Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FDTD method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN The paper presents the results of numerical analyses of optical structures realized in the form of planar waveguides made of materials with high values of the refractive index n ≈ 1.85. The analysed structures consist of a waveguide and input-output systems. Input-output couplers are realized in the[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 225-227
PL W artykule rozpatrzono implementację algorytmu FDTD dla niskich częstotliwości do analizy pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka z wszczepionym stymulatorem serca. W celu sprawdzenia czy nie przekroczono standardów bezpieczeństwa, wyznaczono wartości natężenia indukowanego pola elektryczn[...]
EN The paper deals with the implementation of low frequency finite difference time domain method (FDTD) algorithm in the investigation of induced electric field in the human body model with digitally implanted cardiac pacemaker. In order to investigate if the basic restrictions could be exceeded accord[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano numeryczną analizę pracy lasera zbudowanego z dwuwymiarowego kryształu fotonowego ze zwierciadłami Fabry-Perot na końcach. Korzystając z metody różnic skończonych w dziedzinie czasu, analizowano pracę tego lasera ponad progiem generacji.
EN We present an analysis of numerical simulation of 2D photonic crystal laser operation. We use FTDT method to study laser operation above the threshold. We consider laser structure with F-P cavity.
4
100%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents the implementation of a thinned fibre Bragg grating as a fuel adulteration sensor for volatile organic compounds. The proposed sensor can detect upto 10% adulteration of benzene, toluene and xylene: hydrocarbons precisely, whereas traditional methods can detect only upto 20% adul[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono implementację metody FDTD do analizy pola elektromagnetycznego w ciele człowieka z wszczepionym stymulatorem serca. W celu sprawdzenia, czy nie przekroczono standardów bezpieczeństwa, wyznaczono wartości napięcia indukowanego w obszarze stymulatora dla przypadku, gdy źródłem[...]
EN The purpose of this paper is to investigate the interference voltage at cardiac pacemaker which is digitally implanted into a human body model. In order to investigate various exposure scenarios, different field sources have been used i.e. the mobile phone and the plane wave. The model of mobile pho[...]
6
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the results of numerical analyses of the structures of integrated optics in the form of planar waveguides made of materials with high values of the refractive index n = 2.00 and with an input-output system in the form of Bragg grating couplers. The numerical investigations were ca[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 53 129-138
PL W artykule poruszono problem anten cylindrycznych umieszczonych w ośrodku stratnym, które ze względu na specyficzne zastosowania powinny promieniować równomiernie. Struktury takie wykorzystuje się w przemyśle i medycynie. Uwagę skupiono na zależności pomiędzy kształtem anteny a kształtem charaktery[...]
EN Analytical and numerical research regarding the profiles of the attenuation constant and the monopole radius, which assure a uniform radiation rate along the antenna, have been performed. The analytical results have been used as guidance, giving a starting point for the FDTD method. The preliminary [...]
8
88%
Opto - Electronics Review
EN In article a two-dimensional photonic crystal (PhC) is considered and modelled as a new generation antireflection coating for optoelectronic devices. Traditional antireflective coatings (ARCs) reduce the reflection of the radiation only – the new generation of antireflective coatings should affect t[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 111-114
PL W artykule przedstawiono algorytmy równoległe, mające zastosowanie w metodzie FDTD (ang. Finite-Differences Time-Domain), będącej jedną z najpopularniejszych metod analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. W pracy przedstawiono metodę dekompozycji analizowanej przestrzeni, jak równi[...]
EN The paper contains parallel algorithms applied in the FDTD method, which is one of more popular ways of electromagnetic field of high frequency analysis. The work shows algorithms which decompose a program into a group of parallel threads, and a method of the analyzed area decomposition. The first t[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 95-101
PL W artykule przedstawiono badania numeryczne struktury fotonicznej. W ramach badań numerycznych analizowano strukturę falowodu planarnego wraz z układem wejścia wyjścia w postaci planarnego sprzęgacza siatkowego o okresie A. Założono, że w strukturze jako warstwa falowodowa zostanie wykorzystany mate[...]
EN The paper presents numerical analysis of integrated optics devices, especially an I/O system, based on planar grating couplers and planar waveguide. It was assumed that the waveguide layer was made of material possessing the very high light refractive index nw=2. The grating couplers of grate period[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono rezultaty analiz numerycznych struktur optyki zintegrowanej w postaci planarnych sprzęgaczy siatkowych. Sprzęgacze siatkowe o różnych okresach siatki Λ analizowano jako periodyczne zaburzenia współczynnika załamania wykonane w warstwie falowodowej. Analizy numeryczne przepro[...]
EN This paper presents numerical analysis of integrated optics devics specially planar grating couplers. Grating couplers of different grat periods Λ were analyzed as periodic light refractive index disturbarance in waveguide layer. Numerical analyses were conducted for waveguide layers of light refrac[...]
12
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono przykład programu komputerowego, służącego do analizy pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości. Program zawiera algorytmy równoległe, umożliwiające uruchomienie go w środowisku wieloprocesorowym, zawierającym bibliotekę komunikacyjną MPI (Message Passing Interface). Do analizy [...]
EN The present article shows the example of an application, implemented in a multiprocessor computational environment, enabling the analysis of the high frequency electromagnetic waves propagation. This. programme is based on parallel algorithms which enable its execution in the multiprocessor environm[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono numeryczną analizę wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez zgrzewarkę wysokoczęstotliwościową na działanie kardiostymulatora umieszczonego w modelu człowieka. Jako wynik symulacji uzyskano napięcia indukowane na obudowie kardiostymulatora dla składowej elektryczn[...]
EN The paper presents the numerical investigation of electromagnetic field influence generated by high frequency spot welding on cardiac pacemaker. As the results of simulations the induced interference voltage on cardiac pacemaker case for external electric and magnetic field were received.
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 12 888-889
PL W pracy przedstawiono przykłady algorytmów równoległych metody FDTD (Finite Differences Time Domain). Powyższe algorytmy przetestowano przy wykorzystaniu biblioteki komunikacyjnej WMPI w sieci komputerów Cluster Przedmiotem tej pracy jest również prezentacja uzyskanych przyspieszeń algorytmów dla ró[...]
EN In the presented work the examples of parallel algorithms of the FDTD (finite differences time domain) method are shown. These algorithms were tested with the use of the WMPI communication library in the cluster of PCs. This work also contains the results of the computation speedups for different nu[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 660--663
PL W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody skończonych różnic czasowych do analizy integralności sygnałów w wielokrotnych układach ścieżek mikroelektronicznych układów hybrydowych. Wykorzystując program MATHCAD opracowano algorytmy pozwalające na numeryczne rozwiązanie równania telegrafistów d[...]
EN The application of the Finite Difference Time Domain method for analysis of signal integrity in conductive path systems is presented in the paper. The algorithm allowing one to numerically solve of telegraph equations for any lossless path system on the basis of the Mathcad program was developed. Th[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 139--148
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili współbieżną implementację algorytmu metody FDTD, z automatycznym doborem podziału obszaru obliczeń, przeznaczoną dla heterogenicznej sieci typu cluster. Badania dotyczyły wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w zamkniętej przes[...]
EN In the following paper we present a parallel implementation of the FDTD algorithm with the automatic selection of the analyzed system division for heterogeneous cluster system. The examination concerned the determination of high frequency electromagnetic field distribution in a closed three-dimensio[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metodykę obliczenia napięć indukowanych przez zewnętrzne elektromagnetyczne stany nieustalone, a w szczególności przez wyładowanie piorunowe do napowietrznej linii elektroenergetycznej. Zaproponowana została hybrydowa metoda oceny pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez wyła[...]
EN The major aim of this study is the computation of the voltages induced by an external transient electromagnetic excitation, especially due to the lightning discharge coupling to overhead power line. In this paper we propose a hybrid method for evaluating the electromagnetic field radiated by lightni[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje obliczenia rozkładów pól elektromagnetycznych promieniowanych przez piorun w przypadku obecności wysokiej wieży. Zaproponowano nową hybrydową metodę wyznaczania pola elektromagnetycznego towarzyszącego trafieniu wyładowania głównego w obiekty wyniesione, jak np. wieże.
EN The objective of this paper is the computation of electromagnetic fields radiated by lightning in the presence of the tall tower. In this study we propose a new method which the hybrid method to evaluate the electromagnetic field associated to lightning return stroke impacting elevated strike object[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 167--176
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili implementację równoległą wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego w zamkniętej przestrzeni trójwymiarowej. W badanym obszarze umieszczono jednorodny dielektryk oraz w pewnej odległości od niego, źródło emitujące falę - dipol antenowy. Do rozwiązania zaga[...]
EN In the following paper the authors present a parallel implementation of the electromagnetic field determination in a closed three-dimensional space. A uniform dielectric substance was placed in the investigated region and a source emitting a wave - antenna dipol in a some distance from it. The FTDT [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 55--57
PL W artykule przedstawiono dwie koncepcje zrealizowanego praktycznie intefejsu użytkownika dla elektromagnetycznego kodu obliczeniowego FDTD. Interfejsu, który może konkurować z najlepszymi programami tego typu na współczesnym, globalnym rynku.
EN Two concepts of the modern GUI realization in practice for FDTD electromagnetic simulation code are presented. Such interface solutions can compete with the best CAD programs on contemporary global market.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last