Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Karvina region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty falkowej do analizy zjawisk sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą, wraz z przykładem opartym na zapisie drgań zarejestrowanych w regionie Karvina. Zaprezentowano również wyniki badań w postaci dekompozycji pakietu falkowego oraz w postaci[...]
EN This paper deals with presentation of using of wavelet transform for processing of mining induced seismic events. This procedure is presented on example of wave patterns recorded in Karvinâ region. Main presented result is wavelet-packed decomposition, or time-frequency map of logarithm of squared M[...]
2
100%
Górnictwo i Geologia
PL Rejon Karwiny położony jest w południowej części Zagłębia Górnośląskiego (Republika Czeska i Polska) gdzie od długiego czasu prowadzona była intensywna eksploatacja pokładów węgla kamiennego wywołująca liczne efekty sejsmiczne. Eksploatacja górnicza wywoływała negatywne skutki dla obiektów powierzch[...]
EN Karvina region, part of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland), where intensive mining induced seismic events have been documented for a long time, is the area with underground exploitation of black coal. This exploitation manifests also as negative effects on the surface, mainly defor[...]
3
100%
Górnictwo i Geologia
PL Szeroki zakres oporności skał i jego olbrzymie zmiany powodowane przez zmiany warunków wewnętrznych masywu umożliwiają użycie tego do obserwowania zmian masywu skał, które powodowane są przez podziemne kopanie. Wykorzystujemy ten fakt do obserwowania postępującego marginesu zapadania depresji poprz[...]
EN Wide range of rock resistivity and its huge changes caused by changing conditions inside of the massif enable to use this reality to observe rock massif changes that are caused by underground mining. We used this fact to observe the progress of the margin of subsidence depression by repeated resisti[...]
4
84%
Inżynieria Mineralna
PL W referacie przedstawiono wpływ rekultywacji terenu za pomocą odpadów górniczych na obniżanie warstwy wodonośnej w regionie Karvina. Ocena została przeprowadzona dla 16 punktów, gdzie odpady zostały wykorzystane do poprawy systemu obwałowań. Dla oceny wpływu odpadów na właściwości chemiczne wody w w[...]
EN The evaluation of the impact of waste rock application in hydric reclamation of natural water-bearing subsidence troughs in the Karvina Region was carried out in sixteen localities where waste rock had been used in the past for the purposes of bank system improvement. Within the evaluation of waste [...]
5
67%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 20 114--129
PL Krajobraz ziemi wodzisławsko‐karwińskiej pierwotnie kształtowany był przez komponenty przyrodnicze, a od momentu przybycia na ten obszar pierwszych osadników w jego strukturze zaczęły pojawiać się komponenty antropogeniczne. Stopień zmian i obecną wartość estetyczną krajobrazu określić można poprzez[...]
EN The landscape of Wodzisław and Karwina region was originally formed by natural components, and since the first settlers arrived in this area, anthropogenic components began to emerge in its structure. The degree of changes and the current aesthetic value of the landscape can be determined by perform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last