Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 234-239
PL Przedstawiony niżej tekst opisuje jeden z aspektów konstruowania oprogramowania wbudowanego, a mianowicie powiązania oprogramowana z procesem oceny kompatybilności elektromagnetycznej. Badania EMC utożsamiane z oceną części sprzętowej urządzenia są w znaczący sposób uzależnione od zaimplementowanego[...]
EN This paper presents one of the aspects of embedded software design process. EMC certification is usually equated with hardware matter of device, but results of this evaluation are strongly interlinked with software. Influences of programming solutions on behavior of industrial measuring device being[...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 2-3 82-86
PL Przedstawiono trzy modele macierzowe opisujące strukturę złożoną z dwóch dwuelementowych anten planarnych UWB do zastosowań w systemach MIMO [2x2]. Pokazano standardową macierz transmisji sygnałów systemu MIMO, nieuwzględniającą sprzężeń pomiędzy antenami. Zaproponowano model elektromagnetyczny opar[...]
EN This paper presents three matrix models of the antenna structure consisting of two double-element planar antennas for ultra-wideband (UWB) application in MIMO [2x2] indoor communication systems. The thesis presents standard MIMO signal transmission matrix without taking into consideration the coupli[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 9 104-105
PL W artykule porównano wymagania norm dotyczących odbiorników o identycznej mocy i konstrukcji – tzn. grupy świetlówek i komputera. Wskazano niekonsekwentne podejście wynikające z normy PN-EN 61000-3-2.
EN In the paper, the requirements of EMC standards for equipment of the same physical nature and power – the group of compact fluorescent lamp (CFL) and PC computer have been compared. Non – consequent approach of the PN-EN 6100-3-2 standard has been suggested.
4
89%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Przedstawiono ogólne problemy przygotowania badań z zakresu EMC w odniesieniu do dużych urządzeń lub rozległych instalacji. Dotyczy to ustalenia programu badań z zakresu EMC, ich przygotowania i zasad dokumentowania rezultatów badań. Ustalenia te powstają przed rozpoczęciem zasadniczych badań w wyni[...]
EN Paper describes general problems which arise when the EMC parameters of the large equipment/instalation should be investigated. The final EMC measurements should be preceded by meeting of the producer - end user - EMC laboratory representatives. The meeting allows to establish: detail programme of m[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zagadnienie funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów elektrycznych i elektronicznych jest związane z EMC, o ile właściwa odporność przed zjawiskami elektromagnetycznymi jest wymagana, aby zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Potrzeba połączenia tematów EM[...]
EN The topic of functional safety of electrical and electronic systems is related to EMC insofar as an adequate immunity against electromagnetic phenomena is required to prevent safety-related systems and equipment used in them from being harmfully affected. Hence there is a need to merge the topics of[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2003 z. 100 49-56
PL Omówiono dobór wymagań i stosowny dla danego wyrobu zakres badań EMC określony po analizie właściwości tego wyrobu oraz ustaleniu jego przeznaczenia. Omówiono wielowariantowo wymagania EMC dotyczące zasilaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań formalnych, doboru norm oraz ustalenia ostrości [...]
EN EMC requirements and the range of tests for power supplies in dependence on the application are discussed in the paper. The application range determines the kind and severity of EMC tests.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 29--38
PL Laboratorium Badawcze ELTEST posiada wiele interesujących doświadczeń w obszarze EMC. Laboratorium przez wiele lat badało urządzenia informatyczne, maszyny biurowe, urządzenia podłączane do linii telekomunikacyjnych, jak również elektroniczny sprzęt powszechnego użytku.
EN Research Laboratory ELTEST has very interesting experiences in the field of EMC. The laboratory during many years tested information technology equipment, including electrical business equipment, equipment connected to a telecommunication network and also electronic and related apparatus for househo[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 267--273
PL W artykule przedstawiono kilka zagadnień związanych ze stosowaną w praktyce terminologią kompatybilności elektromagnetycznej. Podano wiele przykładów niejednolitego lub wręcz nieprawidłowego stosowania i definiowania terminów i pojęć EMC. Wydaje się że podstawowym i pierwszoplanowym zadaniem które m[...]
EN In the paper, some questions connected with EMC terminology used in practice have been presented. Some commonly used terms can make mistakes in understanding. By the author, the PKN standard body should be responsible for keeping the EMC terminology in a proper and uniform way.
9
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule podano podstawowe przyczyny powstawania zakłóceń w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz metody i sposoby ich analizy. Przedstawiono również koncepcje układów elektronicznych mających być wzorcowymi źródłami zaburzeń stosowanymi podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Jako źródła zab[...]
EN In the paper the basic information about sources of interference in electrical and electronic equipment and methods for their analysis are presented. Author presents concepts of electronic systems designed to be reference sources of disturbances to be used during the laboratory exercises. As a sourc[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 117-119
PL W referacie opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych przy podstawowej częstotliwości 11 kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie [...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analizę kilku typowych rozwiązań konstrukcyjnych linii paskowych, powodujących nieciągłości impedancji i rzutujących na integralność sygnałową SI i kompatybilność EMC. Podano propozycje ulepszeń. Wskazano na częściowe tylko uwzględnienie tych zagadnień w podstawowych pakietach [...]
EN In the work is given the analysis of a few typical constructions of strip lines, influencing the SI and EMC of PCB circuits through introduced impedance discontinuities. Improving solutions are proposed. It is pointed out that these questions are only partly considered in the commonly available simp[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 387-396
PL Dla poprawnej pracy górniczych urządzeń automatyki i telekomunikacji niezbędna jest analiza kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy ograniczenia emisji zaburzeń elektromagnetycznych do środowiska oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne istniejące[...]
EN Analysis of electromagnetic compatibility is needed for proper operation of mining control and telecommunication equipment. Electromagnetic compatibility (EMC) concerns to limiting of emission of electromagnetic disturbances into electromagnetic environment and immunity to electromagnetic disturbanc[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodykę postępowania stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wykonywanymi w zakładowych laboratoriach badawczych. Przedstawiono podstawowe różnice w metodyce prowadzonych badań powstające między laboratoriami z[...]
EN The article presents the methodology used for solving issues related to research electromagnetic compatibility (EMC) performed in factory research laboratories. The basic differences in the methodology of the research arising between factory and accredited laboratories. Derogation from the rules lai[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono metodę pomiaru efektywności ekranowania komór ekranujących wykorzystującą generator impulsów wysokoenergetycznych. Przedstawiono poziomy ekranowania otrzymane z pomiarów z wykorzystaniem powyższej metody dla przykładowej obudowy ekranującej.
EN The shielding effectiveness (SE) measurement methodology basing on HPEM-RF DS110 pulse generator is described. The shielding effectiveness measurement results for selected enclosure are presented. During the measurement were used the worked out methodology. The obtained measurement results are compa[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 217--226
PL W artykule przestawiono charakterystyczne cechy zakłóceń występujących w systemach i instalacjach elektrycznych, składających się z wielu urządzeń, oraz najważniejsze czynniki decydujące o EMC systemu. Zaprezentowany został sposób postępowania w celu zapewnienia EMC systemu, na etapie jego projektow[...]
EN This paper presents general features of electromagnetic compatibility problems in the systems, in the installations and big machines. The method of EMC analysis presented in this paper is based on determination of compatibility levels and margins for all pour devices that interferes each other. The [...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono konstrukcję izolowanego zasilacza o topologii flyback. Zmierzone parametry zasilacza zestawiono z normami opisującymi wymagania dla elektroenergetycznych urządzeń zabezpieczeniowych.
EN The paper presents the design of an isolated flyback topology power supply. Measured parameters was compared with the norms requirements for power protection devices.
17
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 103--112
PL W artykule przedstawiono ocenę wyników badań EMC, konstruktorskich wykonywanych wg norm. Opisano typowe przyczyny nie spełnienia tychże wymagań, oraz zaproponowano środki zaradcze eliminujące występujące problemy.
EN In this papers some results of laboratory tests of electrical products have been discussed. Outcome and methods of reducing and decoupling interference in the tested product are described. The authors emphasis frequent emphasise mistakes made by the producers of tested products.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 113--122
PL W pracy przedstawiono informacje dotyczące nowego materiału magnetycznie miękkiego, tj. o strukturze nanokrystalicznej. Cienkie taśmy metaliczne o tej strukturze wykorzystuje się coraz powszechniej w energoelektronice oraz elektrotechnice. Omówiono podstawowe zalety tego materiału w przypadku wykorz[...]
EN The newly developed nanocrystalline high-tech material is universal solution for a wide range of EMC problems. To develop the nanocrystalline structure the cores are tempered at high temperature and under magnetic field. The nanocrystalline material combines many unique requirements, which are well [...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie zakłóceń przewodzonych w sieć zasilającą, stawiane generatorom sygnałowym przeznaczonym do systemów zgrzewania ultradźwiękowego. Przedstawiono poziomy dopuszczalne zaburzeń oraz ich zakres częstotliwości. Zaprezentowano top[...]
EN The article discusses electromagnetic compatibility requirements, specially conducted disturbances for signal generators designed for ultrasonic welding systems. The permissible levels of disturbances and their frequency range are shown. The topology of the interference suppression filter to reduce [...]
20
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 1099--1102, CD
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę pomiaru tłumienia filtrów używanych do tłumienia zakłóceń w liniach energetycznych i telekomunikacyjnych. Procedura oparta jest o standard CISPR 17:2000. W artykule przedstawiono układ pomiarowy dla tłumików o standardowej impedancji 50 Om. Impedancja linii[...]
EN The aim of this work is to present the attenuation measurement procedure measurement and laboratory stand for filters used to interference suppression in power and telecommunication lines. The procedure is based on the CISPR 17:2000 standard. The article describes the attenuation measurement system [...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last