Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Pojawienie się realnych możliwości finansowania polskiej krajowej architektury ITS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Strategie budowy inteligentnego transportu w USA i UE. Przykład Czech. Scenariusze budowy krajowej architektury ITS w Polsce.
EN Real opportunities in financing of the Polish national architecture ITS in the frames of the Operational Program titled "Infrastructure and Environment for years between 2007 and 2013". Strategies of the intelligent transport building in the USA as well as in the European Union on the example of the[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rola działających na świecie stowarzyszeń w upowszechnianiu telematyki transportu (ITS). Prezentacja celów i sposobów działania dwóch nowo powstałych w Polsce stowarzyszeń, które jako organizacje pozarządowe (NGO) będą wspierać rozwój ITS w naszym kraju.
EN Role of the worldwide active associations in the universalisation of the transport telematics (ITS). Presentation of purposes and methods of acting of the two new established associations in Poland, which as the non-governmental organizations (NGO) will support the development of ITS in our country.
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji "Telematyka Systemów Transportowych TST'06". Marginalne zastosowania telematyki na drogach pozamiejskich w Polsce. Podjęte inicjatywy wykorzystania TST w polskich aglomeracjach miejskich. Propozycje dotyczące tematyki następnych konferencji tego cyklu. Uwagi [...]
EN The Report from the VI-th International Conference "Telematics of the Transport Systems TST 2006". The Marginal applications of the Telematics on the Polish suburban roads. The Initiatives undertaken of the ITS implementation into Polish urban agglomerations. Proposals regarding the subject-matter o[...]
4
80%
Logistyka
PL W ostatnich latach, gwałtowny rozwój motoryzacji w Polsce spowodował powstanie poważnych problemów komunikacyjnych. Niedostatki inwestycji w infrastrukturę drogową pogłębiły tylko problemy, szczególnie w dużych miastach. W celu poprawy sytuacji władze wielu miast zdecydowały się na zastosowanie prio[...]
EN In recent years, rapid development of motorization in Poland had created serious road transportation and traffic problems. Insufficient investments in road infrastructure, in particular in large cities, exacerbated the situation further. In order to address that issue, the authorities in a number of[...]
5
80%
Archives of Transport System Telematics
EN Article is a summary of works, the purpose of which was to determine the standardized data protocols for the National Traffic Management System.
6
80%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 4 17--19
PL Artykuł omawia wykorzystanie środowiska symulacyjnego do weryfikacji wprowadzanych modyfikacji w systemie sterowania ruchem. Opisuje proces przeprowadzania symulacji i możliwych do uzyskania rezultatów. Przybliża elementy składowe programów sygnalizacji świetlnej systemu sterowania ruchem w ramach p[...]
EN The article discusses the use of a simulation environment to verify the modifications introduced in the traffic control system. It describes the process of simulation and achievable results. The article zooms the components of traffic signals programs in the system of control the traffic within the [...]
7
71%
Logistyka
2003 Nr 3 32-32
PL ERTICO opublikowała raport przedstawiający zaawansowanie i kierunki dlaszego rozwoju systemów ITS. w raporcie tym wyraźnie zaznacza się wpływ technologii satelitarnego pozycjonowania obiektów oraz multimedialnego udostępniania serwisów. W sytuacji szybkiego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów s[...]
8
71%
Przegląd Komunikacyjny
PL II Polski Kongres ITS. Dotychczasowy postęp w upowszechnianiu systemów i usług ITS w Polsce. Perspektywy zastosowań ITS w naszym kraju do 2014 r.
EN II Polish Congress of the ITS. Up-to-date progress in popularisation both systems and services of the Intelligent Transport Systems in Poland. Perspectives of ITS applications in our country until the year 2014.
9
70%
Transport Problems
PL Technologie biometryczne korzystaja ze specyficznych cech charakterystycznych, uywanych do rozpoznawania elementów wskazujacych na specyficzne zachowanie kierowców. Te szczególne parametry sa dobierane odpowiednio do potrzeb z uwagi na łatwosc ich pomiaru, własciwosci, mierzalnosc, moliwosc akceptac[...]
EN Biometric technologies rely on specific biometric characteristics that are used for recognition. The particular characteristic for a given situation can be described through a serious of descriptive parameters including ease of collecting, permanence, measurably, acceptability, deceptiveness, univer[...]
10
61%
Logistyka
PL W artykule zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania inteligentnych kamer IP dla potrzeb nadzoru wizyjnego stosowanego w ITS. W kolejnych częściach przedstawiono zakres korzyści wynikających z odejścia od dotychczas promowanej techniki analogowego przekazu obrazów z kamer w systemach CCTV, możliwoś[...]
EN The article presents the intelligent IP cameras for video surveillance used in intelligent transportation systems (ITS). In the following sections were presented terms and benefits IP technology as a result of resignation of the previously promoted analog CCTV systems. In nest sections were presente[...]
11
61%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper will present an On Board Unit (OBU), which is an integral part of planned ITS – acronym COOPERS. It will describe the structure, construction and components, ways of communication with the infrastructure (V2I) and with other vehicles (V2V), communication with on board information from CAN[...]
12
61%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2014 Vol. 13, no. 4 337--356
PL Inteligentne systemy transportowe (ITS) realizują zadania polegające zwłaszcza na zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzroście efektywności wykorzystywania systemów transportowych. Stanowią element, od którego oczekuje się wysokiej niezawodności oraz trwałości. Oprócz zagadnień konstrukc[...]
EN The main purpose of Intelligent Transport Systems (ITS) is to improve traffic safety and maximise efficiency of the existing transport systems. The ITS is an element from which a high level reliability and durability are expected. Besides design aspects another issue to be dealt with is selection of[...]
13
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The Intelligent Transport Systems used in the public transport can be described in a following manner: it is a collection of properly designed complex devices, which create island systems, followed by their integration that creates one, centrally managed traffic control system in the whole road, or [...]
14
61%
Archives of Transport System Telematics
EN This thesis analyses traffic conditions within an area of the Bialystok city and possible applications for prioritizing public transportation. The main goal of the paper is to find out whether the introduction of bus priority on intersections controlled with vehicle actuated traffic lights is feasib[...]
15
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 331--345
PL W artykule zwrócono uwagę na aspekt transferu danych w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w systemie ITS. Punktem wyjścia jest sprawne centrum zarządzania ruchem drogowym, przekazujące następnie wyznaczone dane do lokalnych punktów komunikacji z użytkownikiem w ruchu za pomocą znaków drogowych o [...]
EN The article focuses on the aspect of data transfer in ITS systems. The first and main point of this system is traffic management center that transfers the data to the local cells of communication to inform by VMS the traffic participant. Then the problems of proper positioning of light emitting beam[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najważniejszych kierunków działań związanych z transportem drogowym, szczególnie miejskim, jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących obciążenie środowiska powodowane ruchem pojazdów. Istotne jest tu między innymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Roz[...]
EN One of the most important directions of activities relating to road transport, particularly in urban areas, is seeking technical and organizational solutions to minimize the environmental impact caused by road traffic. Highly important, among other things, is to reduce air pollution. Development of [...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 15--25
EN The Bluetooth standard is a low-cost, very popular communication protocol offering a wide range of applications in many fields. In this paper, a novel system for road traffic estimation using Bluetooth sensors has been presented. The system consists of three main modules: filtration, statistical ana[...]
18
61%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 1 39--50
EN Travel time is a measure commonly used for traffic flow modelling and traffic control. It also helps to evaluate the quality of traffic control systems in urban areas. Traffic control systems that use traffic models to predict changes and disruptions in vehicle flows have to use vehicle speed-predic[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 497-505
PL W artykule zaprezentowano koncepcję systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu, który mógłby stanowić rozwinięcie struktury funkcjonalnej wielu z wdrażanych obecnie projektów ITS. Scharakteryzowano strukturę modułów zbierania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem informacji, magazynow[...]
EN The paper presents the concept of Information System on Traffic Safety that could be the development of many of the functional structure of ITS projects currently being implemented. The structure of modules for collecting, processing and presenting data using information stored in the data warehouse[...]
20
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 229--240
PL Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości ulic, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Opracowany został projekt zastosowania posz[...]
EN Implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) is one of the methods of improving transportation system in a country. It allows, among other things, increase in road capacities and also increase in safety of travelling without changing the existing infrastructure. A project of an specifi[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last