Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GNSS receiver
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W odbiornikach systemów nawigacji satelitarnej GNSS zwykle stosowane są algorytmy filtracji Kalmana. Z reguły stosuje się rozszerzone filtry Kalmana (EKF) zaprojektowane przy założeniu stałej dokładności pseudoodległości. W praktyce pseudoodległości mają zmienną dokładność i dodatkowo mogą być okazj[...]
EN Contemporary GNSS receivers usually employ Kalman filtering algorithms. Typically, they are Extended Kalman Filters (EKF), designed under assumption of constant accuracy of pseudoranges. In practice, pseudoranges have variable accuracy and occasionally they can contain errors significantly exceeding[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 57--62
EN Nowadays (August 2017) position data can be obtained generally from satellite navigation systems (SNS), such as GPS and GLONASS, and satellite based augmentation systems (SBAS) which can be either global, such as EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS, or regional, such as NAVIC (IRNSS) in India. Two new globa[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 871-876
PL W artykule przedstawiono sposób działania odbiornika systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Przedstawiony został jego tor odbiorczy oraz model odbiornika systemu GNSS dla częstotliwości L1. Scharakteryzowano również niektóre dostępne serwisy Galileo oraz częstotliwości służące do ich realizacji.
EN The paper presents a few essential concepts of the Galileo satellite navigation system, as well as a cooperation between Galileo and the GPS system. Available services, signals, receiver channel were characterized too. Finally, the concept of the GNSS receiver and its block diagram is presented.
4
86%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2017 nr 8 28--31
5
86%
Logistyka
2014 nr 6 5843-5853
PL W artykule przedstawiono model matematycznych określający operacje numeryczne odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów odebranych z satelity i wyodrębnienie z nich niezbędnych danych w celu wyznaczenia pozycji, prędkości i czasu. Zaprezentowane wyprowadzenia w głównej mierze dotyczą przede wszystkim[...]
EN The paper presents the mathematical model defining numerical operations, responsible for processing the signals received from the satellite and extract from them the necessary data to determine the position, velocity and time. Presented derive mainly relate primarily to convert the received signal t[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 47 (119) 74--79
EN Currently (April 2016) uninterrupted information about a ship’s position can be obtained from specialized electronic position-fixing systems, in particular, Satellite Navigation Systems (SNSs) such as GPS and GLONASS and Satellite Based Augmentation Systems (SBASs) such as EGNOS or WAAS. The generic[...]
7
72%
Logistyka
2014 nr 6 6965--6970
PL W pracy przedstawiono ogólne problemy pomiarów skrajni toru kolejowego. Wykazano mankamenty dotychczas stosowanych rozwiązań. Omówiono budowę systemu nowej generacji, zamontowanego na drezynie, wykorzystujący skaner laserowy oraz pomiar fotogrametryczny o dużej dokładności pomiarów, przy prędkości b[...]
EN This paper presents general problems of gauge measurements of railway tracks with emphasis on the shortcomings of the present solutions. Next, a new generation of the measuring system mounted on the railway vehicle is presented. The system is based on a 2D laser scanner aided with a high accuracy ph[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 915--920
PL W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na[...]
EN The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise chara[...]
9
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1038--1042
PL W artykule omówiono wyniki z badań rzeczywistych dotyczących dokładności odbiornika GNSS umiejscowionego na obiekcie latającym BSL. Głównymi parametrami oceniającymi dokładność obiektu ruchomego poruszającego w zdefiniowanej przestrzeni 3D będą współczynniki geometryczne – VDOP, GDOP, HDOP oraz VDOP[...]
EN The article discusses the results of research on the actual accuracy of a GNSS receiver positioned on the object flying BSL. The main parameters of evaluating the accuracy of a moving object moving in a definition space will be 3D geometric factors - VDOP, GDOP, HDOP and VDOP, which is illustrated i[...]
10
72%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 4 649--656
EN GNSS spoofing is an intentional and malicious action aimed at degrading and suppressing GNSS Positioning, Navigation, and Timing (PNT) services. Since it affects data and information segment of GNSS, it is considered a GNSS information (cyber‐) security attack. Considering a significant and powerful[...]
11
72%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2017 nr 12 36--38
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last