Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 107-115
PL W artykule przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące problematyki zarządzania ryzykiem. Podjęto próbę wskazania kluczowych czynników, które mają wpływ na realizację przedsięwzięć w przedsiębiorstwie. Główne rozważana ukierunkowały się na przedsięwzięcia informatyczne. Omówiono zasady, których nale[...]
EN This article presents risk analysis important features. That analysis was made to indicate key factors for realization of projects in enteprises. Main aspect is focused on IT solutions. There are presented rules for each stage of realization and nowdays challenges of management of IT projects.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 245--248
PL Realizacja projektów informatycznych wymaga od osób zaangażowanych w ten proces planowania, wykonywania, sprawdzania, monitorowania oraz kontroli wszystkich jego etapów i aspektów. Na etapie przygotowania każdego projektu informatycznego do realizacji konieczne jest oszacowanie zasobów i kosztów z n[...]
EN Realization of information projects require planning, execution, testing, monitoring and control in all phases and aspects. This activities are made by project's members. It is also necessary to estimate the resources and costs associated with the project. The starting point is to determine the task[...]
3
100%
Information Systems in Management
EN The research results presented here refer to the issues linked to the role of information technologies in enterprise value building models that can be found in the current economic structure. The scope of this article is to present an analysis of the data collected in an annual research cycle and th[...]
4
100%
Computer Science
2018 Vol. 19 (4) 361--384
EN The aim of this article is to present the project environment for the implementation of an IT system in a district court as well as an analysis of the entities and processes on the basis of which this model was built. It includes all of the identified processes that have been assigned responsible en[...]
5
84%
Operations Research and Decisions
EN The aim of this paper is to present selected models of a Software Development Life Cycle as a set of possible alternatives. The article also includes the characteristics of IT projects which are used as the basis for selection criteria, according to which an appropriate model should be chosen. These[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 2 174--187
PL W obliczu gwałtownie postępujących zmian technologicznych, teleinformatyka i procesy nią rządzące warunkują perspektywiczny rozwój organizacji, utrzymując ją w odpowiedniej kondycji, aby mogła realizować swoje cele. Z uwagi na fakt, iż projekty teleinformatyczne obarczone są wysokim ryzykiem niepowo[...]
EN Rapid technological progress and the related pervasive computerization have been observed in recent years. Thus, the Information Technology (IT) sector has become the key area of the development of numerous organizations. IT projects are burdened with the highest risk of failure and their effective [...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 271--284
PL Zarządzanie projektami informatycznymi stanowi kluczowy aspekt działalności rozwojowej przedsiębiorstw branży IT. Rozwój nowych produktów i usług informatycznych w postaci oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Celem niniejszego artykułu jest p[...]
EN Project management is a key aspect of the development of IT enterprises. Development of new products and services in the form of software requires appropriate knowledge in the field of project management. The purpose of this article is to compare the methodologies and project management approaches u[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 491--506
PL Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie z wykorzystaniem outsourcingu jest najbardziej popularnym sposobem realizacji projektów w Polsce. Nadal wiele projektów informatycznych kończy się porażką. Celem niniejszych badań jest próba analizy projektu informatycznego z wykorzystanie[...]
EN Implementing management information systems based on outsourcing is by far the most popular method of completing this type of projects in Poland. Many projects, however, still end in failure. This study aims to analyse IT projects using contemporary enterprise theories, which significantly contribut[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2013 Nr 5 127--142
PL W pracy poruszono problem doboru metod szacowania kosztów modyfikacji systemu ERP podczas wdrożenia. Przeprowadzono przegląd dostępnych metod opisanych w literaturze oraz scharakteryzowano etapy fazy strategicznej procesu wdrożenia. Na podstawie analizy zakresu danych wymaganych przez poszczególne m[...]
EN The work discusses the problem of selecting methods for valuing the costs of modifying ERP systems during implementation process. The methods presented in literature have been reviewed and the stages of strategic phase of implementation have been characterised. On the basis of the analysis of data r[...]
10
84%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL Artykuł dotyczy zarządzania kryzysowego. Autorzy zaproponowali nowe podejście oparte na zwinnych metodach zarządzania projektami. W pracy zaprezentowano kolejno: kryzys i zarządzanie nim (przegląd literatury), charakterystykę projektów informatycznych, zwinne zarządzanie projektami, analizę porównaw[...]
EN The article deals with crisis management. A new approach based on the agile methodologies of project management is proposed. The paper presents consecutively: crisis and its management (literature overview), characterisation of IT projects, agile project management, comparative analysis of agile app[...]
11
67%
Studia Informatica Pomerania
2016 Nr 3 (41) 79--89
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii chmurowuch w projektach informatycznych, o nieznanym parametrze wymaganej wydajności produkcyjnej. Badania przeprowadzono na rzeczywistym przedsięwzięciu, realizowanym w maju 2016. Był nim pierwszy Ogólnopolski Test Informatyc[...]
EN The following article presents the possible use of cloud technologies within IT projects, where the level of expected efficiency cannot be established prior. The survey has been conducted on an actual project, the first on-line Polish IT Test, realized in May 2016. The project had very high degree o[...]
12
67%
Ekonomia i Zarządzanie
2015 Vol. 7, no. 1 127--141
PL Celem artykułu jest upowszechnienie wyników, w formie zbioru dobrych praktyk, uzyskanych w czasie realizacji projektów IT w różnych sektorach gospodarki. Zaproponowane najlepsze praktyki sformułowano na podstawie bogatego doświadczenia przemysłowego autorki; są one dobrym uzupełnieniem teorii zarząd[...]
EN The aim of this paper is to disseminate experimental findings, in the form of good practices, related to managing IT projects in diverse economic sectors. The best practices described here are based on rich industrial experience of the Author and as such are good supplement to the existing theoretic[...]
13
67%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników badań będących próbą nakreślenia zakresu problematyki controllingu projektów informatycznych. Przedstawiony zarys koncepcji controllingu projektów opracowany został na podstawie przeglądu literatury. Skoncentrowano się na aspektach istotnych z punktu widzenia [...]
EN The main goal of this paper is to present the results of research aimed at the determining the scope of controlling of IT projects. The outline of the concept of project controlling was prepared on the basis of literature review. The issues crucial for the possibilities of their application in the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last