organizing the cyclical meetings was initiated by two of the bigg[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 33--47
PL Artykuł analizuje funkcjonowanie w Królestwie Polskim po 1831 roku zarówno wojskowej, jak i cywilnej wodnej służby transportowej. Przedstawiono działalność rosyjskiego Ekipaża Gwardii (Gwardiejskowo Ekipaża) w okresie 1831/1832 i w latach 1863/64 oraz skład tzw. flotylli warszawskiej, patrolującej W[...]
EN The article analyzes functioning in Kingdom of Poland, both military and civilian, water transport services since 1831. Some important activities of Russian Guard Equipage (Gvardiejskij Ekipaz) during period of 1831/1832 year and in years 1863 to 1864 were deliberated, as well as so-called. ”Flotill[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 211--227
EN The aim of this article is to present the endeavours undertaken in the 19th century by diverse governing bodies to build or (rebuild) and eventually improve the Polish water canal system. These activities concerned commissions from the Second Council of State, the Administrative Council, the Third C[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 149--164
PL Artykuł analizuje prawny aspekt funkcjonowania zarządu służb komunikacyjnych w Królestwie Polskim w latach 1842-1854, czyli w czasach gdy formalnie podlegały one rosyjsko-tatarskiemu księciu Teniszewowi. Przedstawienie wielu ustaw dotyczących lokalnego Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych, zamieni[...]
EN This article examines the legal aspect of functioning of the board of communication services in Kingdom of Poland during period of 1842-1854, ie. At a time when they were formally subjected to the Russian-Tartar prince of Tenishev family. Presentation of a series of introduced law bills concerning l[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 99--113
EN The purpose of this paper is to focus on the possibilities for improving the administration and delivery of the Polish transport system, which occurred in early 1860s, the last phase of local autonomous government.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 161--173
EN This article focuses on the issue of introducing of a legal system concerning public works carried out on the widely understood transportation system in the Kingdom of Poland and other territories directly or indirectly ruled by tsarist authorities after the partition of the Commonwealth.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 141--154
PL Artykuł analizuje drogowe ustawodawstwo porządkowe w Królestwie Polskim okresu 1815-1830. Przedstawiono tu generalny opis zasad charakterystyki, ochrony i kontroli polskiego systemu drogowego omawianego czasu. Deskrypcja ta dotyczy ogólnego zarysu prawnego w zakresie generalnych przepisów porządkowy[...]
EN The article analyzes law enforcement legislation in force on the roads of Kingdom of Poland in the period between 1815 and 1830. The general description of these regulations was mostly concerning characterics, protection and control processes of Polish road system of that time. Aditionally the resea[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 95 185--196
EN This article focuses on the problem of changing job descriptions of Polish transportation engineers (including general inspectors and voivodeship engineers, as well as newly introduced county engineers) after the fall of the November Uprising. The text also explains possible obstacles that uncoupled[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 131--146
EN The main aim of this article is to introduce road repair and building programmes and procedures that took place in both the Kingdom of Poland, as a whole, and the Masovian Province, in particular. Starting with legal matters, this article describes the variety of combined activities on the part of t[...]
12
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN Ever since its establishment in 1816, the University of Warsaw became an instrument of political control in the hands of the Russian authorities, in charge of this part of partitioned Poland (Kingdom of Poland) at that time. Depending on the political situation - in Europe, in Russia or in the lands[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 111--121
EN The aim of this article is to describe the proposals from administrators during the mid-19th century to improve the regulation of, and the rafting status on, the Vistula and other main watercourses in the Kingdom of Poland. The deliberation process is also shown, especially in order to reveal the ge[...]
14
75%
Gospodarka Wodna
2019 Nr 4 27--30
PL Przedstawiono informacje o pracach wykonywanych na kilku rzekach, w celu ułatwienia przepływu wody i ograniczenia zagrożenia powodziami w okresie Królestwa Polskiego. Decyzje dotyczące prac regulacyjnych na Pilicy podjęte zostały w 1815 r. W latach następnych podjęto decyzje o rozpoczęciu robót na B[...]
EN The article presents information on works carried out on several rivers and aiming at facilitation of water flow and mitigation of flood risk in the Kingdom of Poland period. Decisions regarding regulation of the Pilica River were taken in 1815. In subsequent years, it was decided to start works on [...]
15
75%
Gospodarka Wodna
2019 Nr 5 25--28
PL Przedstawiono informacje o pracach wykonywanych na kilku rzekach, w celu ułatwienia przepływu wody i ograniczenia zagrożenia powodziami w okresie Królestwa Polskiego. Decyzje dotyczące prac regulacyjnych na Pilicy podjęte zostały w 1815 r. W latach następnych podjęto decyzje o rozpoczęciu robót na B[...]
EN The article presents information on works carried out on several rivers and aiming at facilitation of water flow and mitigation of flood risk in the Kingdom of Poland period. Decisions regarding regulation of the Pilica River were taken in 1815. In subsequent years, it was decided to start works on [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 75--83
PL Artykuł analizuje problematykę budowy mostów przyfortecznych w okupowanym przez Rosjan Królestwie Polskim w okresie po upadku powstania listopadowego. Ukazując rozwiązania przyjęte w dwu różnych twierdzach rosyjskich zlokalizowanych wewnątrz kraju, ukazano zarazem szerokie spectrum tej problematyki,[...]
EN The article analyzes problem of construction of the fortress bridges in Kingdom of Poland, when it was occupied by Russians in the period after the fall of November Uprising in 1831. By presenting of some diverse solutions adopted in two different Russian strongholds localized within the Polish terr[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 6 73--75
PL Kwestia wystawiania domów dróżniczych czy koszar drogowych oraz celbud, jak też zamieszkiwania w nich i związanych z tym obowiązków, była problemem niejednolitym. Aby wystawić te budowle często trzeba się było posługiwać procedurą wywłaszczeniową. Sprawę regulował między innymi dekret carski z 24 pa[...]
EN The issue of building of houses for linemen, or road barracks as well as celbud houses (points of collection of travel fees and charges), as well as living in them and some additional duties, seemed to be a kind of complicated problem. In order to build these edifices one often required to use an ex[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 88 95--105
PL Celem artykułu jest analiza powstania formalnej żeglugi parowej na rzekach Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. W odniesieniu do Rosji ukazano przepisy transportowe z lipca 1843 roku oraz przywileje dla żeglugi parowej w Petersburgu z czerwca 1843 roku, a także dla Wołgi i Kamy z lutego 1844[...]
EN The aim of this article is to analyze formal establishment of steam navigation on rivers of Russian Empire and Kingdom of Poliand. With regard to Russia, it was shown here as follows: a) general transport regulations as of July of 1843, b) privileges for steam navigation in the capital - St. Petersb[...]
19
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 47 87--105
PL W październiku 2018 r. minie sto lat od ogłoszenia dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. W tym dekrecie – jednym z pierwszych aktów prawnych niepodległej Polski – postanowiono, że czynności związane z opieką nad zabytkami na szczeblu województw sprawow[...]
EN In October 2018 one hundred years will have passed since issuing the decree by the Regency Council of the Kingdom of Poland on protection of monuments of art and culture. In this decree – one of the first legal acts in independent Poland – it was decided that activities connected with protecting mon[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 133--148
EN The purpose of this paper is to examine the process of building, repairing and maintaining two types of main roads in the Kingdom of Poland, especially during the mid-19th century, when the overall process of expanding the local road transportation network started to considerably slow its pace. Publ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last