Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IaaS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Nowadays operated telematics systems offer a large collection of different types of services requiring an effective transmission of data in complex structures. It is possible by the implementation of the present network solutions for the future of telecommunications and information technology. A hig[...]
2
84%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia metodę przewidywania obciążenia zasobów sprzętowych za pomocą modeli aplikacji opracowanych na podstawie kategoriii wysokopoziomowych charakterystyk. Opisano zastosowanie opracowanej metody do optymalizacji procesu alokacji zasobów sprzętowych dla maszyn wirtualnych w środowisku [...]
EN The paper presents a method of hardware load prediction using workload models based on application categories and high-level characteristics. Application of the method to the problem of optimization of virtual machine scheduling in a heterogeneous Infrastructure as a Service (IaaS) computing cloud i[...]
3
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 8-9 901--910, CD
PL Usługi publicznych chmur obliczeniowych stają się atrakcyjną alternatywą dla posiadania własnych centrów obliczeniowych i bazodanowych, ich znaczenie na rynku usług dla przedsiębiorstw i instytucji rośnie w znaczącym tempie. W pracy przedstawiono wyniki analizy wydajności komercyjnych usług oferowan[...]
EN Public cloud services become attractive alternative for maintaining own computing and storage centers. The importance of such services for business and institutions is growing significantly. In the paper we present results of efficiency analysis of three cloud service platforms, offered by global IT[...]
4
67%
Archives of Transport System Telematics
EN The development of on-board electronics and automotive on-board networks, as well as of wireless data transmission systems (GSM, TCP / IP) enabled online monitoring and control of selected processes of a motor vehicle. One of the most important steps was the development of the GPRS protocol, enablin[...]
5
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 7 627--631
PL Scharakteryzowano wybrane aspekty chmury obliczeniowej, tj. jej potencjał jako nowej technologii informatycznej, rolę standaryzacji rozwiązań chmurowych dla rozwoju tej technologii i administrowanie chmurą obliczeniową. Przedstawiono scenariusze świadczenia usług e-administracji w modelu chmury obli[...]
EN The article presents some aspects of cloud computing technology, for instance the potential of cloud computing as a new information technology, role of cloud computing standards in development of this technology, as well as administration of cloud computing. The article presents the scenarios introd[...]
6
67%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Praca zawiera krótki przegląd wykorzystania chmury obliczeniowej. Autor analizuje możliwości zastosowania tej technologii w przemyśle naftowym i gazownictwie.
EN The short review of cloud technology is done. The analysis of technology possibilities in oil and gas industry context is given.
7
59%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 4 110--115
PL Zdefiniowano pojęcie chmury obliczeniowej, przedstawiono cechy i właściwości chmury oraz omówiono różne jej modele, w tym model wdrożeniowy (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa), modele usługowe (IaaS, PaaS, SaaS itp.) i modele płatności za korzystanie z usług chmurowych. Scharakteryzowano też nar[...]
EN The article defines the cloud computing term, presents the properties as well as attributes of cloud computing, describes different type of cloud computing, in particular deployment models (public, private, hybrid cloud), cloud computing service models (IaaS, PaaS, SaaS etc.) and payment models used[...]
8
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 10 1138--1141
PL Przedstawiono koncepcje budowy chmury obliczeniowej w konwencji centrum przetwarzania danych przy wykorzystaniu produktów firm Cisco, EMC i Microsoft. Cisco oferuje urządzenia sieciowe umożliwiające ich wirtualizację oraz sprzęt i oprogramowanie dla zastosowań chmurowych wykorzystywane w centrach pr[...]
EN The article presents the idea to build a cloud computing solution in data center convention using products offered by Cisco, EMC and Microsoft. Cisco provides network equipment to enable their virtualization, hardware and software for applications used in cloud data center solutions as well as servi[...]
9
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 1 22--26
PL Przedstawiono strategie dostarczania klientom rozwiązań chmurowych „pod klucz” przez wiodących dostawców. Oracle i IBM kierują swoją ofertę do klientów, którzy chcą mieć dostarczone gotowe rozwiązania „szyte na miarę”, zgodnie z wymaganiami klienta i przetestowane przed instalacją. Charakterystyczną[...]
EN The article presents the strategies to provide customers cloud "tailored” solutions adopted by leading suppliers. Oracle and IBM companies target its offer to customers who want to have a “turnkey” solution according to customer requirements and tested before installation. Characteristic feature of [...]
10
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 11 1161--1166
PL Przedstawiono różne podejścia wiodących firm stosowane obecnie do integrowania chmur obliczeniowych na podstawie wspólnie wypracowanych rozwiązań oraz integrowanie przez ujednolicanie i upowszechnianie standardów. W ramach współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych i systemów przetwarzania danych fi[...]
EN The article presents different approaches of leading companies currently used to integrate cloud computing solutions based on common solution as well as integration through the harmonization and dissemination standards. Thanks to cooperation in the field of cloud solutions as well as data center pla[...]
11
48%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 38 5--20
The presented study takes up the issues regarding cloud computing. IT primarily explains its essence, as well as its origin. The study also puts emphasis on discussing the areas in which it can be applied, as well as the advantages of its application. The study is based on relevant literature.
PL W prezentowanej pracy podjęto zagadnienia dotyczące cloud computing, a więc chmury obliczeniowej, wyjaśniono jej istotę i genezę. Ponadto położono nacisk na omówienie tego, w jakich obszarach możliwe staje się jej wykorzystywanie, a także jakie korzyści można odnieść z jej stosowania. Pracę oparto n[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last