Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  H2S
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
PL Podziemny magazyn gazu Swarzów utworzono w sczerpanym złożu gazowym. Wytwarzanie magazynu rozpoczęto w 1979 r. Do tej pory odbyły się XXII cykle zatłaczania i odbioru gazu. Podczas pracy magazynu wystąpiły zjawiska złożowe utrudniające jego eksploatację. Pierwszoplanowym problemem jest wywołujący tr[...]
EN Natural gas has been stored in UGS Swarzów since 1979. The storage was developed in depleted gas field. During the first 10 year operation there was no sign of H2S in produced gas. H2S was detected first time in 1989 during production period. From that time the H2S became a major production problem.[...]
2
75%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 5 176--181
PL Wielowarstwowe minerały ilaste są szeroko badane jako potencjalne sorbenty do pochłaniania różnych gazów, w tym agresywnych gazów powodujących korozję. W niniejszej pracy smektyt 2:1 (złoże Krzeniów) został wykorzystany jako materiał bazowy do otrzymywania spieków – sorbentów ceramicznych. Proces ab[...]
EN Multilayered clay minerals have been widely studied as potential sorbents for the absorption of various gases including the aggressive ones that cause corrosion. In the present work smectite 2:1 (Krzeniów deposits) has been used as the base material for obtaining sinters – ceramic sorbents. The abso[...]
3
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 4 (70) 97-117
PL Siarkowodór (H2S) jest bezbarwnym, cięższym od powietrza gazem o zapachu zgniłych jaj, który dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodę siarkowodorową lub w większych stężeniach kwas siarkowodorowy. Siarkowodór można otrzymać, działając kwasami (lub niekiedy wodą) na siarczki. Siarkowodór jest st[...]
EN Hydrogen sulfide (H2S) is a colorless gas, heavier than air, with the characteristic odor of rotten eggs; it dissolves readily in water to form hydrosulphide water or, at higher concentrations, hydrosulphide acid. Hydrogen sulfide can be obtained by treating sulfides with acids or, in some cases, wi[...]
4
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 220-227
PL Artykuł omawia badania biomonitoringowe płynów złożowych na krajowych obiektach podziemnego magazynowania gazu ziemnego (PMG), wytworzonych w sczerpanych złożach, ktore stanowią rezerwę energetyczną o ważnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych i chem[...]
EN The article discusses deposit fluids biomonitoring research results in national underground gas storage (UGS), located in depleted deposits which represent energy reserves of major strategic significance for the economy. Microbiological and chemical test results have been presented of samples of wat[...]
5
62%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 298--305
EN The nanocrystalline powders of pure and Al3+-doped ZnO with hexagonal structure were prepared by a simple hydrothermal decomposition route. The structure and crystal phase of the powders were characterized by X-ray diffraction (XRD) and the microstructure by transmission electron microscopy (TEM). A[...]
6
62%
Materials Science Poland
2019 Vol. 37, No. 2 289--295
EN Spinel ferrite nanoparticles in the form CuFe2O4 were tested for gas sensing applications. Nanoparticles pressed in a disk form were used to construct conductometric gas sensors. The disk was placed between two electrical electrodes wherein the top electrode had a grid structur[...]
7
54%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 685--690
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
8
44%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 6 641-654
PL Scharaklteryzowano działalność produkcyjną rafinerii oraz jej związek z emisją do atmosfery gazów rafineryjnych. Oceniono wpływ typu rafinerii, jej kompleksowości, mocy przetwórczej i lokalizacji na poziom emisji. Podano źródła emisji podstawowych gazów rafineryjnych: SO2, NOx, CO, CO2, HC, H2S i cz[...]
EN The production profile of refinery has been characterized in an aspect of its impact on the refinery gases emissions. Effect of the refinery type, complexity, capacity and localization on the emissions quantity has been discussed. The main emitters of the refinery gases: SO2, NOx, CO, CO2, HC, H2S a[...]
9
32%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last