Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU directive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2008 nr 11 31-31
PL Na jesieni 2008 r. ma zostać opublikowana nowa dyrektywa ramowa o odpadach, która w dwa lata po wejściu jej w życie zastąpi trzy dyrektywy. Jedną z nich jest regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9).
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 6 192-193
3
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł prezentuje wymogi zawarte w Dyrektywie Unijnej 2009/28/WE jakie powinny spełniać systemy pomp ciepła, aby efekt ich działania mógł być zaliczony do zagospodarowania energii odnawialnej. Dyrektywa wprowadza również prawny wymóg, aby instalacje z zastosowaniem pomp ciepła były energetycznie ef[...]
EN The article presents the requirements contained in the European Union Directive 2009/28/WE for the systems such as heat pumps to be able to classify their effect as the management of renewable energy. The Directive also introduces a legal requirement that the installations with heat pumps are energy[...]
4
75%
Elektro Info
2006 nr 10 48-51
5
75%
Ekologia i Technika
EN Changes in quality requirements for drinking water presented in a new directive of European Union are reasonable and proved with reasons. It is good that the proposal for amendment of Polish regulations - discussed and anticipated for a long time - takes from this document almost all the decisions c[...]
6
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Artykuł prezentuje zawarte w dyrektywie unijnej 2009/28/WE wymogi, jakie powinny spełniać systemy pomp ciepła, aby ich działanie można było uznać za sprzyjające zagospodarowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa wprowadza również prawny wymóg, aby instalacje z zastosowaniem pomp ciepła były [...]
EN The article presents the requirements contained in the European Union Directive 2009/28/WE for the systems such as heat pumps to be able to classify their effect as the management of renewable energy. The Directive also introduces a legal requirement that the installations with heat pumps are energy[...]
7
75%
Mechanik
8
75%
Ochrona Środowiska
PL W artykule dokonano analizy danych zebranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 9180 przedsiębiorstwach wodociągowych, dotyczących zgodności jakości wody dostarczanej ludności za pośrednictwem wodociągów sieciowych z wytycznymi dyrektywy 98/83/EC, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia[...]
EN The paper includes an analysis of the data collected by the staff of the National Sanitary Inspection from 9180 waterworks to establish whether or not the quality of the water supplied to the population via water-pipe networks complies with the potable water quality postulated in the Directive 98/83[...]
9
75%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wybrane informacje dotyczące rozporządzenia w sprawie jakości wody do picia (TrinkwV-2001), które obowiązuje w RFN od 1 stycznia 2003 r. Zostało ono oparte na dyrektywie Unii Europejskiej 98/83. Zakres rozporządzenia obejmuje - obok spraw podstawowych, tj. określenia wymagań w sprawie [...]
EN The Water Act of interest, TrinkwV-2001, has been in force in Germany since January 1, 2003. Besides the fundamental demands made on water quality, the Act specifies many other related problems such as appropriate organization and management, collaboration with Health Departments, responsibility for[...]
10
75%
Instal
2005 nr 9 76--82
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód gruntowych w aspekcie chemicznych zanieczyszczeń wód gruntowych obejmuje serię dyrektyw powiązanych z szeregiem badań naukowych. W tym kontekście wiele wymagań legislacyjnych wykorzystuje pomiar parametrów chemicznych lub/i fizykochemicznych, któr[...]
EN The EU legislative and scientific framework for groundwater protection against chemical pollution covers a series of directives which ale supported by a range of related research projects. In this context, most of the legislative requirements ale based on the monitoring of chemical and/or physico-ch[...]
12
75%
Recykling
PL Oto odwieczny dylemat każdej władzy, może z wyjątkiem tej w Unii Europejskiej, gdzie zawsze dąży się do regulowania wszystkiego, co tylko możliwe. Przykładów nie brakuje, a to kąt zakrzywienia banana, a rak stał się rybą. Aż dziw bierze, że w sferze recyklingu jest tak mało przepisów unijnych!
13
75%
Recykling
2014 nr 9 14--15
PL Obok kluczowego dla całej sfery odpadowej planu gospodarki odpadami, powstaje właśnie drugi fundamentalny dokument strategiczny w tej dziedzinie – „Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów”. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt tego aktu prawnego w lutym br., po czym przeprowadzono p[...]
14
75%
Recykling
2014 nr 9 42
PL Jak mawiał klasyk polskiego kina „Nadejszła wiekopomna chwiła” – mamy propozycję nowej dyrektywy w postaci nowelizacji aż sześciu dyrektyw odpadowych. Mowa o dyrektywie opublikowanej w lipcu br. pod numerami COM(2014) 397 final, 2014/0201 (COD), zmieniającej: dyrektywy o odpadach 2008/98/EC, opakowa[...]
15
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN European Directive 2004/40/EC on occupational exposure to electromagnetic fields (EMF), based on the guidelines of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, was to be implemented in the Member States of the European Union by 2008. Because of some unexpected problems the dead[...]
16
63%
Elektro Info
2006 nr 9 47-49
PL Dyrektywa to dokument mający na celu ujednolicenie licznych przepisów krajowych dotyczących poszczególnych wyrobów. Określa ona zwykle kwestie bezpieczeństwa, które producent powinien rozwiązać zanim umieści swój wyrób na rynku Unii Europejskiej. Treść dyrektyw sama w sobie nie stanowi prawa. Każde [...]
17
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 6 14-19
PL Artykuł opisuje problem deklarowania zgodności i znakowania oznaczeniem CE maszyn wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym kopalin pospolitych w/g wymagań dyrektyw nowego podejścia: 98/37/WE do 29.12.2009, w/g 2006/42/WE, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2005/88/WE oraz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 229--237
PL Liczba dokonywanych przewozów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich w Polsce jest dość duża tylko w transporcie drogowym. W przypadku transportu morskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jednym z czynników blokujących zaistnienie tego segmentu rynku transportowego w Polsce jest brak odpowiedniej [...]
EN Oversized and heavy cargoes constitute a very peculiar group of goods transported by sea. They require from the port the appropriate infrastructure and qualifi ed employees. Adaptation of port for handling of such cargoes requires from the particular country considerable expenditures, not every stat[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 21--32
PL W pracy przedstawiono strukturę przepisów ochrony środowiska przed emisją cząstek stałych w aspekcie ruchu samochodowego w Unii Europejskiej i w Polsce. Przepisy UE w zakresie ochrony powietrza są obecnie zintegrowane w dyrektywie 2008/50/WE (Clean Air For Europe - CAFE). W Polsce obowiązuje ustawa [...]
EN The paper presents the structure of environmental legislation against particulate matter emissions in terms of traffic in the European Union and Poland. EU legislation in the range of air protection are now integrated in Directive 2008/50/EC (Clean Air for Europe - CAFE). In Poland, spaces the Act "[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W pracy przedstawiono możliwości i potencjał energii Słońca oraz tendencje w jej wykorzystaniu. Pakiet klimatyczno-energetyczny UE "3 x 20%", a w szczególności nowa dyrektywa UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii stwarzają doskonałe warunki do szybkiego rozwoju nowoczesnych technologi[...]
EN This study presents opportunities and potential of solar energy and tendencies of its use. The EU climate package of "3 x 20%", and a new directive of EU about promotion of renewable sources of energy create perfect conditions for fast development of modern technologies in solar energy sector. Evolu[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last