Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FACTS devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper presents a new strategy for optimal placement of multi-type FACTS devices with a view to minimize losses besides enhancing the voltage profile using biogeography based optimization. The strategy places three types of FACTS devices that include static VAR compensator, thyristor controlled [...]
2
80%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł dotyczy koncepcji tworzenia modelu matematycznego prostego systemu elektroenergetycznego jednomaszynowego generator-sieć sztywna zawierającego urządzenie FACTS typu TCPST. Omówiono następujące modele układu: model w postaci nieliniowych równań opisujących układ, liniowy model w postaci schem[...]
EN A concept of mathematical modelling of generator infinite busbar system including thyristor controlled phase shift transformer is presented. The following types of power system model are considered: nonlinear equations system model, block diagram transfer function model, linearised state space repre[...]
3
70%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 4 541--552
EN The problem of improving the voltage profile and reducing power loss in electrical networks must be solved in an optimal manner. This paper deals with comparative study of Genetic Algorithm (GA) and Differential Evolution (DE) based algorithm for the optimal allocation of multiple FACTS (Flexible AC[...]
4
70%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawione zostało wyprowadzenie algorytmu sterowania elementu UPFC (z uwzględnieniem sterowania części bocznikowej i szeregowej). Algorytm ten został wyprowadzony dla modelu nieliniowego systemu elektroenergetycznego korzystając z bezpośredniej metody Lapunowa. Na podstawie optymalneg[...]
EN Large interconnected power systems often suffer weakly damped swings between synchronous generators and subsystems. This paper presents an approach, based on the use of non-linear system model and application of the direct Lyapunov method, to improve damping of power swings using the Unified Power F[...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problematykę projektowania stabilizatorów systemowych urządzeń FACTS. Dyskusja została skoncentrowana wokół wyboru struktury, transmitancji stabilizatora systemowego urządzenia FACTS. Ponadto zawarto analizę dotyczącą wskaźników jakości wykorzystywanych w procesie optymaliza[...]
EN The selected problems of FACTS-based stabilizer design are presented in this paper. The discussion is focused around the choice of structure and transfer function of the robust stabilizing controller. Practical tips for the selection of stabilizer transfer function type are provided. An analysis con[...]
6
61%
Acta Energetica
2018 nr 3 71--76
PL W artykule zaprezentowano nowatorskie urządzenie do kompensacji mocy biernej bazujące na bezpośredniej konwersji energii (przekształtnik macierzowy – PM). Urządzenie w całości składa się z transformatora, wielofazowego przekształtnika i obciążenia pojemnościowego połączonego w wielobok. Autorzy opra[...]
7
61%
Acta Energetica
2018 nr 3 64--70
EN This paper presents an innovative device for reactive power compensation based on direct energy conversion (matrix converter – MC). The entire device consists of a transformer, a multiphase converter and a polygon-connected capacitive load. The authors have developed a converter control method, whic[...]
8
61%
Archives of Electrical Engineering
PL Interakcje regulatorów są jedną z głównych przyczyn słabo tłumionych oscylacji pojawiających się w systemie elektroenergetycznym. Zjawisko to występuje głównie w wyniku niewłaściwego doboru parametrów regulatorów lub braku koordynacji ich działania. Analiza problemu interakcji jest szczególnie złożo[...]
EN Interactions between controllers are one of the main reasons of weakly damped oscillations in power systems. This phenomenon is mostly due to either their inadequate tuning or the lack of coordination of their action. The analysis of the problem becomes much more complicated in case of using FACTS-b[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2020 R. 96, nr 3 111--113
PL W artykule przedstawiono analize porównawczą różnych elementów elektronicznych stosowanych w energoelektronice. Analizowano także wpływ właściwości tych elementów na prtacę urządzeń energetyki, takich jak np. sterowniki wysokonapięciowe FACTS.
EN This article presents a comparative study through analyses regarding a number of power electronics devices. Power Electronic devices have innovative contribution to control the electrical power operations with a degree of precision. The GTO normally are not equipped with amplifying gates. The Asymm[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 293-302
PL Artykuł dotyczy przyszłościowych inteligentnych sieci przesyłowych wyposażonych w szeregowe urządzenia FACTS typu UPFC oraz sterowanie zmiennych stanu oparte na nowoczesnych systemach pomiarowych WAMS. To sterowanie dedykowane jest do poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego i tłumienia koł[...]
EN This paper addresses the future intelligent transmission network (smart grid) equipped with series FACTS devices such as UPFC and state-variable stabilising control based on modern WAMS. This stabilising control is activated in the transient state of power system and is supplementary with respect to[...]
11
41%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2007 z. 136 3-160
PL W rozprawie przedstawiono zastosowanie twierdzenia Charitonowa oraz uogólnionego twierdzenia Charitonowa do projektowania regulatora odpornego o stałych parametrach wybranych urządzeń, zaliczanych do elastycznych systemów przesyłu prądu zmiennego (FACTS). Prezentowany opis teoretyczny oraz wykonane [...]
EN The incessant variability of power system parameters and operation conditions as a result of permanent changes of load balance cause a power system to be regarded as an uncertain system. In case ol such systems, robust control is required. The dissertation deals with the problem of FACTS device robu[...]
12
41%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 106--120
EN This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last