Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FSA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 1 24-28
2
85%
Technical Transactions
PL Praca dotyczy numerycznego modelowania rozkładu temperatury towarzyszącej pierwszej fazie procesu stopowania tarciowego z mieszaniem materiału. Bardzo ważne jest określenie pola temperatury w modyfikowanym materiale w celu identyfikacji obszarów, gdzie właściwości fizyczne materiału ulegają zmianie.[...]
EN This work demonstrates the numerical modelling of thermal dispersion accompanying the first stage of the friction stir alloying process. It is very important to recognise the temperature field in the modified workpiece in order to identify the zones where the physical material properties are changin[...]
3
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 497--503
EN Ensuring the safety of navigation requires searching and implementation new methods of operation by International Maritime Organization. Greater vessel dimensions, large quantities of dangerous goods transported by sea, require enforcing new regulations for waters of the increased risk of occurrence[...]
4
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 714--717
PL Znaczący postęp technologiczny połączony z minimalizacją kosztów i opłacalnością produkcji nowych instalacji przesyłowych, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój sektora offshore w Polsce, Europie i na świecie. Efektem tego jest duże zagęszczenie podwodnej liniowej infrastruktury przesyłow[...]
EN Recent technological advance combined with the minimization of costs and a raise in profitability of production of new investments, has in recent years caused an intensive development of the offshore sector in Poland, Europe and all over the world. The result of that, is a big density of underwater [...]
5
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1740--1743, CD
PL Formalna Analiza Ryzyka (FSA) jest skuteczną metodą mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego. Szczególnie zwraca uwagę na ochronę życia, zdrowia, środowiska morskiego i mienia, wykorzystując analizę ryzyka, metody jego kontroli i ocenę kosztów. Celem FSA jest wspieranie procesu zarządzani[...]
EN A Formal Safety Assessment (FSA) is an effective method that is aimed to increase maritime safety. Particularly draws attention to the protection of life, health, property and the marine environment, using risk analysis, methods of its control and the assessment of costs. The main purpose of FSA is [...]
6
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 4 8-11
7
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 49 (121) 93--99
EN The most important aspect of the transport of goods by water, including inland waterways, is navigational safety. Formal Safety Assessments (FSAs) are widely-adopted methods of risk analysis used to assess safety. By defining potential risks and describing event scenarios, FSAs allow the estimation [...]
8
57%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 493--506
PL W artykule autor przedstawia dalsze kierunki rozwoju koncepcji e-Navigation. Artykuł dotyczy problematyki formalnej oceny bezpieczeństwa koncepcji e-Navigation, a w szczególności opcji kontroli ryzyka. Grupa Korespondencja IMO ds. e-Navigation (autor jest członkiem tej grupy od 2006 r.) dokonała wst[...]
EN In the paper the author presents advances in e-Navigation concept. The paper deals with the problem of the formal safety assessment on e-Navigation, especially risk control options. The IMO Correspondence Group on e-Navigation (the Author is a member of this group since 2006) has reviewed the prelim[...]
9
57%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia możliwość zastosowania metodyki FSA w praktyce. Rozważania przeprowadzono na przykładzie jednostek pływających typu RoPax, na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie.
EN The paper presents the possibility of the FSA methodology in practice. Considerations were carried out on the example of the type Ro-Pax vessels, based on actual data obtained at the Instituto Superior Tecnico in Lisbon.
10
51%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2012 Vol. 3, No. 1 123--134
EN Rambøll is on behalf of Femern A/S carrying out navigational studies of the vessel traffic conditions in the Fehmarnbelt in connection with the establishment of a future Fehmarnbelt fixed link, a 19 km long bridge or immersed tunnel connection crossing the Fehmarnbelt. The focus is on documenting sa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last