Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Katowice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 235--241
PL Artykuł jest próbą przedstawienia czynników przemian i rozwoju współczesnego miasta przemysłowego. Katowice wydają się być interesującym przykładem ze względu na przemysłowy rodowód miasta i transformacje, jakim było ono poddane na kolejnych etapach rozwoju.
EN The article is an attempt to present the factors of change and development of a modem industrial city. Katowice seems to be an interesting example because of the industrial origin and the transformations of the city on different stages of its development.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 46 5-22
PL Aglomeracja górnośląska przekształca się z formy konurbacji w formę aglomeracji wieloośrodkowej. Jej obszar środkowy ze stolicą województwa Katowicami musi pełnić rolę ośrodka centralnego. Jednym z możliwych rozwiązań administracyjnych i przestrzennych jest utworzenie powiatu "Wielkie Katowice II", [...]
EN The uppersilesian agglomeration is changing nowadays from a form of conurbation to form of multipolar agglomeration. The area in the middle of the agglomeration with voivodshaft capital city Katowice should be a central polar of it. One of possible ways of spatial and administrative governance is es[...]
3
89%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 61-70
PL Artykuł prezentuje wyniki badań parkowania w strefie maksymalnych ograniczeń swobód poruszania się samochodem na przykładzie ośrodka centralnego Katowic. Obliczono podstawowe charakterystyki parkowania w wyodrębnionych pięciu obszarach rejonu, np.: akumulację, wskaźniki wykorzystania powierzchni, ws[...]
EN The analysis of parking in the centre of Katowice has been presented in this article. The central quartet of the city has been divided into five sections, in which parking spaces have been fixed. The analysis was based on the following parking parameters: cumulation, parking time, parking space occu[...]
4
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 1 60-61
PL Ostatnie lata, dzięki napływowi funduszy z Unii Europejskiej i rozległym projektom rozbudowy polskiej infrastruktury drogowej, przyniosły potrzebę tworzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, w tym budowy tuneli. Projekt, którego celem jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego Śląska, to inwestycja p[...]
5
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 4 35-45
PL W publikacji omówiono wyniki badań próbek pobranych na czterech osiedlach mieszkaniowych w Katowicach, na których elewacje budynków były wykonane z materiałów azbestowo-cementowych i próbek pobranych w terenie bez takich materiałów. Pobieranie próbek i ich analizę wykonano kompleksową metodą kontrol[...]
EN The paper presents the results of investigations of samples collected in Katowice, at four housing estate sites where the facades of buildings are made of asbestos-cement materials and at the sites devoid of such materials, respectively. The collection of samples and their analysis have been conduct[...]
6
75%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2011 Vol. 9, nr 7 179-181
EN The poster provides expert analysis and environmental research upon one of the largest Polish habitats - the "SuperUnit" building - situated in the very center of the city of Katowice. The goal of the study was to evaluate the building within the idea of sustainable development, namely the assessmen[...]
7
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych wytwarzanych w Katowicach prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w okresie sierpień 2007r. - lipiec 2008r., w reprezentatywnych rejonach miasta charakteryzujących różne typy zabudowy. Wyznaczone zostały wskaźniki char[...]
EN Results of the research on the municipal waste produced in the City of Katowice made by the Institute for Ecology of Industrial Areas in the period of August 2007 - July 2007 are presented. The research was carried out in representative districts of the city characterised by different housing struc[...]
8
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 3 48-52
PL Oddany 9 grudnia 2006 roku do użytku odcinek tzw. drogowej trasy średnicowej związany był m.in. z przebudową ronda katowickiego i wykonaniem najdłuższego w regionie tunelu o długości ponad 650 m. Trudne pod względem technicznym prace ziemne, związane z realizacją tunelu odbywały się przy doraźnym ob[...]
EN The Road Diametral Route segment put to use on 9th December 2006, was connected with the traffic circle rebuilding and performing the longest tunnel in the region (over 650 m length). Difficult in technical sense earth work was realized with temporary decrease the underground water level about 5 m. [...]
9
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 2 46-47
PL Wywiad z Jarosławem Kanią, prezesem zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA.
10
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 2 (125) 44--47
11
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kiedy w roku 1972 oddawano do użytku dworzec kolejowy w Katowicach, była to perlą architektury nie tylko na skalę Polski, lecz i całej Europy. Pojawiały się wówczas głosy negatywne, związane z wyburzeniem zajmujących ten teren kamienic, jak również z kolidowaniem stylu architektonicznego tegoż obiek[...]
12
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 70-74
PL Budowa obiektów kubaturowych na nasypach antropogenicznych, także wzmocnionych, jest poważnym wyzwaniem dla projektanta i pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego. Przesądza o tym zarówno specyfika gruntów antropogenicznych, jak i ograniczony zakres metod wzmacniających te grunty. Jednym z gru[...]
13
75%
Zieleń Miejska
PL Katowice, m.in. dzięki organizacji konferencji, zrywają z popularnym wyobrażeniem miasta, w którym dominują tereny zdegradowane, a zieleni w przestrzeni miejskiej jest jak na lekarstwo.
14
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 19--41
PL Opracowanie prezentuje przegląd badań prowadzonych nad zagadnieniami kultury wysokiej i przemysłem muzycznym w Katowicach w latach 2007-2010, w ramach projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Klasika. Poruszone zagadnienia związane z mu[...]
EN The issues discussed in the paper, referring to the music and the music industry in Katowice, include: identification of high culture’s and creative industries’ clusters in the city, indication of the music and the music industry as a core activity, identification and description of selected product[...]
15
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 107--127
PL Opracowanie zawiera syntetyczną prezentację głównych elementów Strategii Rozwoju Kulturalnego Katowic 2020+, opracowanych na potrzeby Miasta Katowice. Prace nad dokumentem Strategii, prowadzone w 2010 r., obejmowały m.in. innymi serię czterech warsztatów z lokalnymi środowiskami kultury. Ich rezulta[...]
EN Katowice’s Cultural Development Strategy 2020+. Works on the strategy for cultural development of Katowice were initiated by the city’s authorities in January 2010. The paper presents main parts of the final strategy’s document including: assumptions of the strategy for defining the cultural develop[...]
16
75%
Technical Transactions
PL W artykule przestawione zostały rozwiązania nowoczesnych technologii stosowanych w architekturze krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania na terenach zieleni historycznej. Dynamicznie wprowadzane nowe narzędzia pozwalają na objęcie szczególną dbałością te wartościowe obszary, podkre[...]
EN The paper presents modern technological solutions used in landscape architecture, with special emphasis on their occurrence in the areas of historical greenery. Dynamic introduction of new tools allows us to take special care of valuable areas, stressing their importance and at the same time grantin[...]
17
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 143-157
PL Pierwsze budynki noszące cechy modernizmu zaczęły powstawać w centrum Katowic tuż po 1900 r. Najpełniejszą realizacją tego wczesnego okresu były jednak położone poza śródmieściem osiedla robotnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. W okresie międzywojennym powstał jeden z najciekawszych przykładów polskiego[...]
EN The first modern buildings in the center of Katowice were erected just after 1900. The best examples of this early stage are however two workers settlements (outside the city center): Giszowiec and Nikiszowiec. During the inter wars period, one of the most interesting examples of polish modernism wa[...]
18
71%
Przegląd Komunalny
1998 nr 5 78-79
PL Problemy związane z procesem integracji Polski w ramach Unii Europejskiej rozpatrywane są nie tylko na szczeblu rządowym, ale i regionalnym. Wiele wskazuje, że przy realizacji zamierzeń zjednoczenia poziom ten będzie decydujący, ponieważ to właśnie na poziomie regionu dojdzie do rzeczywistej realiza[...]
19
71%
Przegląd Komunalny
2001 nr 5 99-101
PL MPGK Katowice Sp. z o.o. to firma wiodąca na terenie miasta - obsługuje 85% rynku w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wysypisko odpadów komunalnych w Katowicach zostało zamknięte 01.07.1996 r. Spowodowało to trudności związane z lokowaniem odpadów komunalnych, a ponadto określone skutki finansow[...]
20
71%
Przegląd Komunalny
2009 nr 4 56-59
PL Kompostownia w Katowicach jest zakładem służącym do przetwarzania odpadów komunalnych metodą kompostowania wg technologii M-U-T DANO. Zakład stanowi jeden z wydziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Katowicach. Zlokalizowany jest na obrzeżu miasta.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last