Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European Union transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Trwały, zrównoważony rozwój transportu w dokumentach strategicznych UE. Najważniejsze obecnie problemy transportowe, jak: niezrównoważona struktura gałęziowa przewozów, emisja zanieczyszczeń, hałas, kongestia, wypadki, energochłonność, nieefektywny system cen. Sposoby rozwiązywania lub łagodzenia ty[...]
EN Permanent and balanced transport development in the strategic documents of the European Union. The most significant current transport problems like for example unbalanced transport branch structure, impurities emission, noise, congestion, accidents, energy-consumption. The methods of solution or att[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ośmiu nowo przyjętych do UE krajów w latach 2002-2005. Przewozy ładunków. Porównanie wskaźników konkurencyjności krajów UE-8 ze średnimi w UE-15. Korzyści i problemy wynikające z poszerzenia Wspólnoty o nowe państwa.
EN The fundamental macro-economic indices of 8 new admitted to the European Union Member States in years between 2002 and 2005. Freight transports. The comparison of the competitiveness indexes of the European Union countries - 8 with the averages in the European Union countries-15. The advantages and [...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 104--111
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruch[...]
EN The article presents the issues concerning the transport of dangerous goods in the Member States of the European Union - in the light of the legal status of the participants – the responsibilities of the participants, which are aimed at eliminating the inherent hazards associated with their movement[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 112--118
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety[...]
EN Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially te[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last