Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Główny Instytut Górnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 z. spec. 9-14
PL Integracja Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską spowodowała konieczność dostosowania działalności większości podmiotów gospodarczych do nowych standardów funkcjonowania. Dotyczy to również jednostek badawczo-rozwojowych, szczególnie tych zajmujących się kwestiami badań i oceną zgodności wyrobó[...]
2
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 1 4-15
PL W artykule przedstawiono zakres prac jakie wykonywane są w Głównym Instytucie Górnictwa, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska na terenach górniczych. Główne zagadnienia tematyczne to oddziaływanie działalności górniczej na powierzchnię w tym na środowisko wodne oraz składowanie odpadó[...]
EN Presented in the article is the scope of works, that are underway in the Central Mining Institute (GIG), whose main aim is improvement of the condition of environment in the mining areas. The principal topics are the influence of mining operations on the surface, including the water environment, and[...]
3
80%
Wiadomości Górnicze
PL W 2005 roku Główny Instytut Górnictwa obchodzi podwójny jubileusz. Pierwszy związany z 60-leciem jego powstaniem - w dniu 16 kwietnia 1945 roku oraz drugi związny z 80-leciem Kopalni Doświadczalnej "Barbara". Historia Głównego Instytutu Górnictwa to praca kilku pokoleń jego pracowników, którzy częst[...]
EN In 2005 Central Mining Institute (CMI) celebrates a double jubilee. The first one is connected with its 60Ih anniversary of foundation - on 16 April 1945 and the second one connected with the 80* anniversary of the Experimental Minę .Barbara". The history of the Central Mining Institute comprises th[...]
4
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 8 14-18
PL W pracy przedstawiono syntetyczną analizę wyników prac naukowo-badawczych o charakterze utilitarnym wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa w ostatnim dziesięcioleciu. , obejmujących tematykę zagrożenia metanowego. Wzrost wielkości wydzielania się metanu do środowiska eksploatowanych ścian w wynik[...]
EN The article presents a synthetic analysis of scientific and research work results of utilitarian nature performed by Chief Mining Institute during the last ten years, including the subject matter of methane hazard. The increase in quantity of methane liberated to the environment of mined longwalls i[...]
5
80%
Wiadomości Górnicze
PL Dostęp do danych, zgromadzonych w obrębie przedsiębiorstwa, jest niejednokrotnie utrudniony przez sposób ich zorganizowania oraz różnorodność technologii, jakie zostały wykorzystane do ich składowania. Niedogodność ta jest szczególnie istotna dla firm działających w strefie badań i rozwoju. Brak jed[...]
6
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 291-301
PL W artykule przedstawiono strukturę wdrożonego w Głównym Instytucie Górnictwa zintegrowanego systemu zarządzania, problemy, które występowały przy wdrażaniu systemu, oraz korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm PN ISO 9001:1996, PN-N[...]
EN Works on implementation of the quality management system in the Central Mining Institute were initialized in 1996. The implemented system, conforming with PN ISO 9001:1996 standard has been certified by the Polish Center for Testing and Certification (Certificate N° 203/1/98) in November 1998
7
70%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Przedstawiono związki Profesora Stanisława Knothe, które zaczęły się rozwijać już pod koniec lat 40. XX wieku, praktycznie wraz z powstaniem w 1945 roku Głównego Instytutu Górnictwa. W latach 60. i 70. były one szczególnie intensywne, co wiązało się z członkostwem Profesora w Komitecie Naukowym dla [...]
8
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 5-13
9
61%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 3 145--154
PL Na podstawie wyników badań ankietowych - przeprowadzonych w ramach pracy statutowej Głównego Instytutu Górnictwa, zrealizowanej w roku 2013 i kontynuowanej w roku 2014 - przedstawiono metody zapobiegania oraz likwidacji skutków obwałów w ścianach zawałowych prowadzonych w polskich kopalniach węgla k[...]
EN Based on the results of the questionnaire survey - carried out within the framework of the statutory activities of the Central Mining Institute completed in 2013 and continued in 2014 - the methods of prevention and liquidation of consequences of the rock falls at longwalls with cave-in run in Polis[...]
10
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 3 128--131
PL W artykule zaprezentowano programy komputerowe opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pozwalające na gromadzenie, przeglądanie i edycję danych dotyczących wyrobisk korytarzowych, ich obudowy, sposobu wzmocnień, a także pracy obudowy w kolejnych etapach jej funkcjonowania. Pakiet obejmuje cztery p[...]
EN The paper presents the computer programs developed at the Central Mining Institute allowing the collection, viewing and editing of data on roadways, their support, the way of reinforcement, as well as behavior of the support in sequent stages of its operation. The package includes four programs. Eac[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych
2015 Nr 4 173--184
PL Niewyeksploatowane zasoby węgla w obszarach górniczych kopalń czynnych oraz likwidowanych, związane z filarami ochronnymi lub resztkami pozostawionych pokładów, których wybranie stosowanymi obecnie systemami eksploatacji jest nieefektywne ekonomicznie, stwarzają przesłankę do opracowania technologii[...]
EN Unexcavated coal deposit in active and inactive mining areas, based on protective pillars or remaining deposits, excavation of which with the means of the currently used mining systems is uneconomical, put forward the idea of underground coal gasification, which, at least partly, could be a source o[...]
12
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 21-40
13
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule scharakteryzowano zmiany w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w Polsce. Zwrócono uwagę na dotychczasowe wymagania energetyki, koksownictwa i eksportu, co do jakości użytkowanych węgli, które ukształtowały obecny stan tej przeróbki. Na tle rosnących obecnie wymagań wysuwan[...]
EN Changes in technology of mechanical coal processing in Poland were characterized in the paper. An attention was drawn to the present requirements of power industry, coke industry and export as regards the quality of coal, which conditions the present state of coal processing technology. Directions o[...]
14
41%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 3 75-87
PL Najważniejszymi źródłami emisji rtęci w Polsce, obok procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii oraz przemysłu chemicznego, są wydobycie i przeróbka węgla kamiennego. Wiedza o zawartości rtęci w węglu oraz odpadach górniczych i transferze tego pierwiastka w cyklu życia węgla kami[...]
EN Mining and processing coal are the most significant sources of mercury emissions in Poland, next of combustion processes in the production and transformation of energy and chemical industry. Knowledge of the mercury content in coal and mining wastes and the transfer of this element in the "life cycl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last