Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finite Element Method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 1 186--193
EN The subject of research is the numerical and experimental analysis of a thin-walled plate with the cut-out, made of the laminate and subjected to the axial compression. In order to ensure the stable plate work in the postcritical range, it need to force its work by higher flexural-torsional form of [...]
2
100%
Engineering Transactions
EN The main source of the process-induced deformations are stresses which occur in composite parts during cure. Those stresses cause unexpected reduction of the part strength which may bring about catastrophic consequences. The measurements of the process-induced stresses in composite parts are very di[...]
3
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule prezentujemy algorytm generacji porządku eliminacji kierujący wykonaniem solwera wielo-frontalncgo dla trójwymiarowych siatek li adaptowanych do osobliwości punktowych, krawędziowych i ścianowych. Wygenerowany porządek generuje permutacje macierzy układu równań liniowych uzyskanych podcza[...]
EN In this paper we present an algorithm for generation of ordering over 3D grids h refined towards singularities. The ordering controls the execution of multi-frontal direct solver algorithm on systems of linear equations generated by 3D h adaptive finite element method. The proposed ordering algorith[...]
4
88%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 1 195--208
EN The paper presents a numerical model of the novel design of the axial magnetic bearing with six cylindrical poles. The motivation behind this idea was to eliminate vibra- tions in rotating machinery due to the axial load. Common conception of such a bearing provides a single component of the electro[...]
5
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In this paper, the results of analytical and numerical solution of the problem of heat transport in the rod of finite length are presented. The analytical solution is obtained with the use of the Fourier series. The numerical model of the problem is based on the Finite Element Method (FEM). In addit[...]
6
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 289--294
EN The article presents a static analysis of the existing three-axle tipper semitrailer using the finite element method. The tipper trailer frame must be strong enough to carry loads from the load while driving, during an accident and especially when emptying the load box when a very large part of the [...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1216--1219, CD
PL W pracy proces nagniatania naporowego tocznego rozpatrzono jako geometrycznie i fizycznie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych procesu nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali [...]
EN In the work, the burnishing rolling process was considered as a geometrically and physically nonlinear edge-to-edge problem, with unknown boundary conditions in the contact area. The results of computer simulation of axial burnishing rolling process of the surface of C45 steel shafts were presented.[...]
8
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2010 Nr 6 (93) 16--18
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczące wirnika silnika PM z deformacją obwodu magnetycznego. Wszystkie obliczenia sił oraz indukcji wykonano przy wykorzystaniu metody Elementów Skończonych. Do obliczeń użyto programu FLUX 2D Ver. 10.1. Symulacje pokazały wpływ małej deformacji w obwodzie [...]
EN The paper presents the results of analysis concerning the rotor of the PM engine with the deformation of the magnetic circuit. In the research, the Finite Element Method have been applied. All simulations have shown the influence of the small deformation in the magnetic circuit on the rotors dynamic[...]
9
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono elastyczne klejenie grubowarstwowe stosowane w kolejnictwie w budowie pojazdów szynowych. Wskazano szczególnie na wymagania wytrzymałościowe stawiane analizowanym połączeniom klejowym. Za pomocą metody elementów skończonych poddano badaniom połączenie klejowe pomiędzy szybą a wspornika[...]
EN The article presents a thick-layer flexible bonding used in railway engineering when making rail vehicles and indicates strength-related requirements for adhesive joints. The FEM was used for testing an adhesive joint between a windowpane and display-mounting brackets. Research-related tests reveale[...]
10
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 2 233--242
EN We have been accustomed to traditional materials such as wood, leather, wool... and have known the revolution of plastics and composites materials. Recently, we have known other innovations: these of smart materials able to change the shape as the piezoelectric materials. This work deals with the el[...]
11
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 122--142
PL W pracy przedstawiono nowoczesny sposób opracowania numerycznego modelu procesu walcowania gwintów przy wykorzystaniu rachunku wariacyjnego i Metody Elementów Skończonych oraz analizowano wpływ najważniejszych parametrów obróbki. Proces walcowania gwintów rozpatrywano jako geometrycznie, fizycznie o[...]
EN In this study, a modern way to develop a numerical model of the thread rolling process was shown by using variational formulation and the finite element method also the effect of the main process parameters were analyzed. The thread rolling process was considered a geometrical, physical and thermal [...]
12
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 161--180
PL W pracy przedstawiono sposób rozwiązywania dyskretnego równania ruchu ciepła w obiekcie podczas procesu walcowania gwintów przy wykorzystaniu metod jawnego i niejawnego całkowania. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz numerycznych dla procesu walcowania gwintów w programie ANSYS. Pokazano również [...]
EN In the this paper the solutions of discrete equations of the heat transfer of the object in the thread rolling process with applied explicit and implicit integrations methods, were shown. Examples of simulations of the rolling process in ANSYS programs are presented. Also the temperature distributio[...]
13
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 1 68--71
PL W artykule przedstawiono nieinwazyjną metodę badania wilgotności w konstrukcjach budowlanych. Rozwiązanie zostało wykorzystane do określenia wilgotności w zamodelowanych murach. Metoda elementów skończonych została wykorzystana do rozwiązania zagadnienia prostego. Proponowany algorytm jest inicjowan[...]
EN This paper presents a nondestructive method of brick wall dampness testing in real building structures. The proposed algorithm was used to determine the moisture of test brick walls on the specially models. The finite element method has been used to solve the forward problem. The algorithm is initia[...]
14
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 4 855--869
EN Sandwich geometries, mainly panels and beams, are widely used in several transportation industries, namely aerospace, aeronautic and automotive. Sandwich geometries are known for their advantages in structural applications: high specific stiffness, low weight, and possibility of design optimization [...]
15
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 4 871--884
EN Novel types of internally reinforced thin-walled beams are subjected to a feasibility analysis in terms of their effective mechanical behaviour. The novel beams are subjected to bending and torsion uncoupled loadings and are analysed in terms of their stiffness behaviour in static analysis. The mode[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 105--113
EN A trailer for carrying a small boat or water scooters was designed for a private sector company. It was a category O1 non-braked trailer with a gross weight up to 750 kg and a height-adjustable traction device. The frame must be designed and installed in such a way that, during its proposed lifetime[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przed rozpowszechnieniem komputerów, jedyną metodą projektowania obiektów o skomplikowanym kształcie, było zbudowanie modelu w celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Obecnie, projektanci mogą tworzyć dokładne i złożone projekty poprzez dokładny model matematyczny. Referat opisuje analizę numeryczną[...]
EN Before the widespread use of computers, the only way to design a structure with complex shape was to build a prototype model and perform the necessary tests. Nowadays, designers are able to create an accurate and complex engineering design by effective mathematical models. The paper describes the nu[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 163--168
PL Przedstawiona w artykule problematyka odnosi się do bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w regionach narażonych na trzęsienia ziemi. W szczególności opisany jest tu przykład wytrzymałości sejsmicznej przekładnika wysokiego napięcia. W artykule przedstawione zostały obecne standardy i testy [...]
EN The issue presented in the article relates to the safety of power systems in regions prone to earthquakes. Current standards, seismic tests as well as various methods of seismic analysis are described. Application of Finite Element Method (FEM) for dynamic analysis and its experimental verification [...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1002--1005, CD
PL W pracy przedstawiono bezsiatkową metodę kolokacyjną Kansy i jej zastosowanie do analizy drgań własnych płyty z otworami. W analizie wykorzystano funkcje Wendlanda, zaś uzyskane wyniki porównano z wynikami symulacji Metodą Elementów Skończonych.
EN This paper describes a meshless Kansa collocation method and its application to dynamic analysis of a plate with holes. Wendland functions were used in analysis. All results were compared to Finite Element Method result.
20
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2016 z. 16 55--60
EN Ground-supported cylindrical tanks are used to store a variety of liquids. This paper provides the theoretical background for numerical simulation by application FEM ALE FSI. Two models were used for calculating response of concrete open top rectangular liquid storage tanks - chipping channel. It wa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last