Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ishikawa diagram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Growing environmental protection requirements also include problems of ozone depletion by coolants. This article presents a possibility of using a cause-and-effect diagram, known as Ishikawa diagram, for an analysis of faults occurring in marine refrigeration systems. The analysis, focused on refrig[...]
2
88%
Technical Transactions
2017 Vol. 8(114) 193--198
PL W artykule przedstawiono identyfikację potencjalnych przyczyn i skutków powstawania uszkodzeń dla pompy cieczy chłodzącej silnika spalinowego. Do analizy uszkodzeń wykorzystano jedno z narzędzi doskonalenia jakości jakim jest diagram Ishikawy. Dokonano określenia głównych przyczyn problemu, identyfi[...]
EN The paper presents an identification of potential causes and effects of failures of a coolant pump for internal combustion engines. Ishikawa's quality improvement tools have been used to analyze the defects. The main causes of pump failures and cause-effect relationships have been identified. The ma[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 5 18--24
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy do oceny struktury zmian jakościowych paliw płynnych w łańcuchu logistycznym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych parametrów jak[...]
EN The paper presents the use of quality management tools such as Pareto-Lorenz and Ishikawa diagram to evaluate the structure of the liquid fuel quality changes in the logistics chain. Analyzes allowed us to identify the most important quality parameters from the point of view of the correct functioni[...]
4
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 136--139
PL Zastosowanie diagramu Ishikawy jako narzędzia doskonalenia jakości produktów spożywczych Application of Ishikawa diagram as quality improvement tool of food products W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania diagramu przyczynowo skutkowego Ishikawy do rozwiązywania problemów doskonalenia jako[...]
EN In this work the possibility of use of causality Ishikawa diagram to solve problems of quality improvement during manufacturing of food products on the example of the production of dried apple was presented. The categories of causes and main reasons for the specific effect, recognized as a defect of[...]
5
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2017 T. 2, Nr 1 12--15
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego narzędzia zarządzania jakością w zakładzie zajmującym się wytwarzaniem cementu. Efektem analizy jest prezentacja diagramu Ishikawy, który ukazuje przyczyny powstawania wyrobu niespełniającego wymagania klientów, jak i również wymogów znormalizowanych.
EN The aim of this article is to present the selected quality management tool in a cement manufacturing plant. The result of the analysis is the presentation of Ishikawa diagram, which has shown the cause why the product does not meet the requirements of customers as well as the normalized requirements[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 4844--4851, CD 1
PL Celem artykułu jest opracowanie metody identyfikacji zagrożeń dla procesu przeładunkowego w terminalu lądowym. W pierwszej części zostały scharakteryzowane urządzenia przeładunkowe biorące udział w operacjach w punktach obsługi kontenerów. Następnie zostały omówione klasyczne modele wypadków przy pr[...]
EN The purpose of this article is to develop method of identifying threats to the process of cargo handling in the inland terminal. In the first part has been characterized a handling equipment participating in operations at the point of service of containers. Then elaborated the classic models of acci[...]
7
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 441--454
PL Diagram Ishikawy stosowany jest do ustalania przyczyn problemów jakościowych w organizacji. W pracy wykorzystano go do identyfikacji zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się piesi biorący udział w ruchu miejskim. Korzystając z metodyki diagramu Ishikawy, zidentyfikowano i przeanalizowano zagrożenia wynik[...]
EN Ishikawa’s diagram is used to arranging reasons of quality problems in organization. In this paper it has been used to identify dangers which can face people that are involved in pedestrian traffic. Using the methodology of Ishikawa’s diagram, we have identified and analysed dangers of appointment o[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 125--147
PL W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi zarządzania jakością takich jak metoda ABC oraz diagram Ishikawy do oceny struktury wad silników elektrycznych produkowanych w badanej firmie. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w silnikach. Pogł[...]
EN The article provides a discussion on the application of quality management tools such as the ABC method and the Ishikawa diagram in the assessment of structural defects of electric motors manufactured by the company examined. The analyses conducted enabled identification of the most important defect[...]
9
75%
Management Systems in Production Engineering
2018 nr 2 (26) 83--87
EN Every company must ensure that the production process proceeds without interferences. Within this article, the author uses the term “interferences” in reference to unplanned stoppages caused by breakdowns. Unfortunately, usually due to machine operators’ mistakes, machines break, which causes stoppa[...]
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 7 227--231
PL Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 odnosi się nie tylko do technologii,[...]
EN Industry 4.0 is a collective term meaning the integration of intelligent machines, systems and introducing changes in production processes aimed at increasing production efficiency and introducing the possibility of flexible product changes. Industry 4.0 refers not only to technology but also to new[...]
11
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2018 T. 3, Nr 1 29--31
PL Artykuł przedstawia przykładowe zastosowanie narzędzia zarządzania jakością do przeprowadzenia analizy, interpretacji oraz prezentacji wyników badań w branży stolarskiej. Posłużył do tego diagram przyczynowo - skutkowy Ishikawy. Celem artykułu jest ustalenie przyczyn jakościowych w przedsiębiorstwie[...]
EN The article presents an exemplary usage of a quality management tool to analyse, interpret and present research results in the joinery industry. The Ishikawa cause and effect diagram served this purpose. The purpose of the article is to determine the quality reasons in a given carpentry enterprise. [...]
12
75%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN This paper presents a diagnostic for the logistic activity of an industrial company in Tunisia. Our methodology is essentially based on the application of an Ishikawa diagram, the five Whys method, and the Logarithmic Mean Divisia Index for logistic costs. Our results show that the Coverage Rate of [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 131 419--429
PL Celem artykułu jest przeanalizowanie sposobu rozwiązywania problemu jakościowego związanego z dostarczeniem produktów do klienta bez zatwierdzonej specyfikacji (SCR – wniosku o zmianę). Problem powstał w przedsiębiorstwie produkującym filtry, w celu jego rozwiązania sporządzono raport zgodnie z meto[...]
EN The purpose of this article is to analyze how to solve a quality problem related to the delivery of products to the customer without an approved specification (SCR – application for change). The problem arose in the company producing filters, in order to solve it, a report was prepared in accordance[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 127--137
EN The paper contains proposals of improvement concerning implementation of the 5S method. For that purpose there were used some selected techniques of manufacturing management: team work as well as the cause and effect Ishikawa diagram. The analysis of a pilot implementation was done in one of compani[...]
15
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule dokonano charakterystyki profilu stalowego płasko-owalnego oraz przedstawiono główny proces technologiczny w badanym przedsiębiorstwie. Dokonano analizy strat w tym przedsiębiorstwie, dodatkowo wyodrębniając straty jakościowe jako grupę najważniejszą. Za pomocą diagramu Ishikawy i diagram[...]
EN In this paper characteristic of steel flat – oval profile and main technological process in research company were presented. Analysis of wastes in this company was also made, with extra separation of quality wastes as the most important group. With the aid of Ishikawa diagram and Pareto-Lorenz diagr[...]
16
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the article presents the course development and implementation of the new system operating at hardening furnace for a car windows where the main objective was to increase the intensity and productivityon the position. Achieving a satisfactory final effect, required carry out a thorough analysis o[...]
17
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono studium przypadku działalności wybranego przedsiębiorstwa branży krawieckiej w obszarze logistyki produkcji. Celem artykułu była analiza realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów produkcyjnych oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach. Stwierdzono, że brak wł[...]
EN The article presents a case study of the selected company's activity from tailoring sector in the area of production logistics. The aim of the article was the analysis of the company's production processes and identification of methods for improvement in some areas. It was found that the lack of pro[...]
18
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2014 nr 4 93--100
PL Przemysł wydobywczy jest jednym z najważniejszych segmentów polskiej gospodarki. Górnictwo wpływa bowiem na rozwój różnorodnych gałęzi przemysłu, takich jak metalurgia, transport, energetyka czy przemysł maszynowy. Mimo że funkcjonowanie kopalni w znaczny sposób różni się od funkcjonowania typowego [...]
EN Mining industry is one of the most important segments of the Polish economy. Mining is affected by the development of a variety of industries such as metallurgy, transport, energetics and machinery engineering. Although the operation of the mine significantly different from the operation of a typica[...]
19
63%
Logistyka
2015 nr 6 75--79, CD
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania typowych narzędzi „jakościowych" jak 5xwhy, diagram Ishikawy, 5S czy mapy myśli do poprawy efektywności i skuteczności działania służb utrzymania ruchu. Zainicjowane działania pozwoliły na wyeliminowanie głównych przyczyn awarii wirówek oraz zmniejsze[...]
EN The article presents examples of common „quality" tools like 5xwhy, Ishikawa diagram, 5S or mind maps to improve the efficiency and effectiveness of maintenance services. The initiated activities undertaking by maintenance department helped to eliminate the main causes of failure of centrifuges and [...]
20
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W publikacji przedstawiono koncepcję wykorzystania metody RCA do analizy awarii na przykładzie elektrowni. W dzisiejszych czasach gdzie pośpiech gra wielką rolę mało kto próbuje dotrzeć do przyczyn źródłowych awarii. Metoda RCA (Root Cause Analysis ) jest analizą przyczyn źródłowych, jest ona niezal[...]
EN The paper presents the concept of using the RCA method to failure analysis on the example of power plant. Nowadays, where the speed plays a big role in business, it’s not easy to get to the root causes of failure. RCA Method (Root Cause Analysis) is an analysis of root causes, it is an independent a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last