Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 46-47
PL W roku ubiegłym przekroczyliśmy półmetek perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Miniony czas był przedie wszystkim okresem ubiegania się o dotacje unijne oraz kontraktowania środków finansowych.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 325-336
EN The paper discussed problem of EU structural funds absorption for small and medium sized companies in Poland in the first year of membership in the Community. First part of it considers goals, rules and instruments of structural and regional policy of European Union. This policy were realised by co-[...]
3
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 5 (226) 255--274
EN The goal of this article is to present on the basis of selected examples the possibilities of financing marketing activities of scientific and research institutions with fluids nom EU programmes. In 2013 the current period of programming of European Union fimds (2007-2013) ends. This means that the [...]
4
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Bialystok was characterized by bad condition of infrastructure. Taking into consideration the importance of the region (transit location and connection with national roads) a lot of investments should be made. Modernization of the most important roads in the city is associated with huge costs. This [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 363-375
EN The present papei contains a compilation and characterization of the main EU assist-ance programmes (both before and after adhesion). It also includes a measure of the utilization of the conceded means/grants through the application of the SAPARD pro-gramme. Keeping in mind the figures of the severa[...]
6
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2012 nr 3 42-43
PL Cena pojazdu elektrycznego dla konsumenta to kwestia zasadnicza, ale do tego dochodzą koszty eksploatacji, serwisu, ceny energii, warunki do ładowania pojazdu, czy także to, czemu właściwie taki pojazd ma służyć: jeździe po mieście, na zakupy czy też do dalszych podróży. Ilu znawców tematu, tyle zda[...]
7
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2016 nr 1 145--162
PL W artykule dokonano analizy wykorzystania planowanych na lata 2007-2013 środków Unii Europejskiej w Polsce oraz pokazano zauważalne w Polsce efekty wykorzystania tych środków, co potwierdzają badania oraz hasło kampanii reklamowej: „Każdy korzysta nie każdy widzi”. Ponadto zaprezentowano możliwości,[...]
EN The article analyses the utilisation of the European Union financial means planned for the years 2007-2013 in Poland and presents noticeable results of how those means were utilised in Poland, which is corroborated by the research and a slogan of an advertising campaign: "Everybody profits not every[...]
8
70%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 5 (50) 53-59
9
61%
Inżynieria Bezwykopowa
2013 nr 1 34-39
PL Każdy okrągły jubileusz jest dobrą okazją do dokonania różnego rodzaju podsumowań oraz ocen. Tak też jest z 10 rocznicą powstania „Inżynierii Bezwykopowej”. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w okresie ostatniej dekady nastąpiły znaczne zmiany polityczne oraz społeczno-gospodarcze związane z przys[...]
10
61%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 2-8
PL Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim.
EN The European Union’s regional policy. The regional policy in Poland. Malopolska region at the background of the other regions in Poland. The performance of regional policy in Malopolska region.
11
61%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 52-53
PL Od połowy lat 70. ubiegłego stulecia podstawową barierą rozwoju infrastruktury transportu w Polsce były zbyt małe, w stosunku do potrzeb, nakłady inwestycyjne. W szczególności zjawisko to można było zaobserwować w latach 90. XX w. i po 2000 roku.
EN Since the mid-70’s of the last century, a fundamental obstacle to the development of transport infrastructure in Poland were too small, for the needs, capital expenditures. In particular this occurrence could be observed in the 90’s and after the year 2000.
12
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Budowa nowych i przebudowa istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych (przyszkolnych, miejskich, klubowych) to ważny i opłacalny w wielu kontekstach element przekształcania terenów miejskich. Ważny ze względu na działanie prozdrowotne społeczeństwa, jego integrację (między innymi z osobami niepełno[...]
EN Building and reconstruction process of existing sport and active recreation areas (located near schools, urban, those belonging to sport clubs) is an important and profitable element of the city redevelopment. Important because of health properties, social integration (also with disabled people) and[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 355-372
PL Za jedno z pierwszych określeń pojęcia "zrównoważony rozwój" uważa się definicję sformułowaną przez Gro Harlem Brundtland w 1987r. Uważał on, iż na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest już rozwój zrównoważony, to jest taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez jednoc[...]
EN The definition used by Gro Harlem Brundtland in 1987 is considered to be one of the first terms of the sustainable development. He claimed that the sustainable development, which meets the needs of the present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs[...]
14
61%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 1 (76) 33-35
PL 13 grudnia 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Beneficjentem projektu były wspólnie Żyrardów oraz Gmina Jaktorów. Do realizacji projektu wyznaczono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Łączna warto[...]
15
61%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 4 (225) 475--494
PL Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach możliwości finansowania działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych ze środków w programach europejskich. W 2013 r. kończy się bieżący okres programowania w funduszach europejskich (2007-2013) i powinny już być znane wielkości [...]
EN The goal of this article is to present on the basis of selected examples the possibilities of financing marketing activities of scientific and research institutions with fluids nom EU programmes. In 2013 the current period of programming of European Union fimds (2007-2013) ends. This means that the [...]
16
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne aspekty związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem rozwojowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Środki unijne przeznaczone na rozwój konkretnego produktu czy też kadry oraz na związane z tym prace badawcze um[...]
EN The article features major aspects related to the preparation and management of a development project co-financed by the European Union and the state budget. European funds granted to the development of a certain product or personnel, or related research work, enable to develop the product and carry[...]
17
61%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 4-22
EN This article summarizes the scope and nature of the rural renewal projects supported by the EU funds. The top-down method of implementation of these projects, far from the essence of village renewal as a means of development of the rural areas, utilizing the revitalization paradigm, dominated the pe[...]
18
61%
Napędy i Sterowanie
PL Nieubłaganie zbliża się czas na nowe dotacje. W perspektywie lat 2014–2020 będzie to 72,9 mld euro zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60% funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundus[...]
19
61%
Logistyka
PL W Polsce o dofinansowanie rozwiązań innowacyjnych można starać się z wielu różnych źródeł. W referacie zaprezentowano możliwości ubiegania się o dotacje na działalność badawczo-rozwojową zarówno poprzez udział w projektach unijnych, w ramach funduszy strukturalnych jak również konkursach na projekty[...]
EN There are several different subsidy sources for innovative solutions in Poland. The application possibilities for research and design activities' subsidies, through the participation in EU projects, within structural funds as well as in calls for targeted projects or basic research co-financed from [...]
20
61%
Logistyka
PL Resortowe instytuty badawcze w Polsce to jeden z trzech typów naukowych jednostek publicznych (pozostałe to szkoły wyższe oraz jednostki badawcze PAN). W ciągu ostatnich 20 lat instytuty badawcze jako jedyny pion nauki przeszły restrukturyzację I reorganizację. W roku 2010 na mocy nowej ustawy o jed[...]
EN Polish research institutes in Poland is one of the three types of scientific public sector ( the others are universities and PAN research institutes). Over the past 20 years, research institutes as the only science sector have passed restructuring and reorganization process. In 2010, under the new l[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last