Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 1 31-34
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W Europie Zachodniej od lat próbowano zmierzyć się z problemem zastosowania odkryć naukowych do tworzenia konkurencyjnych produktów i usług, które dodatkowo byłyby zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. W tym celu w 1984 r. uruchomiony został pierwszy Program Ramowy w dziedzinie Badań i Rozwoju Tec[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule poruszono problem skutków przestrzennych, wynikających z realizacji inwestycji w bliskim sąsiedztwie terenów lub na terenach o istotnych walorach przyrodniczych i kulturowych. W szczególny sposób zwrócono uwagę na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Rozważany problem omówiono[...]
EN In the article there have been described the question of spatial results of investments in areas of natural and cultural value or in areas adjacent to them. The author particularly focused on investments co-financed by EU. The issue was presented on the examples of investments realised in the valley[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego Polski małe miasta, zlokalizowane w obszarze metropolitalnym Krakowa, nienotujące od dłuższego czasu znacznego rozwoju, dzięki możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej otrzymały realną szansę na podniesienie jakośc[...]
EN When the social and economic system has changed in Poland, small towns of Kraków metropolitan area, marking no significant development for a long time, gained a real chance to improve the quality of life. Towns of various types (industrial, recreational and touristic, supporting agricultural functio[...]
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W tym numerze LAB szczegółowo przedstawimy program Wstęp do jakości. Przeznaczony jest on dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego cel to poprawa jakości oferowanych przez nie produktów i usług. W lipcu Komisja Europejska zdecydowała o wydłużeniu czasu jego realizacji. Terminy składania wniosków [...]
6
100%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 2 74--76
EN Many entrepreneurs operating in the steel industry in the Polish market face a dilemma: from where to get money for further development? One of the options may be the EU funds. We will tell you what sources you can use, for what kind of projects you will receive funding and what procedure you have t[...]
7
88%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 2 50--58
PL W artykule przedstawiono zmianę jakości wody powierzchniowej jako jeden z wyznaczników wynikających z inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w wyniku wykorzystania środków finansowych z PROW 2007-2013.
EN Polish accession to the European Union has given Poland an access to many supporting mechanisms which came out of the Common Policy. We received financial support in the form of EU funds for environment protection and agriculture. Between 2004-2006 the “Plan of Rural Area Development” was implemente[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 325-334
PL W artykule przedstawiono rolę europejskiego projektu CiViTAS Renaissance w opracowaniu Strategii Rozwoju Transportu dla miasta Szczecinek. Przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych oraz badań pochodzących z pomiarów bezpośrednich. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz analiz określono zakr[...]
EN The paper discussed the impact of European project CiViTAS Renaissance on elaboration of Transport Development Strategy in Szczecinek. The chosen results of survey researches and results of direct measurements were presented. On the basis ofthe obtained analysis of results of conducted researches th[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 163-169
PL Celem pracy było scharakteryzowanie zasad subwencjonowania rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolno-środowiskowego w okresie akcesyjnym 2007-2013. Za celowe uznano również zamieszczenie wstępnych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji grantu rozwojowego, którego problematyka badawcza zw[...]
EN The aim of the paper was to characterize the rules of subsidizing organic farming in the framework of agri-environmental programme during the accession period 2007-2013. It was estimated right to include the initial research results obtained during the realization of development grant, whose main is[...]
10
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 269-282
PL W związku z otrzymaniem środków finansowych na ochronę środowiska o niespotykanej do tej pory w naszym kraju skali, zaplanowano realizację wielu bardzo ambitnych zadań inwestycyjnych. Od ich zakończonej sukcesem realizacji zależy nie tylko wykorzystanie przyznanych nam środków UE, wypełnienie zobowi[...]
EN Regarding the obtainment of unprecedented financial means for environment protection many ambitious projects have been planned. Their successful completion is the condition of consuming the assigned UE means, fulfillment of accession commitments and, moreover, the increase of society life level and [...]
11
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 2 11-37
PL Artykuł dotyczy doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE przez jednostki PSP województwa podlaskiego. Próbuje także przekazać dobre praktyki w tym zakresie.
EN The article describes experiences gained during projects' co-financed by the EU funds realization by the fire units from the Podlaskie province. There is also an attempt of passing good practices on.
12
75%
Management
PL Wraz z postępującą integracją gospodarki światowej coraz większego znaczenia nabiera zdolność konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze globalnym. Działania kooperacyjne wspierają przedsiębiorstwa w pokonywaniu strukturalnych ograniczeń rozwoju działalności wynikających m.in. z braku[...]
EN With an increasingly integrated world economy the ability for small and medium-sized enterprises's to compete globally becomes an imperative. Cooperative action supports enterprises in overcoming the structural constraints of businesses and help to achieve economies of scale and broaden the scope of[...]
13
75%
Przemysł Spożywczy
PL Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwo[...]
14
75%
Przemysł Spożywczy
PL Promowanie ochrony środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych nurtów polityki Unii Europejskiej, ma więc ogromne znaczenie w systemie wparcia przedsiębiorstw zarówno w ramach krajowych inicjatywach, jak i bezpośrednich schematów wsparcia zarządzanych głównie przez Komisję Europejską. Wszystki[...]
15
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO I[...]
EN The article presents potential grant opportunities for highly innovative projects and goal-oriented projects, including R&D works and implementation of their results in the company applying for grant, within measures 1.4-4.1 and 4.4 Operational Programme Innovative Economy (OP IE). In particular, th[...]
16
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W artykule przedstawiono założenia Inicjatywy Eureka. Nie jest ona typowym programem pomocowym, określić ją można raczej jako ramowe porozumienie wielu państw (aktualnie 33) oraz Unii Europejskiej o współpracy w dziedzinie realizacji nowoczesnych projektów badawczych. W ramach Inicjatywy Eureki istn[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 85--95
PL W artykule przedstawiono zakres wykorzystania przez zakłady opieki zdrowotnej środków unijnych w latach 2007-2013 w województwie lubelskim. Przeanalizowano wykorzystanie tych środków pod względem rodzaju beneficjenta, korzystającego z dofinansowania dla służby zdrowia oraz kategorii projektów, jakie[...]
EN In the article the range of the European Union funds used by health care facilities in the Lublin Voivodeship from 2007 to 2013 was presented. The analysis of the use of these funds was prepared according to the type of a beneficiary that takes advantage from EU funding for health care and the categ[...]
18
75%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 3 157--172
PL Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury powinny również służyć zwiększeniu atrakcyjności szeroko rozumianego środowiska inwestycyjnego, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest poprawa dostępu jednostek gospodarczych do źr[...]
EN European Union funds intended for the development of local infrastructure should also serve to increase the attractiveness of the wider (understood) investment environment, job creation and entrepreneurship. Their main purpose is to improve the access of economic entities to finance. The article pre[...]
19
75%
Transport Samochodowy
2013 z. 2 89--98
PL Fundusze unijne stanowią jeden z podstawowych elementów wpływających na rozwój gospodarczy Polski, w tym przyczyniają się do corocznego wzrostu PKB na poziomie 0,9- 1,2%. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 jest niezwykle istotna z punktu widzenia kontynuacji podjętych działań w ramach perspektywy [...]
EN EU funds are one of the key elements affecting the development of the Polish economy, including the contribution to annual GDP growth of 0.9-1.2%. The new financial 2014-2020 perspective is extremely important from the point of view of a follow-up of the started activities within the 2007-2013 persp[...]
20
75%
Transport Samochodowy
2013 z. 4 97--107
EN Experience being the foundation of the application success as part of the Operational Program Human Capital
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last