Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EIA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
EN The environmental impact over natural water systems, both marine and land, of the sewage is minimized with the treatment at Wastewater Treatment Plants (WWTPs), but these facilities also generate environmental impacts during the construction period and during the operation period. A review of the en[...]
2
94%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 105--114
PL Zmiany Dyrektywy OOS, przyjęte w kwietniu 2014 r. przez Parlament Europejski, nakładają obowiązek oceny wizualnego wpływu inwestycji na krajobraz w ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko. Oceny te mają służyć lepszemu zachowaniu dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Europy. Celem artyk[...]
EN Amendments of EIA Directive, adopted in April 2014 by the European Parliament imposes the duty to assess the visual impact of the investment on the landscape as a part of environmental impact assessment. The purpose of the amendments was to ensure better preservation of cultural and landscape herita[...]
3
84%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 99--102
PL Wpływ wykorzystania soli do usuwania lodu z dróg na ekosystemy wodne badano w Parku Narodowym Szumawa i Parku Krajobrazowym. Badania pilotażowe przeprowadzono w dorzeczu Górnej Wełtawy, siedlisku ściśle chronionego omułka perłowego. Zastosowano rejestratory danych (Dataloggers) do badania przewodnic[...]
EN The effects of deicing salt on water ecosystems have been studied in the Šumava National Park and Protected Landscape Area. A pilot study was conducted in the Upper Vltava River basin, a habitat of the strictly protected pearl mussel. Dataloggers were used to investigate conductivity, often recommen[...]
4
67%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Precyzyjna i szybka kontrola surowców i gotowych produktów spożywczych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych oraz składników naturalnych, potencjalnie szkodliwych dla niektórych grup ludności, staje się koniecznością. Przyczyny te wymuszają opracowywanie i wykorzystywanie nowych [...]
5
59%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 1 93-107
PL W artykule przedstawiono zastosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji. Określono potencjalne konsekwencje planowanego przedsięwzięcia w miejscu lokalizacji dla środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz zdrowia ludzkiego. Ocena oddz[...]
EN The article presents an application of EIA (environmental impact assessment) procedures to car-breaking installation investment. The purpose of EIA is to define anticipated consequences of human activity and to point all applicable clean-up activities, i.e. to set an economic development according t[...]
6
59%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 107--119
PL [...] Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo- -dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zg[...]
EN Common transport policy of European Union has been searching for many years for effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport infrastructure, on the environment, so called [...]
7
59%
Recykling
2009 nr 11 58-58
PL Opublikowana 3 października 2008 r. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa OOŚ) jest konsekwencją uwzględnienia zarzutów wystosowanych wobec Polski przez komisję Europejską.
8
59%
Management
2018 Vol. 22, no. 1 138--153
PL W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania[...]
EN This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream proce[...]
9
36%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 267-275
PL Referat przedstawia najważniejsze problemy barier środowiskowych w realizacji programu przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli inwestycji liniowych wynikające z ocen oddziaływania tych inwestycji na środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na duży wpływ obszarów chronionych, w tym Natura [...]
EN The paper presents the most important environmental barriers in realization of the program of the reconstruction of networks of roads and railways, following the process of environmental impact assessment (EIA, SEIA). Special attention is focused on impacts of protected areas including the Nature 20[...]
10
36%
Ekologia i Technika
2004 R. 12, nr 4 113-119
PL Problem jakości wody pitnej i jej bezpieczeństwa mikrobiologicznego jest szeroko dyskutowany. W wielu rejonach świata ludzie nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej, co jest głównym powodem występowania wielu chorób w tych społecznościach i ogólnie niskiego standardu życia. Ważne jest aby woda d[...]
EN Problem of quality of drinking water and its microbiological security is discussed wide. In many regions, the men have no access to safe drinking water. This is main reason of occurrence in these communities, many diseases and generally low standard of life. Important it is to accessible water to co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last