Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1188
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European Union
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 32-35
PL W artykule autorzy starają się przybliżyć poszczególne instytucje Unii oraz określają ich schematy organizacyjne.
EN The autors attempt to bring closer to the Reader the indvidual institutions of the Union and draw their organization charts.
2
100%
Chemik
1999 Nr 7 163-166
PL Omówiono najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej, Parlament i Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz procedury prze-widziane dla różnych obszarów kompetencji Wspólnoty: Konsultację, Współpracę (kooperację), Zgodę i Współdecydowanie. Przedstawiono trzy[...]
EN The most important institutions of the European Union, including: the European Commission, the EU Council, the European Parlament and the European Court of Justice are discussed as well as procedures provided for various areas of the Community: Consultation, Co-operation, Agreement and Co-desision. [...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 30-32
PL Na podstawie regulaminu proceduralnego trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej autor omawia organizację Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz procedurę postępowania przed tym organem. Porusza też kwestie odwołań od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji.
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 22-26
PL Bezprecedensowy charakter zadań, jakie zostały postawione przed Wspólnotami Europejskimi, i przekazanie przez państwa członkowskie na rzecz instytucji Wspólnot wszystkich lub części realizowanych dotąd funkcji implikowały konieczność wspólnego, solidarnego finansowania tych zadań i wynikającą stąd n[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 3 29-31
PL Stanowienie prawa wtórnego w obecnym systemie prawnym Unii Europejskiej jest skomplikowane na skutek braku precyzyjnie ustalonych procedur oraz ścisłego określenia kompetencji licznych organów. Projekt Traktatu Konstytucyjnego przewiduje dokonanie zmian przepisów UE w celu usprawnienia trybu stanowi[...]
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 10 8-14
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 2-4
PL Czy 1 maja jest datą magiczną? Z pewnością o północy z 30 kwietnia na 1 maja br. Polska nie stała się innym krajem, bowiem proces dostosowywania do wymagań Unii rozpoczęliśmy kilka lat temu, a na zauważalne efekty zmian potrzeba czasu. 1 maja jest datą magiczną, ponieważ daliśmy sobie cywilizacyjną [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 1(86) 102-117
EN The aim of the article is to analise the evolution process, present state and forecast for the future of the European Union’s operational goal aimimg at ensuring military and civilian organizations the capabilities to conduct external crisis response operations. In the conclusion the author criticiz[...]
9
80%
Problemy Jakości
PL Artykuł przedstawia ewolucję polityki spójności Unii Europejskiej, wymiary nowej polityki spójności, zasady polityki spójności, podstawy prawne polityki spójności oraz cele, instrumenty i środki polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013.
EN The article presents ewolution cohesion policy of European Union, measurements of new cohesion policy, principles cohesion policy, law bases of cohesion policy and goals, tools and means of cohesion policy in financial perspective 2007-2013.
10
80%
Logistyka
2012 nr 1 37--38
PL Harmonogramowanie dostaw odgrywa znaczącą rolę w działalności i rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono prawne, organizacyjne i logistyczne uwarunkowania wymiany handlowej na terenie UE. Na wstępie zdefiniowano podstawowe pojęcia, a następnie przedst[...]
EN Planning deliveries plays a significant role in the activity and development of companies operating in the common European market. This article describes the legal, organizational and logistic considerations of trade within the area of European Union. In the initial part of the article basic notions[...]
11
80%
Acta Energetica
2009 nr 1 43-49
PL W artykule przedstawiono koncepcję handlu pozwoleniami na emisję. Powstanie rynku pozwoleń na emisję w Unii Europejskiej było związane z brakiem postępu w ratyfikacji Protokołu z Kioto, który umożliwiłby uruchomienie rynku na skalę globalną. W rozwoju europejskiego systemu handlu emisjami można dotą[...]
12
80%
Logistyka
PL Wspólnotowe prawo gospodarcze to system norm prawnych służących realizacji fundamentalnych celów Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Jednym ze wspomnianych wyżej celów jest stworzenie wspólnego, jednolitego rynku u podstaw którego leży swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału[...]
EN The European economic law is a system of legal norms to the objectives of the European Union as an international organisation. One of the objectives is to create of common single market with free movement of persons, services and capital goods. By the legislation European Union affects the economic [...]
13
80%
Energetyka
2012 nr 8 460-467
PL Wysiłki UE zmierzające do integracji w zakresie energetyki sięgają czasów podpisania 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (TEWWiS), jednak dopiero na mocy ostatniej relormy wprowadzonej Traktatem z Lizbony polityka energetyczna zyskała formalne un[...]
EN The EU efforts aiming at integration in the field of power industry go back as far as April 18, 1951, when in Paris the Treaty establishing European Coal and Steel Community was signed but only recently, on the strength of the last reform enforced by the Treaty of Lisbon, the energy policy has bee[...]
14
80%
Technologia Wody
2012 Nr 5 (19) 73-75
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wiosną br., dotyczących wiedzy i świadomości społeczeństwa europejskiego na temat stanu wód w Unii Europejskiej. Badania zostały przeprowadzone na potrzeby opracowania "Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources", które ma być wsparciem merytory[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 3(80) 279-304
EN Federalism is a political system consisting in the division of sovereignty (competence division) between a federation and its component (federation’s entities), bearing different names depending on the country. It assumes that the power and decision-making processes are taken as close to these commu[...]
16
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 2-3
PL Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się[...]
EN Since 1982 the European Commission has been financially supporting research and technological development within Framework Programmes, which have become main instruments of creating European Area covering viarious fields of science and technological collaboration. The 6th Framework Programme for Res[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 168 1-113
PL Przedmiotem pracy było wykonanie analizy zapotrzebowania Unii Europejskiej na gaz ziemny w perspektywie 2030 roku oraz określenie kierunków i możliwości dostaw tego nośnika energii do Unii Europejskiej. Wykonana analiza obejmuje: - określenie obecnej struktury energii pierwotnej Unii Europejskiej, w[...]
EN The Raport was elaboration of analysis of European Union demand for natural gas till year 2030 and definition of sources and possibilities of it's supply to European Union. The Report covers: - determination of present structure of primary energy in European Union including the role of indigenous pr[...]
18
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 214-221
19
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 2-3 66-73
PL Przedstawiono znaczenie komunikacji szerokopasmowej dla naprawy gospodarki. Wskazano na programy "EUROPA 2020" i "Europejska Agenda Cyfrowa" jako podstawę do przyspieszenia rozwoju rynku usług szerokopasmowego internetu w państwach UE. Podkreślono znaczenie właściwego doboru zasad regulacji rynku ko[...]
EN The role of broadband communications for economic recovery in post-crisis conditions has been described based on the European Union documents. The paper presents "Europe 2020" and "A Digital Agenda for Europe" programmes as a basis for acceleration of broadband internet services market development i[...]
20
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Określenie zasad wywłaszczenia, rozumianego jako wkraczanie w sferę interesu prywatnego przez podmiot publiczny, jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi między władztwem podmiotów publicznych a prawami podmiotów prywatnych. Uzewnętrznieniem tego jest regulacja problematyki wywłaszczenia w ak[...]
EN Designation of rules of expropriation (understood as invasion of a private sphere by a public actor) is there a very important factor for the maintenance of equilibrium of power of public domain and rights of private actors. The manifestation of this significance is seen in a level of legal acts des[...]
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last