Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EEG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia możliwość realizacji funkcjonalnego interfejsu mózgkomputer z wykorzystaniem urządzenia Emotiv Epoc. Interfejsy mózg-komputer są systemami wykorzystującymi pomiary aktywności neuronalnej użytkownika do generacji sygnałów sterujących dla maszyn. Technologia ta ma zastosowanie przede ws[...]
EN The article aims to examine the feasibility of using Emotiv Epoc to implement a functional brain-computer interface. Brain-computer interfaces constitute a class of systems capable of converting user’s brain activity measurements into control signals for machines. This technology is predominantly us[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 12 1205-1209
PL Praca prezentuje możliwości zastosowania techniki EEG dużych rozdzielczości.
EN The paper presents the possibilities of applying the technique of high resolution EEG.
3
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 4 201--203
PL Celem artykułu jest przedstawienie zastosowań klinicznych jednoczesnego monitorowania EEG i badania fMRI – metody przedstawionej przez prof. Ewę Zalewską na łamach dwumiesięcznika „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1] oraz odpowiedzenie na pytanie, czy pomiar czynności bioelektrycznej mózgu w trakcie bada[...]
EN The aim of the paper was to introduce simultaneous clinical application of EEG and MRI methods - technique introduced previously by prof. Ewa Zalewska in „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1], as well as to assess if the measurement of bioelectrical brain activity in a course of MRI examination can be app[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecnie duze znacznie ma rozpoznawanie aktywności umysłowej dzięki analizie aktywności mózgu. W artykule omówiono interfejs komputer-mózg.
EN Today still big challenge in world to find efficient technique for perform recognition on mental tasks, and distinguish between them. This allow us to use Brain Computer Interface applications to helps disabled people to interaction with environment and control on external devices.
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem badania były określenie lokalizacji występowania patologicznej aktywności elektrycznej mózgu oraz optymalizacja elektrod stosowanych podczas omdlenia prowokowanego przez test pochyleniowy. Badaniem objęto 43 pacjentów z omdleniami w wywiadzie oraz 30 ochotników w bardzo dobrej kondycji fizyczn[...]
EN The localization of pathology of electrical activity of brain (EEC) and the optimization of EEC leads system during syncope induced by head up tilt test (HUT) were the goals of study. The 43 patients with history of syncope and 30 healthy volunteers in very good physical condition underwent an EEC e[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 51-52
EN An electroencelographic signal contains many interfering artefacts which have essential influence on the result of the measurement which is conducted. That is why it is crucial to isolate these elements of the signal which contain undesirable components. A concept for the isolation of such signal el[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono opracowany przez autorów toolbox do Matlaba (FE_Toolbox), który umożliwia łatwe użycie różnych metod ekstrakcji cech z sygnału EEG. Toolbox może być pomocny przy konstruowaniu interfejsów mózg komputer (BCI). Zaimplementowane algorytmy ekstrakcji cech wykorzystują analizę cz[...]
EN The main aim of the article is to introduce a new Matlab toolbox (FE_Toolbox - a collection of feature extraction algorithms) to EEG signal analysis. Such a toolbox can be useful in the process of designing effective Brain-Computer Interfaces (BCI). The implemented feature extraction algorithms are [...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 2 55-64
PL Bazując na danych zawartych w publikacjach naukowych oraz dokumentacji technicznej udostępnianej przez producentów aparatury służącej do rejestracji i analizy sygnałów EEG, zaproponowano ogólną strukturę systemu jednostopniowej filtracji pasmowej sygnałów EEG opartej na klasycznych filtrach SOI (FIR[...]
EN A proposal of EEG multiband filtration system based on classical SOI (FIR) digital filters is described in this paper. System parameters are discussed and compared with information found in attached bibliography. Distortion measures based on frequency characteristics of the system has been defined a[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 138-141
PL Artykuł prezentuje metodę analizy wielokanałowych sygnałów biomedycznych bazującą na algorytmie Dopasowania Kroczącego. Tworzy ona approksymacje rozkładów wielokanałowych sygnałów za pomocą relatywnie małej liczby komponentów wybranych z bardzo dużego i redundantnego zbioru. Metoda została przetesto[...]
EN A method for multichannel biomedical signal analysis was developed and is presented in this paper. The method is based on the Matching Pursuit algorithm. It creates approximations of spatiotemporal distributions of multichannel data using a relatively small number of components chosen from a very bi[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono moduł pomiarowy do badań EEG opracowany z myślą o pomiarach zdalnych. Może on być podstawą konstrukcji także innych urządzeń do rejestracji sygnałów bioelektrycznych, np. EKG czy EMG, wymagających zastosowania wzmacniaczy sygnałów biologicznych. Prezentowany moduł pomiarowy [...]
EN The paper presents the EEG module intended for remote measurements. It can also be regarded as the basis for the construction of other instruments registering bioelectrical signals, e.g., ECG or EMG, which require biological amplifiers. The designed EEG measurement module co-operates with the multi-[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule rozpatrzono problem filtracji w kanale pomiarowym EEG. Zaproponowano kompletne rozwiązanie układowe, właściwe urządzeniom z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Przedstawiono wyniki symulacji obwodu elektronicznego, uwzględniające parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych.
EN In this paper, the problem of filtering in EEG measurement channel has been considered. The complete circuit solution adequate for modern apparatuses with digital signal processing has been suggested. Furthermore, the simulation results of the electronic system, including parameters of real op amps,[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 27-28
EN In the following paper time-frequency analysis of electroencephalographic signals, recorded from active elcectrodes placed on scalp, was presented. The time-frequency analysis represents signal in both the time and frequency, It is used in order to extract information from the signal or to separate [...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 12 112-113
PL W pracy przedstawiono zbudowany przenośny wielopunktowy układ pomiarowy w oparciu o projekt OpenEEG z zastosowaniem do elektroencefalografii. Do budowy wykorzystano przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości 0,5 uV. Wykonano pomiary aktywności obiektu o kształcie odpowiadającym rzeczywistej gło[...]
EN The portable multichanel measuring system which was build basing on the project OpenEEG was presented. This system was used to electroencephalography. To construction of this system the analog to digital converter was used with 0,5 uV resolution.
14
75%
Advances in Computer Science Research
2014 Nr 11 5--16
PL W artykule wprowadzamy spaczoną transformatę S, jako narzędzie nierównomiernej reprezentacji czasowo-częstotliwościowej aktywności elektrycznej mózgu. Oscylacje mózgowe klasyfikowane są, jako pięć podstawowych rytmów. Częstotliwości środkowe oraz zakresy odpowiadające tym rytmom rozmieszczone są nie[...]
EN In this paper the warped S-transform is introduced as a tool for non-uniform time-frequency representation (TFR) of the brain electrical activity. The brain oscillations are classified as the five basic rhythms. The center frequencies and frequency ranges of these rhythms are non-uniformly distribut[...]
15
75%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Artykuł poświęcony jest metodom redukcji zakłóceń występujących w zapisie fal mózgowych. Przedstawiono zarys trudności związanych z rejestrowaniem aktywności elektrycznej mózgu, dokonano klasyfikacji rodzajów zakłóceń. Zaprezentowano przegląd metod stosowanych w analizie EEG w celu poprawienia wiary[...]
EN The article is devoted to the methods of artifact reduction in brain wave recordings. Difficulties in EEG technique application are outlined, disturbances are classified. Methods of EEG analysis for improwing reliability of recordings are described. Presented ideas are arranged chronologically to sh[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Niniejszy artykuł przedstawia technikę badań zapisu aktywności kory mózgowej podczas newralgicznych faz lotu samolotem. Przebieg badania został wykonany przy zastosowaniu zestawu do badań elektroencefalograficznych wraz z zintegrowanym, bezinwazyjnym eyetrackerem. Opracowanie pozwala zapoznać się z [...]
EN This paper presents research technique of recording brain activity at critical phases of flight for airplane. The course of the study was performed by using set for electroencephalography research integrated with non-invasive eyetracker. The paper allows to get acquainted with current research metho[...]
17
75%
Studia Informatica
PL Artykuł poświęcony jest dostosowaniu parametrów oraz analizie wydajności interfejsu mózg-komputer opartego na paradygmacie P300. Opisano konstrukcję interfejsu oraz proces doboru jego parametrów, a także cały proces analizy. Interfejs BCI z różnymi zestawami parametrów został uruchomiony i przetesto[...]
EN The paper is dedicated to parameter adjustment and performance analysis of the brain-computer interface based on P300 paradigm. The aim of the paper is to present the construction of the brain-computer interface and the study of optimal parameter selection as well as the data analysis process. The B[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 100--104
PL Celem artykuły jest przedstawienie rezultatów eksperymentu, który został przeprowadzony, aby porównać cechy sygnałów EEG wywołanych przez pomyłkę badanego obiektu, z cechami sygnałów wywołanymi przez system komputerowy. Eksperyment wykonany został na dwóch ochotnikach.Uzyskane rezultaty pokazują doś[...]
EN The aim of this paper is to present the results of the experiment that was performed to compare the characteristics of brain potentials evoked by subject slips, to that evoked by errors made by the system itself. Experiment has been performed with two subjects. Obtained results show rather clear but[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 3 208--211
PL W nowoczesnych systemach medycznych w dziedzinie elektroencefalografii coraz bardziej zwiększa się nacisk na udoskonalanie aparatury pomiarowej. Nieustannie poszukuje się rozwiązań poprawiających niedoskonałości sprzętowe, a trudności dotyczą zarówno sfery konstrukcyjnej, jak i zaimplementowanych a[...]
EN In modern medical systems more and more emphasis is put on improvement of the measuring equipment. We are constantly looking for solutions to improve both hardware and software. The main problems relate to the elimination of artifacts and the analysis of EEG signal characteristics. To date elaborat[...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych typów filtrów, ich możliwości i skuteczności w filtrowaniu sygnałów niskonapięciowych. Przeprowadzono analizę porównawczą przykładowych sygnałów EEG przy użyciu kilku filtrów, a następnie dobrano najlepsze parametry filtrów do filtrowania sygnałów e[...]
EN The aim of this work is to present various types of filters, their capabilities and effectiveness for filtering of low voltage signals. A comparative analysis of examples was made for EEG signals using several filters, and then fitted with the best filter parameters for filtering electroencephalogra[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last