Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FRCM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 267-273
PL Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest z[...]
EN The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relativel[...]
2
84%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 1 163--170
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, ściskanych elementów betonowych wzmocnionych siatką kompozytową w technologii FRCM. (Fibre Reinforced Cementitious Matrix). W systemie tym zespolenie kompozytu z betonem realizowane jest za pomocą zaprawy mineralnej, co odróżnia go od systemów [...]
EN In the paper the results of experimental studies performed on compressed concrete elements strengthened with composite fabric of FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) technology are presented. In the studies the influence of temperature, the number of composite fabric layers and the length of [...]
3
84%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 3 19--21
PL Przeprowadzono analizę efektywności zastosowania siatek FRCM we wzmacnianiu ceglanych sklepień koszowych. Wykonano badania doświadczalne oraz numeryczne. Opracowano monogramy ułatwiające analizę efektu wzmocnienia siatkami FRP.
EN Reinforcing of masonry bucket vaults with FRCM was analysed. Experimental and numerical tests were made. Monograms of effect of using FRCM mats were provided.
4
71%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 26-28
5
67%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 4 22--24
PL Zginanie z płaszczyzny murowanych ścian może być skutkiem obciążenia eksploatacyjnego (meble, zawieszone urządzenia, obciążenie tłumem ścian działowych), wyjątkowego (uderzenie pojazdu, wybuch gazu), obciążenia wiatrem (osłonowe ściany zewnętrzne) oraz parciem wody i/lub naporem gruntu. Charakter zn[...]
EN Bending the plane of the walls made out of bricks may be a result of exploitation load (furniture, devices hanged on the wall, crowd-load imposed on separation walls), unforeseen load (wall hit by a vehicle, gas explosion), wind load (external protective walls) and of water/ground pressure. Characte[...]
6
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 89--91
PL W artykule przedstawiono technologię wzmacniania elementów betonowych za pomocą siatki PBO łączonej z betonem za pomocą zaprawy mineralnej. Przedmiotem zainteresowania autorów jest możliwość wykorzystania tego typu systemu do wzmacniania na ścinanie belek żelbetowych, tarcz żelbetowych oraz elementó[...]
EN In the paper a technology of reinforced concrete elements strengthening with PBO mesh bonded with a mineral mortar was presented. The possibilities of application of this system in shear strengthening of reinforced concrete beams, plane-loaded plates and compressed elements are in the range of inter[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 66--67
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nośności belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie materiałami kompozytowymi PBO-FRCM. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi z metody bazującej na analogii kratownicowej Rittera-Mörscha.
EN This paper describes research of reinforced concrete beams strengthened in shear with PBO-FRCM composites. The experimental results are compared with the theoretical model based on the Ritter-Mörsch criteria failure.
8
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 136--139
PL Konstrukcje żelbetowych obiektów historycznych są szczególnie narażone na uszkodzenia ze względu na nie najlepszą jakość i stan betonu, ekstremalne obciążenia i szkodliwy wpływ otoczenia. Dzięki temu wymagają stosowania ochrony profilaktycznej oraz podejmowania działań naprawczych i wzmacniających o[...]
EN Construction of the historical buildings made from reinforced concrete are particularly exposed to damage due to the quality and state of the construction material – concrete, extreme loadings and the damaging influence of the environment, which require protection preventive and taking corrective ac[...]
9
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 92--93
PL W artykule omówiono możliwość wykorzystania włókien PBO jako wzmocnień belek żelbetowych. Włókna PBO wchodzą w skład systemu wzmacniania FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), który jest dobrą alternatywą dla znanych systemów FRP (Fibre Reinforced Polymers), głównie w obiektach, gdzie może wys[...]
EN The article discusses the use of PBO fibers as a reinforcement of reinforced concrete beams. PBO fiber are a part of the FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) system which is a good alternative to known FRP (Fibre Reinforced Polymers) systems, especially for buildings where there may be high t[...]
10
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 3--4
PL W artykule przedstawiono przyczyny i metody wzmacniania konstrukcji z betonu, ze szczególnym uwzględnieniem płyt żelbetowych. Dokonano przeglądu metod wzmacniania, z podziałem na tradycyjne i nowoczesne. Podano podstawowe zasady wzmacniania przez zwiększanie przekroju poprzecznego i łączenie betonu [...]
EN In the paper the reasons and methods of strengthening of concrete structures with special regard to reinforced concrete slabs are presented. The overview of strengthening methods divided into traditional and modern ones was carried out. Some basic rules of strengthening with an increasing of the sec[...]
11
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 6 36--37
PL W artykule porównano wyniki badań doświadczalnych z obliczeniami teoretycznymi wg normy ACI 549.4R-13 nośności teowych belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie za pomocą kotwionych materiałów kompozytowych PBO-FRCM. Omówiono model teoretyczny i przeprowadzono dyskusję wyników.
EN The article presents a comparison of experimental results with theoretical calculations according to the ACI 549.4R-13 standard load capacity of T-shaped reinforced concrete beams strengthened in a shear using composite materials PBO-FRCM with anchorage. Theoretical model and the results were discus[...]
12
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 6--7
PL Wzmocnienie murowanych sklepień można wykonać na wiele sposobów. Kiedyś podstawowym rozwiązaniem było wykonanie opaski żelbetowej lub iniekcja zarysowań. Obecnie coraz częściej sięga się po inne, nowoczesne rozwiązania, do których należy zaliczyć zszycie rys prętami zbrojeniowymi lub zastosowanie la[...]
EN Repair of brick vaults can be made in many ways. In the past, the basic solution was to make the band of reinforced concrete or injection of cracks. Nowadays, more and more modern solutions are being applied, which include using of stich reinforced bars or FRP laminates or composite materials FRCM b[...]
13
67%
Archives of Civil Engineering
PL Materiały kompozytowe FRP (Fiber Reinforced Polymers), które łączą w sobie korzyści wynikające z połączenia wysokiej wytrzymałości zbrojenia (włókien węglowych, szklanych, stalowych czy aramidowych) z syntetyczną matrycą są coraz powszechniej stosowane do wzmocnień konstrukcji. System wzmacniania FR[...]
EN The composite materials as FRP (Fiber Reinforced Polymers), which are characterized by benefits resulting from the combination of high strength reinforcement (as carbon, glass, steel or aramid fibers) with synthetic matrix are increasingly used to reinforce existing structures. Reinforcing System as[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2019 nr 3 25--27
PL W artykule przedstawiono badania kompozytu FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) z włóknami PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole), w których zastosowano metodę pomiaru odkształceń z wykorzystaniem DFOS (Distributed Fibre Optic Sensors). Kompozyty FRCM za pomocą wysoko wytrzymałych włókien PBO po[...]
EN This paper discusses the research on FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) composite with PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole) fibres, in which the Distributed Fibre Optic Sensors (DFOS) were used for strain measurements. FRCM composites with high strength PBO fibres allow to gain high load bea[...]
15
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 69--71
PL W artykule przedstawiono kompozyty PBO-FRCM jako skuteczną metodę wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Dokonano przeglądu aktualnych badań dotyczących mechanizmów zniszczenia wzmocnień. Dodatkowo przeanalizowano możliwość zastosowania zakotwień siatek PBO, które mogą zwiększyć efektywność wzmocnieni[...]
EN In the paper the PBO-FRCM composites used as a successful method of reinforced concrete structures strengthening are presented. Current research concerning strengthening failure modes are shown. Additionally, the possibility of applying PBO fabric anchoring leading to strengthening efficiency increa[...]
16
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 72--74
PL Utrzymanie w należytym stanie konstrukcji budowlanych, szczególnie historycznych, które przez lata ulegały częściowej lub znacznej destrukcji, to zadanie, przed którym coraz częściej stają konserwatorzy, architekci i konstruktorzy zajmujący się obiektami historycznymi. Na skutek różnych przyczyn, zw[...]
EN Maintaining in good condition structures, especially historical ones, which have been subject to partial or significant destruction over the years is a task that conservators, architects and constructors are becoming more and more often used. Due to various reasons, related to: displacement of suppo[...]
17
59%
Materiały Budowlane
2019 nr 3 36--38
PL W artykule przedstawiono przyczyny i zakres uszkodzeń powstałych po katastrofie budowlanej w zabytkowym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich. Zaprezentowano również kilka alternatywnych możliwości wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych metod naprawy oraz wzmacniania konstrukcji uszkodzon[...]
EN Paper presents the causes and scope of damage caused after a construction disaster in a historic church. Several alternative possibilities of using traditional and innovative methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults structure were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last