Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HPLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2002 z. 147 79-85
PL Opracowano metodę HPLC do analizy metalotionein zawierających Pb i Cd. Aplikację metody przeprowadzono na próbkach moczu, po uprzednim wzbogaceniu metodą ekstrakcji do fazy stałej.
EN HPLC methods for the analysis of metallotionein has been worked out. HPLC was used to detection, metalltionein in human's urine, after solid phase extraction.
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 7 796-799
3
75%
Chemia Analityczna
PL Przy wykorzystaniu mieszanin wzorców przeprowadzono badania nad optymalizacją oznaczeń jakościowo-ilościowych azaarenów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz. Porównano wartości współczynników retencji k wzorców rozdzielanych w warunkach izokratycznych oraz przy uż[...]
EN On the basis of the analysis performed on mixtures of standards we attempted to optimize a method of qualitative and quantitative determination of azaarenes using reversed phase high-perfonnance liquid chromatography. The values of k coefficients of standards were compared for the separation under i[...]
4
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych ilości cyrkonu, wykorzystującą kompleksowanie cyrkonu etanolowym roztworem odczyn-nika. Powstający barwny kompleks ekstrahuje się 1,2-dichlorometanem. Metoda za-chowuje prawo Beera w zakresie do 2,2 ~g ml-1 cyrkonu przy maksimu[...]
EN An extractive spectrophotometric method for the determination of trace amounts of zirconium is worked out employing 3-hydroxy-2-(2'-thienyl)-4H-chromen-4-one (in etha-no1) for complexation of the metal ion in acidic medium. The coloured species thus produced is quantitatively extracted into 1,2-dich[...]
5
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę HPLC rozdzielania rybozylo-6-merkaptopuryny (R-6-MP) obok produktów jej przemiany, 6-merkaptopuryny (6-MP) i hipoksantyny (HIP) oraz prze-prowadzono walidację opracowanej metody. Do badań kinetycznych R-6-MP zasto-sowano następującą fazę ruchomą: 0.5 mol I-J KH2PO4-woda--metanol-kw[...]
EN An HPLC method for the separation of ribosyl-6-mercaptopul.ine (R-6-MP) and the products of its transformation, 6-mercaptopurine (6-MP) and hypoxanthine (HIP) was developed and validated. For the kinetic studies of R-6-MP the mobile phase: 0.5 moll 1(-1)) KH(2)PO(4)-water--methanol-acetic acid ( 1.0[...]
6
75%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono przegląd literaturowy prac dotyczących on-I in e zatężania śladów metali i związków organometalicznych w połączeniu z oznaczaniem metodami HPLC. Pier-wiastki śladowe zatężano w postaci jonów lub kompleksów z różnymi ligandami z zastosowaniem mikrokolumn umieszczonych przed kolumną anal[...]
EN A review of papers devoted to on-line preconcentration of trace metal ions and organo-metal!ic compounds with HPLC determination is presented. Trace elements are precon-centrated as ions or as complexes with different ligands on microcolumns placed before the analytical separation column. lon exchan[...]
7
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano i zwalidowano izokratyczną metodę HPLC z detekcją UV do oznaczania czterech nowych pochodnych daunorubicyny oraz oznaczania wybranych pochodnych w powszechnie stosowanych płynach infuzyjnych. Zastosowano kolumnę RP i fazę ruchomą acetonitryl-metanol-roztwór zawierający 2,88 g L-1
EN An isocratic HPLC method with UV detection for simultaneous determination of four novel derivatives of daunorubicin and determination of selected derivatives in commonly used intravenous solvents was developed and validated. An RP-column and an acetonitrile-metha-nol-(2.88 g L-1 sodium la[...]
8
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 7 755-762
PL W wyniku niepełnego spalania alkoholi zawartych w paliwach reformulowanych powstają aldehydy - związki o dużej aktywności fotochemicznej, W pracy omówiono metodę oznaczania aldehydów alifatycznych do C4 włącznie oraz benzaldehydu w spalinach samochodowych. Przedstawiono również przykłady zastosowani[...]
EN As a result of incomplete combustion of alcohols contained in ethanol modified fuels aldehydes the compounds of high photochemical activity are generated. A method of determination of aliphatic aldehydes (until C4 including) as well as benzaldehyde in exhausted gases is presented. There is also demo[...]
9
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 2 225--237
PL Celem pracy było określenie trwałości i intensywności rozkładu wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (fluorenu, antracenu, pirenu i chryzenu) w glebach płowych. Do badań pobrano próbki gleb reprezentatywne dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego z terenów narażonych i nienarażonych bezp[...]
EN The aim of the paper was to determine the stability and intensity of decomposition of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (anthracene, fluorene, pyrene, chrysene) in Luvisols. The study was carried out based on soil samples representative of the Kujawsko-Pomorskie Region, collected from[...]
10
75%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 173--181
PL Celem pracy było określenie trwałości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (fluorenu, antracenu, pirenu i chryzenu) w glebach płowych. Do badań pobrano próbki gleb reprezentatywnych dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego z terenów narażonych i nienarażonych bezpośrednio na zanieczyszc[...]
EN The aim of this study is to indicate durability for chosen polycyclic aromatic hydrocarbons (fluorene, anthracene, pyrene and chrysene) in Luvisols. The study was carried out based on soil samples representative of the Kujawsko-Pomorskie Region, collected from areas exposed to and protected from dir[...]
11
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 9-10 68--70
12
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 2 20--25
PL W ostatnich latach obserwujemy wzrost wykorzystania detektora wyładowań koronowych (CAD) sprzężonego z chromatografem cieczowym w analizach produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i innych. Technika ta charakteryzuje się wysoką czułością i szerokim zakresem dynamicznym, a odpowiedź su[...]
EN In recent years we have seen an increase in the use of a corona charged aerosol detector (CAD) coupled with liquid chromatography in the analyses of food, pharmaceuticals, cosmetics and others. This technique is characterized by high sensitivity and a wide dynamic range, while the analyte response d[...]
13
75%
Polimery
2015 T. 60, nr 5 309--315
PL Oceniano stabilność chemiczną ortodontycznych żywic adhezyjnych ConTec LC, Resilence, Light Bond oraz Transbond XT. Metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano uwalnianie z próbek badanych materiałów monomerów: HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu), TEGDMA (dimetakrylan triglik[...]
EN The study assessed the chemical stability of ConTec LC, Resilence, Light Bond and Transbond XT orthodontic adhesive resins. The subject of the analysis was the release of HEMA (2-hydroxyethylmethacrylate), TEGDMA (triethylene glycol dimethacrylate), EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate), UDMA (uret[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 95--97
PL W pracy przedstawiono ocenę możliwości zagospodarowania wybranych odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako substratu do mikrobiologicznej biosyntezy enzymów hydrolitycznych (głównie celulaz, ksylanaz i poligalakturonaz) a także, określenie składu ilościowego i jakościowego uwalnianych z polisacharyd[...]
EN The aim of the presented work was to examine the applicability of selected agri-food industry waste materials as substrates for microbial hydrolytic enzymes biosynthesis (mostly celulases, xylanases and poligalacturonases) as well as to determine the quantitative and qualitative composition of mono-[...]
15
71%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 4 591--597
EN An HPLC method has been developed for routine analysis of negundoside in Vitex negundo Linn. leaf extract. Separation was performed on a C 18 column with 65:35 ( v / v ) buffer solution (containing 0.01 M potassium dihydrogen orthophosphate and 0.01 M heptane sulphonic acid sodium salt; pH 3.0)-meth[...]
16
71%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 2 219--226
EN Simultaneous analysis of atenolol (Atn), hydrochlorothiazide (Hctz) and losartan potassium (Los) in solid dosage forms has been achieved by reversed-phase high-performance liquid chromatography on a C 18 column with a 0.035 M potassium dihydrogen orthophosphate-acetonitrile gradient as mobile phase [...]
17
71%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 1 157--168
EN A validated reversed-phase HPLC method has been developed for quantitative analysis of berberine in Berberis aristata fruits and in a polyherbal formulation. Separation of berberine was achieved on a C18 column with a mobile phase consisting of a 10–80% acetonitrile gradient in 0.05% aqueous orthoph[...]
18
71%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 2 58-63
EN A specific and sensitive HPLC and UV spectrophotometric methodwere developed for determination and analysis of chlorpyrifos. Chromatographic separation was achieved on a 150 mm x 10 mm I.D. reversed phase column Zorbax SB C-18. usingdeionizedwater: acetonitrile in the ratio of 10:90 v/v respectively[...]
19
71%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 2 215--234
EN A simple, sensitive, specific, precise, and stability-indicating high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determination of cefpodoxime proxetil as bulk drug and as pharmaceutical formulation was developed and validated as per the International Conference on Harmonization (ICH) guide[...]
20
71%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 3 403--414
EN A reliable and sensitive reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) with ultraviolet (UV) detection method was developed and validated for the quantification of hopantenic acid in human plasma. Hopantenic acid, with protocatechuic acid as the internal standard (IS), was extracte[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last