Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents experience connected with computerization of works supporting geological analyses carried out in Geological Departments of the copper mines of KGHM Polska Mied. S.A. The first works were undertaken at the end of sixties in Copper Research and Designing Units in Wroc3aw, where the [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 293--307
PL W artykule przedstawiono filozofię ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) jako praktykę zarządzania usługami IT, pozwalającą optymalizować proces obsługi klienta. Zawarto również opis niektórych funkcji, jakie wprowadza ITIL wraz z korzyściami i ewentualnym ryzykiem, jakie może pr[...]
EN In the article an ITIL (Information Technology Infrastructure Library) concept was presented as the practice of managing IT services, allowing to optimize the process of the customer service. The functions implemented by ITIL with benefits and with the possible risk were described. Theme was concent[...]
3
94%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono system informatyczny w oparciu o wyniki badań diagnostycznych poszczególnych elementów środków bojowych. Na przykładzie zapalników artyleryjskich przedstawiono algorytm funkcjonowania systemu badawczego, który jest podstawowym ogniwem systemu informatycznego. Funkcjonujący s[...]
EN In this article, is presented basing on the research results of particular elements of ammunition IT system. On the example of artillery fuses, the algorithm of research system functioning is shown, which is the basic link of IT system. The functioning IT system of using ammunition enables receiving[...]
4
94%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono system informatyczny DSAT gromadzący i udostępniający informacje z urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru wdrażany na sieci PKP PLK S.A. Omówiono również pierwsze doświadczenia eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem systemu oraz pozyskiwanymi informacjami diagnostyczn[...]
EN The IT system DSAT storing and making available data from stock brake-down detection devices and implemented at the railway network administrated by Polish Railway Lines Company has been presented in the paper. The first exploitation experiences on system operation and diagnostic information on roll[...]
5
94%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 10 35-49
EN The main goal of this article is the analysis of transition possibilities from a multidimensional, scoring functionality analysis of websites into Saaty's AHP method. The study is carried out on the example of selected websites of the most frequently visited computershops. First, basic assumptions o[...]
6
94%
Foundations of Control and Management Sciences
2004 No. 2 27-35
EN The article describes issues connected with the use of information in creating the products quality. Information and decision making processes accompany every action of each and every organization. Information is especially important in unusual conditions being a subject of constant changes. In such[...]
7
94%
Diagnostyka
PL Niniejsza praca jest poświecona wybranym problemom związanym z zastosowaniem systemów informatycznych w transporcie samochodowym. Rozpatrzono następujące zagadnienia: pojazd jako mechatroniczny system automatycznej regulacji, zintegrowany informatyczny system zarządzania eksploatacją pojazdów. Przed[...]
EN Paper presents some aspects of IT system implementation into vehicle transport. The following issues were discussed: vehicle as mechatronic system of automatic control, integrated IT system of vehicle operation management. The concept of integrated IT system for vehicle control was presented.
8
94%
Logistyka
2014 nr 4 3958--3964
PL Koncepcje logistyki miejskiej nie są niczym nowym. Pierwsze próby optymalizacji miejskiego transportu towarowego i osobowego pojawiły się już na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Nie przyniosły jednak zamierzonych efektów. Nasilające się problemy komunikacyjne aglomeracji miejskich stworzyły [...]
9
84%
Metody Informatyki Stosowanej
2010 nr 3 (23) 119-128
PL Kilka lat pracy przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu aplikacji sieciowych związanych z obsługą procesu rekrutacji daje podstawy do stwierdzenia, że zastosowane rozwiązania ogólne i szczegółowe sprawdziły się podczas zarządzania procesem rekrutacji i ułatwiają szybkie podejmowanie trafnych decyzj[...]
EN Implementation of the unified recruitment system in the form of the secondary school leaving examination enables students to select any course of study at all universities in Poland as well as in all EU member states. The paper presents the main assumptions on the basis of which a computerized syste[...]
10
71%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 2 62--63
PL Sprawny i szybki proces planowania, podejmowania decyzji oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymagają systemu, który zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących informacji, a następnie raportów i np. KPI. Nowe technologie IT mają odpowiedź dla MŚP.
11
71%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 161--168
PL W artykule przedstawiono rolę, potrzebę i idee zastosowanie informatycznego systemu do zarzadzania bezpieczeństwem ruchu drogowego będącego propozycją praktycznej implementacji elementów programu Gambit przygotowanej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono celowość budowy takiego systemu[...]
EN The article presents the role, need and idea of implementing an IT system to manage road safety, which is a proposal of the practical implementation of the Gambit programme elements prepared for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The usefulness of constructing the system has been presented, togethe[...]
12
71%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 10 82--84
PL Sukces przedsiębiorstwa to temat, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom, począwszy od właścicieli małych firm, a skończywszy na prezesach dużych instytucji. Utrzymanie tempa produkcji na poziomie wymagań rynku oraz jej monitorowanie jest podstawą sukcesu na rynku firmy produkcyjnej. Aby to osiąg[...]
13
71%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 11 34--36
PL Jakiś czas temu w jednym z pism branżowych można było przeczytać, że tylko około 30% wszystkich wdrożeń systemów informatycznych kończy się sukcesem. Sukces oznacza oddanie do użytkowania, w przewidzianym terminie i kosztach, systemu pełniącego wymagane przez użytkownika funkcje.
14
71%
Archives of Transport
EN The paper presents the requirements, architecture and important features of a modern IT system of logistics for rail transport. The purpose of the system is to provide logistic support of transport issues relating to the work performed in the sectors of transport and maintenance of railway enterpris[...]
15
71%
Computer Science
2018 Vol. 19 (4) 361--384
EN The aim of this article is to present the project environment for the implementation of an IT system in a district court as well as an analysis of the entities and processes on the basis of which this model was built. It includes all of the identified processes that have been assigned responsible en[...]
16
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 211--215
PL Motoryzacja rozwija się m.in. dzięki stosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Z tego też powodu w pracy przeanalizowano ich wpływ na eksploatację pojazdów osobowych rozpoczynając od charakterystyki systemów, przeprowadzeniu stosowanych badań a skończywszy na wyciągnięciu wniosków.
EN Automotive industry is growing thanks to the use of modern technologies. The impact of vehicle operation on the environment and safety is significant. Controlling the vehicle's work by IT systems reduces the negative effects on the environment and improves the safety of road users. It depends mainly[...]
17
71%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 114--131, CD
PL W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej w XXI wieku, ważnym elementem moderni-zacji Polskich Sił Zbrojnych jest proces informatyzacji logistyki wojskowej, dla której posiadanie narzędzi infor-matycznych ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu zdolności do zapewnienia widzialności zasobów w[...]
EN As part of the ongoing transformations in military logistics in the 21st century, an important element of the modernization of the Polish Armed Forces has been the process of IT logistics, for which IT tools are of paramount importance, including the ability to ensure the visibility and tracking of [...]
18
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2010 Z. 14 167--172
PL W niniejszym artykule omówiono unikalny w skali Unii Europejskiej przypadek scentralizowanego systemu organizacji dofinansowywania polskiego rolnictwa. System ten, oparty głównie na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jest nadzorowany pod względem merytorycznym przez Ministers[...]
EN The study presents the centralized system of financial support of agriculture in Poland, the unique solution in the European Union. This system, based mainly on the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture, is supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development in terms o[...]
19
71%
Komunikacja Publiczna
2011 nr 2 42--45
PL Na podstawie opisanych w artykule rozwiązań, można wyróżnić kilka rodzajów informacji dotyczących planowania i odbywania podróży, które stanowią stosunkowo nowe rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach. Odpowiednia klasyfikacja pozwala analizować jakość usług komunikacji miejskiej już nie ty[...]
EN The universal accessibility to cars and the development of the road network became the strong competitor for the public transport. Both management and carriers operating in the area of the public transport are staying forced to treating the passenger as the customer. The name passenger often loses m[...]
20
60%
LogForum
PL Autor przedstawił problemy związane z lokalizacją logistycznego oprogramowania komputerowego. Przedyskutowano następujące czynniki wpływające na ten proces: informacja i jej rola, globalizacja, internacjonalizm, znajomość języków obcych. Przedstawiono trzy typy lokalizacji w zależności od typu zależ[...]
EN The author presents the problems connected with localization of logistic software. The following factors affecting the process of localization are discussed: information and it role, globalization, internationality and the command of foreign languages. Three types of localization depending on the ty[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last