Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1593
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy zaprezentowano analizę sposobów modelowania połączeń śrubowych z punktu widzenia możliwości oceny efektów obciążenia śruby i elementów łączonych jako narzędzia do przewidywania (identyfikacji warunków występowania) możliwych niekorzystnych zjawisk, w tym np. pękania podczas montażu i eksploa[...]
EN The paper presents the analysis of modelling methods of screw joints taking into account the estimation of the effects of a screw and joined elements’ load. It may be an instrument for the prediction (identification of conditions of occurrence) of possible unfavourable phenomena, e.g. cracking durin[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Nowo opracowana technologia kształtowania stopniowanych wyrobów osiowosymetrycznych jest przepychanie obrotowe. W procesie tym wsady pełne lub drążone podawane są do przestrzeni roboczej, pomiędzy trzy obracające się rolki, za pomocą popychacza. W badaniach numerycznych przeanalizowano warianty kszt[...]
EN The new worked out technology of forming of stepped axi-symmetrical parts is rolling – extrusion. In this process, full or hollowed billets are placed in workspace between three rotating rolls by means of a pusher. During numerical research, variants of forming of hollowed parts with using of tools [...]
3
89%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 217-222
EN The paper presents the result of researches concerning the choice ofoptimal metallic biomaterials (Cr-Ni-Mo steel and titanium) for implants applied in maxillo-facial surgery. Basing on literature the range of cognitive problems has been determined, the solution of which is of perspective importance[...]
4
89%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 41-44
EN The paper presents a algorithm for the dynamic problems solution of the non-linear continuum mechanics. Motion of the continuum is describe by means of the total Lagrange's formulation and for the spatial diskretization of the continuum FEM-Method is used. Eąuations of continuum motion in incrementa[...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W opracowaniu przedstawiono analizę procesu walcowania poprzeczno – klinowego (WPK) na zimno rowka w kształcie litery V na obwodzie pręta. Próby walcowania wykonano w oparciu o stanowisko laboratoryjne do WPK znajdujące się w Politechnice Lubelskiej. Natomiast w obliczeniach teoretycznych bazowano n[...]
EN In this paper the analysis of the cross – wedge rolling (CWR) of a V – shaped groove on the bar in cold forming conditions is presented. The rolling tests were made basing on the laboratory stand for CWR at the Lublin University of Technology. However, in the theoretical calculations the analysis wa[...]
6
75%
Logistyka
PL Zagadnienie powstawania przewężenia zwanego szyjką w elementach rozciąganych jest szeroko dyskutowane w literaturze dotyczącej teorii plastyczności. W pracach tych zamieszczono wyniki badań doświadczalnych, rozwiązania analityczne oraz symulacje MES, por. np.[6]. W tej pracy do rozwiązania zagadnien[...]
EN The issue of necking in the stretched elements is widely debated in the literature. In these works the results of experimental studies, analytical solutions and the FEM simulations in the framework of the theory of large deformation theory can be found, cf. e.g.[6]. Here the effective solutions of b[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 157-160
PL W artykule przedstawiono podstawowe wytyczne do opracowania za pomocą FEM sprzężonego modelu do badania zjawisk elektromagnetycznych w silnikach indukcyjnych. Model został opracowany przy użyciu wektorów potencjałów magnetycznych w 2D. Przedstawiony model formułuje możliwości dołączenia obwodów zewn[...]
EN This paper presents the basic guidelines to develop a coupled FEM for the study of electromagnetic phenomena in induction motors. FEM model is formulated using the 2D magnetic vector potential. FEM model presented inside of this work presents a formulation where external circuits can be also coupled[...]
8
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The results of FEM calculations of stability of thin-walled spherical shells are presented. A static and dynamic stability analysis was conducted. Hemispherical shells and spherical caps with various dilation angles, subjected to external pressure, were considered. For each shell calculated, various[...]
9
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The paper describes the influence of the field of draws on the state of effort of thin-walled girders, particularly on the state of burdening elements of connections of metal sheets of web of an I-beam with elements of the framework, e.g.: of riveted joints appearing in structures of this type. In t[...]
10
75%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 4 158-162
PL Przedstawiono wyniki sondowania wybranego odcinka wału przeciwpowodziowego Odry. Wyniki pomiarów metodą elektromagnetyczną porównano z wynikami pomiarów sondą dynamiczną. Uzyskano dużą korelację pomiędzy krzywymi pomia-rowymi metody FEM i krzywymi uzyskanymi poprzez pomiar sondą dynamiczną.
EN The article presents probing results for a chosen dike section on the Oder river. The results of measurements carried out with the electromagnetic method were compared to those obtained with the dynamic probe. The measurement curves of the FEM method and of the dynamic probe presented a high degree [...]
11
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The determination of the temperature distribution in the wet cylinder sleeve in initial phase of the work of turbo Diesel engine. Design/methodology/approach: The results of calculations of the temperature distribution in the wet cylinder sleeve of the turbo Diesel engine were received by m[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W niniejszej pracy badano układy twardych powłok i ich zachowanie pod wpływem obciążeń statycznych. Próba wciskania wgłębnika jest jednym z najważniejszych doświadczeń przeprowadzanych dla cienkich warstw i jej numeryczna symulacja została przeprowadzona przy użyciu metody elementów skończonych. Prz[...]
EN In this paper hard coating systems are considered as an investigated material and their behaviour under static loading is analyzed. Experimental nanoindentation test is one of the most demanding in obtaining mechanical properties of thin films and such test is simulated using finite element method ([...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W opracowaniu podano rezultaty analizy procesu wytwarzania noży obrotowych. Badano możliwość wytwarzania noża posiadającego korpus drążony, kształtowany metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). W badaniach zastosowano termomechaniczny schemat obliczeń MES, który zweryfikowano w próbach przemysł[...]
EN In this work, the results of the process analysis of rotary cutters manufacturing are presented. The possibility of manufacturing of a cutter with hollowed body, formed by means of the cross-wedge rolling method (CWR), was analyzed. In the research thermo-mechanical schema of FEM calculations was us[...]
14
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Autogenous bone grafts in maxillofacial surgery becomes one of the methods which are most often applied in the treatment of pathogenic cancer changes in mandibular bones. The parts of iliac bones are mainly applied as the transplanting material. The method, unfortunately, produces relatively high pe[...]
15
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The finite element method (FEM) is widely accepted for the steady-state dynamic response analysis of acoustic systems. It exhibits almost no restrictions with respect to the geometrical features of these systems. However, its application is practically limited to the low-frequency range. An alternat[...]
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 2 103--106
EN The paper contains a numerical analysis of interface zone steel-titanium bimetal obtained by explosive cladding method. Due to the waviness of the zone, and various properties of the constituent material of the materials type contain structural notch. Therefore it is important inter alia in terms of[...]
17
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper contains three different multi-domain formulations using Trefftz (T-) displacement approximation/interpolation, namely the hybrid-displacement FEM, reciprocity based FEM (multi-domain BEM) and the Boundary Meshless Method (BMM) for a single and multi-domain (MD) formulation. All three meth[...]
18
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The present study deals with the influence of channel angle on the deformation behavior and strain homogeneity in the transverse direction of sample after two ECAP passes. Design/methodology/approach: To increase the efficiency of ECAP method, there is necessary to design the geometry of EC[...]
19
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule opisano metodę wytwarzania stopniowanej osi wagonowej bazującą na procesie walcowania skośnego. W metodzie tej wyrób kształtowany jest za pomocą trzech rolek stożkowych, rozmieszczonych na obwodzie wsadu co 120°. Rolki te ustawione są skośnie względem osi wsadu, a w trakcie kształtowania [...]
EN The paper describes a new method for producing stepped rail axles. The method is based on the skew rolling process. With this method, the product is formed by three tapered rolls located every 120° on the perimeter of the billet. Positioned askew to the centerline of the billet, the rolls rotate in [...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla procesu walcowania trzema narzędziami wałków stopniowanych ze stopu aluminium 7075. Analizą objęto kształtowanie za pomocą narzędzi o trzech różnych kątach rozwarcia klina. W pracy podano uzyskane rozkłady naprężeń, odkształceń oraz kryterium[...]
EN This paper presents results of numerical calculations for the rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075. Forming with the usage of tools with three different wedge spreading angles underwent analysis. In the paper, the obtained distributions of stresses, stra[...]
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last