Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Euler-Lagrange’s system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 133--136
PL W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z jednofazowego transformatora mocy, dwuprzewodowej linii zasilani[...]
EN In the paper the mathematical model of a power system is presented. The model was formulated on the basis of the generalized interdisciplinary method that uses a modification of Hamilton principle including extending function of Lagrange. The power system considered consists of single-phase power tr[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 1 (109) 31--36
PL W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z dwuprzewodowej linii zasilania (linia Lechera o parametrach rozł[...]
EN In the paper a mathematical model of an electric power system is presented. The system consists of double-circuit power line (Lecher’s line with distributed parameters) and active-inductive load circuit. The model was formulated on the basis of the generalized interdisciplinary method using the modi[...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny układu elektroenergetycznego stosując interdyscyplinarną metodę modelowania, która wykorzystuje modyfikację integralnej zasady wariacyjnej Hamiltona. Analizowany układ składa się z nieliniowego transformatora mocy, który jest podłączony przez asymetryczną lin[...]
EN This paper presents a mathematical model of power system. The interdisciplinary method, based on a modification of Hamilton’s integral variational principle, is used in order to model the system. The analyzed system consists of a nonlinear power transformer that is connected to the unbalanced energy[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny transformatora mocy, który pracuje w stanach pracy niesymetrii zasilania i obciążenia. Równania różniczkowe opisujące stany pracy transformatora wyprowadzono z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metody, która opiera się na modyfikacji integralnej zasady waria[...]
EN In the paper a mathematical model of a power transformer has been presented. The transformer operates at asymmetric supply and load states. The differential equations which describe its working regime have been derived using an interdisciplinary method based on a modification of integral variational[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny głębokożłobkowego napędu asynchronicznego z długim elementem sprężystym. System rozpatrywano jako układ o elektrycznych i mechanicznych parametrach rozłożonych. Dla opracowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazu[...]
EN In the paper a mathematical model of a deep-slot asynchronous drive with an elastic element is presented. The system is considered as having distributed electrical and mechanical parameters. In order to derive differential state equations a novel interdisciplinary approach was used, based on a modif[...]
7
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 129-132
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w zespole elektrycznym. Zespół ten składa się z transformatora mocy, silników indukcyjnych, nieliniowego odciążenia RL oraz baterii kompensacyjnej kondensatorów o zmiennej pojemności. W takich systemach procesy elektromagnetyczne i elektryczne są s[...]
EN In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in an electrical set are presented. This set consists of power transformer, induction motors, nonlinear load RL and compensative battery of variable capacitors. The complex electromagnetic processes, caused by supply and l[...]
8
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 106-108
PL W pracy przedstawiono model matematyczny napędu synchronicznego o biegunach jawnych w fizycznych współrzędnych sprzężeń magnetycznych. System rozpatrywany jako układ o parametrach skupionych. Dla sformułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazuje na mo[...]
EN In the paper a mathematical model of a synchronous drive with protrude poles in physical cooeridantes of magnetic couplings. The system is considered as having concentrated parameters. For formulation of differential state equations a novel interdisciplinary method based on a modification of the wel[...]
9
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu napędowego z silnikiem synchronicznym o biegunach jawnych we współrzędnych fizycznych prądów. Wał napędowy[...]
EN In the paper the mathematical model of a salient pole synchronous motor-based drive system is presented. The model was formulated for the current reference frame on the basis of the generalized interdisciplinary method that uses a modification of Hamilton’s principle including extending function of [...]
10
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 82--85
PL W pracy sformułowano ogólny model matematyczny zespołu elektroenergetycznego składającego się z generatorów indukcyjnych, transformatorów i baterii kondensatorów. Wykorzystując przedstawiony model poddano analizie procesy nieustalone zachodzące w zespole elektroenergetycznym w różnych stanach pracy.[...]
EN In the paper a general mathematical model of an electric power set is presented. The set consists of induction generators, transformers and batteries of capacitors. On the basis of the abovementioned mathematical model the transient processes in the electric power set were analyzed for various opera[...]
11
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono, wykorzystując metody interdyscyplinarne, model matematyczny układu elektromechanicznego w układzie napędowym dźwigu. Analizowany układ składa się z silnika indukcyjnego, przekładni mechanicznej oraz mechanizmu podnoszącego. Model matematyczny o mechanicznych parametrach rozłoż[...]
EN In the paper a mathematical model of electromechanical unit of a crane drive system, based on interdisciplinary methods, is presented. The analysed system consists of induction motor, mechanical transmission and lifting mechanism. The mathematical model with continuously distributed parameters descr[...]
12
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 195-198
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z d[...]
EN In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with ope[...]
13
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 21--24
PL W pracy rozpatrywano zasady interdyscyplinarnego modelowania procesów nieustalonych w zespole elektrycznym. Składa się on z napędów z silnikami synchronicznymi o złożonej transmisji ruchu, które są zasilane z transformatora mocy. Wały napędowe silników przedstawiono jako ciągły układ o rozłożonych p[...]
EN In the paper the principles of interdisciplinary modelling of transient processes in an electrical set are considered. This electrical set consists of synchronous motors with a complex transmission of mechanical power and power transformer which energizes the motors. Transmission shafts of the motor[...]
14
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 320-323
PL W pracy wykorzystując model matematyczny elektrycznego układu napędowego z silnikiem synchronicznym o biegunach jawnych, zaproponowano sztuczną siec neuronową do wyznaczenia momentu obciążenia. Model matematyczny układu zastosowano jako nauczyciela sieci neuronowej. Dla formułowania różniczkowych ró[...]
EN In the paper the application of an artificial natural network is proposed in order to determine the load torque of electric motor. The mathematical model of electric drive system, based on a synchronous motor with salient poles, was used as a supervisor for the artificial neural network. The variati[...]
15
84%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 103--109
PL W pracy, sformułowano ogólny model matematyczny zespołu elektroenergetycznego składającego się z generatora asynchronicznego, wariatora oraz asymetrycznego obciążenia RL. Równania stanu zapisano w postaci normalnej Caushego. Przeprowadzono analizę numeryczną procesów nieustalonych zachodzących w bad[...]
EN In the paper a general mathematical model of an electric power system is formulated. The system consists of asynchronous generator, variator an unbalanced three-phase resistive-inductive load circuit. State equations in Cauchy’s standard form are given. A numerical analysis of transient processes, o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last