Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Industry 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 2 98--102
PL Omówiono innowacje programowo-techniczne związane z koncepcją inteligentnej fabryki przyszłości, programy i systemy przeznaczone do monitorowania oraz zarządzania maszynami i liniami produkcyjnymi, a także działania podejmowane przez producentów obrabiarek w celu dostosowania swoich wyrobów do idei [...]
EN The paper illuminates the innovation in software – technical issues related to the concept of intelligent factory presented at TMTS show (Taiwan 2016). Programs and systems for monitoring and management of machines and production lines. And independent actions taken by machine manufacturers to adapt[...]
2
100%
Management Systems in Production Engineering
2017 nr 4 (25) 251--254
PL W artykule dokonano przeglądu wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem Big Data w przemyśle. Celem jest zdefiniowanie potencjalnego zakresu i form wykorzystania dużych zbiorów danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dokonując systematycznego przeglądu piśmiennictwa naukowego i profesjonaln[...]
EN This article reviews selected issues related to the use of Big Data in the industry. The aim is to define the potential scope and forms of using large data sets in manufacturing companies. By systematically reviewing scientific and professional literature, selected issues related to the use of mass [...]
3
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With t[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 407--418
PL Prorozwojowa koncepcja działania przedsiębiorstw w erze wiedzy i informacji, tkwi w czwartej rewolucji przemysłowej. Rozwinięta na poprzedniej – automatyzacji poszczególnych procesów uwzględnia dotychczasowe zmiany organizacyjne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wskazuje kierunki d[...]
EN The Nowadays, dynamic development of many science disciplines is observed, including economics, organization and management as well as technical sciences, in particular computer science, automation and telecommunications. The result of these changes is very fast development of the Internet and artif[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 315--320
PL W artykule omówione zostały narzędzia do usprawniania procesów produkcyjnych. Celem artykułu było porównanie ich z nowoczesnym narzędziem Industry 4.0 używanym w celu usprawnienia procesu produkcji. W epoce dynamicznie rozwijających się systemów informatycznych, do monitorowania produkcji, pozyskiwa[...]
EN The article discusses tools for improving production processes. The aim of the article was to compare them with a modern Industry 4.0 tool used to improve the production process. In the era of dynamically developing information systems, for monitoring production, acquiring large amounts of informati[...]
6
94%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 2 129--142
EN Organising is one of the management functions. Without organisational performance, we cannot undertake the realisation of planned intentions. A well-prepared work system operates on a performer in a motivating way and it stimulates correct task execution, for example, production tasks. Organisationa[...]
7
94%
Research in Logistics & Production
2017 Vol. 7, No. 5 431--441
EN The concept of Industry 4.0 associated with the increasing digitization of the entire production system is often described as the fourth industrial revolution. The fourth wave assumes a progressive digitization of the value chain in the industry and the development of the networks of contractors, ma[...]
8
94%
Logistics and Transport
EN The aim of the article is the analysis and characterization of wild cards in both theoretical and practical perspective – in the context of the Industry 4.0. Wild cards are potential future events with a relatively low-probability but high impact on the activity (life, busines, etc.). Despite the hi[...]
9
94%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 193--205
PL Artykuł przedstawia zmiany dotyczące koncepcji wartościowania techniki jako jednego z narzędzi kontrolowania skutków jej upowszechniania. Zmiany te wiązały się z przemianami samej techniki i ze środowiskowymi, społecznymi (kulturowymi) skutkami jakie one wywoływały. Były także związane ze sposobami [...]
EN The article presents some changes concerning with the technology assessment understood as one of tools of the controlling of impacts of the technology dissemination. Those changes were connected with the changes of technology and with its environmental, societal (cultural) impacts. They were also co[...]
10
94%
Logistics and Transport
EN This paper attempts to answer the following question: what competencies seem essential for future managers of Industry 4.0? The pharmaceutical and automotive sectors were selected for the purpose of the study. Both sectors are oriented toward the ongoing improvement of competencies. In the article a[...]
11
94%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 1 60--63
PL Już czas. O Industry 4.0 mówią i piszą wszyscy. Branża huczy od innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji, monitoringu procesów, przewidywania usterek i awarii, a także optymalizacji produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.
12
94%
Decision Making in Manufacturing and Services
EN The main objective of this article is to describe Industry 4.0 and the key manufacturing-technology-related technological and business challenges for manufacturing companies. The groups especially interested in the implementation of Industry 4.0 are the operations, technical, and production director[...]
13
94%
Logistyka
2019 nr 3 17--20
PL Pierwotnie Industry 4.0 tłumaczyliśmy jako Przemysł 4.0, ale ta koncepcja znacząco wykracza poza przemysł jako taki. Pojęcia takie jak Logistyka 4.0, czy Łańcuch dostaw 4.0 nie pojawiły się przypadkowo. Termin Industry 4.0 obejmuje bowiem takie aspekty jak np. nowe metody zarządzania zasobami ludzki[...]
14
94%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The methods of organization of a computer network in the context of its application to Industry 4.0 are analyzed. The most optimal methods of network organization within the workshop, enterprise and cascade of enterprises located at a considerable distance are determined.
15
84%
Mechanik
PL Omówiono innowacje programowo-techniczne w dziedzinie sterowników CNC, zaprezentowane podczas targów EMO Milano 2015, w tym: ideę Industry 4.0, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy monitorowania stanu obrabiarek oraz procesu, komunikację z obrabiarkami z[...]
EN Explained in the paper are state of the art software/technological innovations introduced to the machine tools CNC controllers presented at EMO Milano 2015 including: the concept of Industry 4.0, new ideas in control functions, computer aided production software, the machine tool status and cutting [...]
16
84%
LogForum
2017 Vol. 13, no. 4 389--400
PL Wstęp: W oparciu o koncepcję Industry 4.0, nazywaną również czwartą rewolucją przemysłową, procesy produkcyjne są zoptymalizowane przy użyciu maszyn, połączonych ze sobą przez inteligentne systemy komunikacyjne (urządzenia rejestrują przebieg procesu i dostosowują odpowiednio swoje działanie). Celem[...]
EN Background: Based on the concept of Industry 4.0, or the fourth industrial revolution, production processes are optimised by machines connected to each other via intelligent communication systems (machines keep track of the process and adjust their own settings accordingly). Our objective was to ach[...]
17
84%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 1 59--64
PL W artykule zaproponowano zasady budowy i algorytmy działania szkieletowych systemów nadzorowania dyskretnych procesów obróbkowych opartych na idei systemów cybernetyczno-fizycznych będących elementem koncepcji wytwarzania INDUSTRY 4.0. Założono, że funkcje monitorowania i wstępnego przetworzenia syg[...]
EN General design rules and algorithms for supervisory systems of subtractive manufacturing processes in INDUSTRY 4.0- based manufacturing are presented in the paper. They are formulated based on the analysis of the communication standards for manufacturing integration, the idea of cyber-physical syste[...]
18
84%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 2 185--195
PL Wstęp: Nowe rozwiązania technologiczne automatyzacji obejmujące zakres Industry 4.0 dla zintegrowanych środowisk produkcyjnych cieszą się dużych zainteresowaniem organizacji zajmujących się produkcją. Istota koncepcyjna tych rozwiązań polega na zmiana paradygmatu warstw automatyzacji opartych o ich [...]
EN Background: New automation technologies that incorporate an Industry 4.0 perspective for the integration of production environments are increasingly being considered by industrial organizations. The concept behind these solutions is to break the current paradigm of automation layers, which is based [...]
19
84%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 3 331--340
PL Wstęp: Praca przedstawia wyniki prac w ramach projektu badawczego "MyCPS" (Humancentered development and application of Cyber-Physical Systems). Metody: W ramach projektu, 14 partnerów, w tym siedmiu będących przedstawicielami przemysłu, opracowało metody i narzędzia do zastosowania aplikacji dla in[...]
EN Background: The paper presents recent results of the ongoing collaborative research project "MyCPS" (Human-centered development and application of Cyber-Physical Systems). Methods: Within the scope of the project, 14 partners, amongst seven industrial partners, develop methods and tools to set-up ap[...]
20
84%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 3 341--353
PL Wstęp: Powszechnie można się spotkać z trudnościami ze zrozumieniem pojęcia Industry 4.0 zarówno pod względem jego zakresu jak i związanych z nim technologii. Istniejące definicje obejmują różne technologie, aplikacje, procesy jak i modele biznesowe. Ich skomplikowane rozgraniczenie prowadzi do trud[...]
EN Background: The paper addresses common difficulties of understanding the scope and the underlying technologies of "Industry 4.0". Existing definitions comprise a variety of technologies and applications, processes as well as business models. Their difficult differentiation has led to a complicated u[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last